Navigácia

O škole

Profil školy

Základná škola sv. Michala vznikla na podnet katolíckych rodičov a miestneho duchovného správcu p. dekana Antona Nogu a p. kaplana Jána Kušníra.

Základná škola

K hlavným predmetom a špecifikom katolíckej školy je okrem bežných predmetov aj náboženská výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu.

Veľký dôraz sa kladie na výuku cudzích jazykov (Aj, Nj, Rj) a prácu s počítačom. K tomu napomáhajú dve zmodernizované učebne s výpočtovou a zobrazovacou technikou a tiež počítače a dataprojektory v jednotlivých triedach. Samozrejmosťou sú interaktívne tabule s apikáciami na výčbu jednotlivých predmetov, pomocou ktorých si žiaci jednoduchou a hravou formou osvojujú nové poznatky a vedomosti. Na výčbu jazykov sa vyžívajú špecializované učebne s audio-vizuálnym programom, ktorý uľahčuje výučbu a napomáha k lepšej konverzácii v danom jazyku. Celá škola je napojená na internet a rozčlenená do jednotlivých pracovných skupín. Na škole sú v súčasnosti 3 internetové pripojenia, čo prispieva k bezproblémovej výučbe aj v prípade poruchy jedného z nich.

Špeciálne triedy

Ďalším špecifikom školy sú špeciálne triedy, ktoré pomáhajú handicapovaným deťom zaradiť sa do vyučovacieho procesu a pomáhajú tak i lepšiemu začleneniu takýchto detí do spoločnosti. Na druhej strane, pomáha tak zdravým deťom lepšie chápať potreby takýchto ľudí aj po skončení školy.

Stredná odborná škola

Dôležitou organizačnou zložkou školy je, Stredná odborná škola sv. Rafaela. Zaoberá sa prípravou mládeže inklinujúcej k cestovnému ruchu. Vznikla 1.9.2004. Prví absolventi tejto školy opustili študentské lavice v šk. r. 2007/08. V súčasnosti je SOŠ bez žiakov, pripravuje sa jej znovuotvorenie a rozšírenie odborov potrebných pre prax.

Materská škola

Materská škola sv. Gabriela, je predškolské zariadenie s celodennou aj poldennou starostlivosťou (predprimárne vzdelávanie). Je určená deťom vo veku spravidla od troch do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Škola vznikla k začiatku školského roku 2012/13 a v septembri 2013 bola začlenená do Katolíckej spojenej školy.

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria