Školský poriadok ZŠ

Navigácia

Dokumenty

Výchovné opatrenia - na šk. rok 2022/2023

Vychovne_opatrenia_na_sk_rok_2020_2021.docx

Tieto výchovné opatrenia sú platné aj pre školský rok 2022/2023.

 

Rada školy

Rada_skoly_pri_Katolickej_spojenej_skole_Nemsova

Statut_RŠ-KSS_2018.pdf

Uznesenia Rady školy:

uznesenia_2017.pdf

uznesenia_2018.pdf

uznesenia_2019.pdf

uznesenia_2020.pdf

Výsledky doplňujúcich volieb do Rady školy:

Volby_rada_skoly_MS_-_zapisnica_na_web_12.10.2020.docx

 

Občianske združenie Zelený štvorlístok

Uverejňujeme stanovy OZ Zelený štvorlístok 

Stanovy_OZ_Zeleny_stvorlistok_Nemsova.pdf

Zapis_zo_zasadnutia_RR_pri_ZS_sv._Michala_121022.pdf

 

Úrazové poistenie detí a žiakov

Skupinové úrazové poistenie detí a žiakov

Skupinové úrazové poistenie detí a žiakov Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová je uzavreté s poisťovňou: Generali Slovensko a  Cirkevnou servisnou spoločnosťou, Kapitulská 11, Bratislava prostredníctvom spoločnosti RENOMIA, s.r.o. Bratislava. Poistné je každoročne hradené z prostriedkov Rodičovskej rady pri ZŠ sv. Michala a MŠ sv. Gabriela v Nemšovej.

Poistená činnosť

Poistenie sa vzťahuje na vzdelávaciu a výchovnú činnosť poistených osôb v čase teoretického a praktického vyučovania podľa platných učebných osnov v priestoroch, ktoré škola používa pre svoju činnosť a mimo týchto priestorov, pokiaľ ide o akcie pripravované školou a je na týchto akciách zabezpečený odborný dozor zodpovednej osoby (zamestnanca školy), napr. na školských výletoch, lyžiarskych kurzoch, plaveckých výcvikoch, odborných výcvikoch  a v školách v prírode.

Poistná udalosť

Poistnou udalosťou je úraz poistenej osoby, ktorý

-         má za následok jej smrť,

-         zanechá poistenej osobe trvalé následky,

-         si vyžiada dobu liečenia dlhšiu ako dva týždne (minimálne 15 dní).

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým dôjde pri vykonávaní vyššie uvedenej činnosti.

Rozsah plnenia

Ak bola spôsobená poistnej osobe smrť následkom úrazu, ktorý sa stal počas trvania poistenia, je poisťovňa povinná vyplatiť poistnú sumu pre prípad smrti následkom úrazu tomu, komu vzniklo smrťou poisteného právo na plnenie.

            Ak úraz, ktorý sa stal v dobe trvania poistenia, zanechá poistenému trvalé následky, je poisťovňa povinná vyplatiť z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu toľko percent, koľkým percentám zodpovedá podľa oceňovaných tabuliek rozsah trvalých následkov po ich ustálení.

            Ak dôjde k úrazu poisteného v dobe trvania poistenia a čas, ktorý je podľa poznatkov vedy obvykle potrebný na zahojenie alebo ustálenie telesného poškodenia spôsobeného úrazom, je dlhší ako dva týždne (minimálne 15 dní), je poisťovňa povinná vyplatiť z poistnej sumy toľko percent, koľkými je ohodnotené toto telesné poškodenie v oceňovaných tabuľkách.

Poistné riziko

-         smrť úrazom,

-         trvalé následky úrazu,

-         čas nevyhnutného liečenia úrazu.

Poistné

Výška celkového poistného na 1 dieťa / žiaka je 1,52 € na jeden rok.

Zmluvy o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Zmluva 1211-2013 Nucem ZŠ

Zmluva 1211-2013 Nucem SOS

Ďalšie dokumenty:


Skolsky_poriadok_ZS_platny_od_2020.docx

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2019 - 2020

Zaverecna_sprava_2019_2020.docx

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2018 - 2019

Sprava_o_vychov-vzdel.cinn.KSS_Nemsova_za_2018-19-schvalenie_(1).pdf

SPRaVA_o_vych.vzdel.c._KSS_2018-19-_FINAL.pdf

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2017 - 2018

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti časť 1

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti časť 2

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program MŠ sv. Gabriela (ISCED 0A) je k nahliadnutiu v kancelárii p. riaditeľa PaedDr. Lubomíra Krála, PhD, č. dverí 22.

ŠkVP Svetielka - skrátená verzia

Školský vzdelávací program (ISCED 1A, ISCED 2A) je k nahliadnutiu v kancelárii p. riaditeľa PaedDr. Lubomíra Krála, PhD, č. dverí 22.

Školský vzdelávací program ZŠ

Školský vzdelávací program študijného odboru (ISCED 3A) 6 324 6 00 „Manažment regionálneho cestovného ruchu“ je k nahliadnutiu v kancelárii p. riaditeľa PaedDr. Lubomíra Krála, PhD, č. dverí 22.

Školský vzdelávací program SOŠ

Výchova a činnosť v školskom klube detí

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria