Navigácia

 • PRIEBEH VYUČOVANIA PREZENČNOU FORMOU PRE 8. A 9. ROČNÍK OD 19. 4. 2021, BUDE TAKÝTO:

  1. 8. aj 9. ročník majú vyučovacie hodiny ako pri dištančnom vzdelávaní (Vyučovacie hodiny začínajú každou "celou" hodinou).

  2. Začínajú vyučovanie o 8:00  a končia vyučovanie o 12:45.

  3. Konkrétne rozvrhy pre jednotlivé triedy sú pod oznamom.

 • NÁSTUP 8. A 9. ROČNÍKOV NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE OD 19. 4. 2021

  Podľa rozhodnutia MŠ SR: https://www.minedu.sk/data/att/19280.pdf   

  od  pondelka 19. 4. 2021 nastupujú na prezenčné vyučovanie do základných škôl 8. a 9. ročníky, za týchto podmienok:

  1. Každý žiak nastupujúci na prezenčnú formu vyučovania MUSÍ mať so sebou doklad o negatívnom výsledku testovania, nie straší ako 7 dní – doporučujeme testovať sa v dňoch Pi – Ne: 16. 4. – 18. 4. 2021, aby test platil po celý pracovný týždeň.

  Bez negatívneho testu nemôže žiak nastúpiť na prezenčné vyučovanie.

  2. Každý žiak musí mať so sebou 2ks rúšok pre použitie na vyučovaní. Respirátor nie je povinný.

  3. Každý žiak MUSÍ doniesť vyplnený a podpísaný doklad: „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho so žiakom v jednej domácnosti.

  K „Čestnému vyhláseniu“ musí byť pripojený doklad o negatívnom výsledku testovania nie staršom ako 7 dní.

  Bez čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti a negatívneho testu, priloženému k čestnému vyhláseniu o bezinfekčnosti od zákonného zástupcu, nemôže žiak nastúpiť na prezenčné vyučovanie.

  Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť pod týmto oznamom.

  4. Žiaci pri príchode do školy budú prechádzať ranným filtrom.

  5. Obedy  pre žiakov nastupujúcich na prezenčnú formu vyučovania si môžete nahlásiť na telefónnom čísle: 0326 598 326 do piatku 16. 4. 2021 do 10:00.

 • Od 12. 4. 2021 je v prevádzke školský klub

  Od 12. 4. 2021 je v prevádzke školský klub. Ranná aj poobedná smena. Pani vychovávateľky sa na vás už tešia :-) 

 • Zápis do 1. ročníka a do prípravných ročníkov Katolíckej spojenej školy na šk. rok 2021/2022

  Vážení rodičia budúcich prváčikov

  Termín zápisu do 1. ročníka a do prípravných ročníkov formou elektronickej prihlášky je v našej Katolíckej spojenej škole

  1. - 30. apríla 2021

  Predpokladaný termín fyzického zápisu v priestoroch školy je:

  27. - 29. apríla 2021 

  Pred samotným zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je sprístupnená v ľavom menu, pod názvom: “Elektronická prihláška“. 

  1. Vyplňte elektronickú prihlášku - nájdete ju aj pod týmto oznamom.

  2. Poznačte si kód prihlášky (v prípade, že budete potrebovať niečo v prihláške opraviť alebo dopísať).

  3. Vyhlášku vytlačte a podpíšte. Obaja rodičia.

  4. Takto vytlačenú a podpísanú prihlášku prineste na zápis svojho dieťaťa spolu s vytlačeným a vypísaným tlačivami - taktiež ich nájdete pod týmto oznamom:

  a) Žiadosť o prijatie do 1. ročníka alebo

  - Žiadosť o prijatie do prípravného ročníka.

  b) Dotazník pre rodičov

  c) Záväzné vyhlásenie rodičov

  d) Súhlas so spracovaním údajov

  5. Všetky tlačivá, prosím prineste vyplnené a podpísané na zápis svojho dieťaťa

  v dňoch 27. - 29. apríla 2021 do našej školy.

  6. Na zápis si ešte prineste: rodný list dieťaťa a váš preukaz totožnosti.

   

  Upozorňujeme vás, že:

  1. Zápisu do prvého ročníka ZŠ sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré 

  k 1. septembru 2021 dosiahnu vek 6 rokov (t. j. narodené do 31. 08. 2015).

  2. Zápisu sa musia opätovne zúčastniť aj deti, ktorým bol v školskom roku 2020/2021 povolený odklad povinnej školskej dochádzky.

  3. Pokiaľ dieťa nie je zrelé na plnenie povinnej školskej dochádzky, zákonným zástupcom budúcich prvákov odporúčame obrátiť na príslušnú pani riaditeľku MŠ, ktorá má kompetencie povoliť predĺženie predprimárneho vzdelávania dieťaťa.

  4. Aj v takom prípade je však nutné zápis v základnej škole absolvovať a informovať základnú školu o skutočnosti, že dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

  Akou formou sa zápis uskutoční a či sa uskutoční v plánovanom termíne vás budeme včas informovať.

  Preto vás prosíme o sledovanie webovej stránky našej Katolíckej spojenej školy, na ktorej včas zverejňujeme všetky nové informácie.

   

  Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, a už teraz sa tešíme na našich nových budúcich prváčikov.

 • Vážení rodičia od 12. 4. 2021 bude v prevádzke aj školská jedáleň.

   V prevádzke od 12. 4. 2021 bude aj ŠKD a školská jedáleň.

  Svoje dieťa si môžete prihlásiť na obedy do piatku 9. 4. 2021 do 9:00 na telefónnom čísle:

  0326 598326

 • Prezenčná forma vyučovania pre 1. - 4. ročník, špeciálne triedy a prípravný ročník od 12.4.2021

  Milí rodičia a žiaci,

  od 12. 4.2021 pokračuje vyučovanie v prezenčnej forme pre:

  1. - 4. ročník, špeciálne triedy a prípravný ročník

  Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania

  Pri nástupe detí do školy je potrebné opäť predložiť Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a ako prílohu k tomuto prehláseniu je nevyhnutné priložiť negatívy test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdenie o platnej výnimke. 

  Tlačivá na stiahnutie a vyplnenie si môžete stiahnuť pod oznamom.

  Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa pokynov MŠ SR, si môžete prečítať pod oznamom.

  Čisté tlačivá budú k dispozícii aj pri vstupe do školy.

  Pri vstupe do školy deti budú opäť absolvovať ranný filter.

  Naďalej je potrebné, aby mali deti dve rúška a do školy vstupujú len žiaci a zamestnanci školy. 

  V prípade, že dieťa nenastúpi do školy, je potrebné informovať triednu p. učiteľku. 

  Ďakujeme za spoluprácu a zodpovednosť.

   

   

 • Čestné vyhlásenie pre rodičov, ktorí od 7. 4. 2021 umiestnia dieťa do MŠ

  Ak umiestňujete svoje dieťa do našej MŠ od 7. 4. 2021 je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie s potrebnými platnými prílohami.

  Čestné vyhlásenie nájdete pod týmto oznamom:

 • Od 7. 4. 2021 obnovujeme prezenčnú prevádzku MŠ a od 07. 04. do 09. 04. 2021 pokračujú všetci žiaci ZŠ v dištančnom vzdelávaní.

  Vážení rodičia detí Materskej školy sv. Gabriela,

  s radosťou Vám oznamujeme, že od 7.4.2021 obnovujeme prezenčnú prevádzku MŠ, v riadnom prevádzkovom čase.

  Stále sú v platnosti všetky opatrenia a splnenie si povinnosti vyplnenia vyhlásenia s doložením kópie negatívneho testu. V prípade zmien Vás  budem včas informovať.

  Tešíme saJ

   

  Vážení rodičia žiakov Základnej školy sv. Michala,

  oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa, od 07. 04. do 09. 04. 2021, pokračujú všetci žiaci školy v dištančnom vzdelávaní.

  Od 12. 04. 2021 plánujeme obnovenie prezenčného vyučovania pre žiakov 1. – 4. ročníka, prípravných ročníkov a oboch špeciálnych tried.

  Podmienky nástupu žiakov na prezenčné vyučovanie zverejníme v priebehu budúceho týždňa.

  Prosíme všetkých rodičov, aby sledovali webovú stránku školy,  aplikáciu EduPage a facebook školy, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie školy.

 • Veľkonočné prianie

 • Majstrovstvá Slovenska v šachu pre ZŠ a SŠ - ak máte záujem, nahláste sa svojmu triednemu učiteľovi :-)

  MSR ZŠ a SŠ družstiev 2021 v šachu

   

  Dobrý deň

   

  Slovenský šachový zväz organizuje Majstrovstvá školských družstiev v termíne 18.4.(stredné školy 17.4.). Bude sa hrať on-line, každý hráč môže hrať z domu v prostredí Lichess, veľmi podobnou formou ako sa hrali majstrovstvá jednotlivcov.

  Počet hráčov za školu by mal byť aspoň 4, lebo sa vyhodnocujú najlepší 4 hráči školy, ale môžu byť minimálne dvaja.

  Prosím, ak by sa vaša škola mala záujem prihlásiť, dajte mi vedieť, zariadim registráciu.

   

   

  S pozdravom,

   

  Peter Bielik

  Komisia mládeže KŠZ TN

   

 • Blíži sa Deň učiteľov

  Pribúdajú nám kolegovia aj žiaci.

  Namiesto rodičov, ktorí nastupujú na miesta učiteľov svojich detí, sme uverejnili, milí rodičia - práce vašich detí. Ďakujeme vám, milí rodičia, že tak obetavo nám - učiteľom - doma pomáhate.

  A pridávame fotografie od našich milých kolegov. A tiež členom ďakujeme členom Rady školy, že na nás ani tento školský rok nezabudli s malým darčekom:-).  

  Galéria fotografií a krásnych vyznaní sa nám utešena rozrastá:

 • Mesto Nemšová venovalo ku Dňu učiteľov učiteľom Katolíckej spojenej školy dar, z ktorého majú veľkú radosť.

  V pondelok 29. 3. 2021 Odovzdali zástupcovia vedenia mesta Nemšová dar pre učiteľov školy pri príležitosti Dňa učiteľov.

  Z darovaného kávovaru a rozličných milých maličkostí máme my, učitelia veľkú radosť. Chceme sa poďakovať nielen za dary, ale aj za ocenenie našej práce a učiteľského umenia, ktorým pripravujeme srdcia našich žiakov na vládu rozumu spolu s odovzávaním katolíckych hodnôt.

 • Dištančné vzdelávanie pokračuje aj od 29. 3. 2021

  Vážení rodičia! V platnosti ostáva vyhláška č.121/2021, ktorú vydala riaditeľka RÚVZ Trenčín pani Ľudmila Bučková. Naša základná aj materská škola, tak pokračuje v dištančnom vzdelávaní aj od pondelka 29. 3. 2021.

  Naďalej sledujte najnovšie oznamy na webovom sídle školy a informácie v aplikácii Edupage.

  Vyhlášku v plnom znení nájdete na odkaze uverejnenom pod týmto oznamom.

 • Dištančné vzdelávanie od 29. 3. 2021

  Vážení rodičia! Podľa novej vyhlášky č.121/2021, ktorú vydala riaditeľka RÚVZ Trenčín pani Ľudmila Bučková naša základná aj materská škola zostáva na dištančnom vzdelávaní aj od pondelka 29. 3. 2021.

  Vyhlášku v plnom znení nájdete na odkaze uverejnenom pod týmto oznamom.


 • Tvorcovia máp - máme radi geografiu

  Tvorcovia máp z 5.A

  Už ste niekedy kreslili mapu? Podľa pokynov? Viete, čo všetko má byť na mape, ale správne umiestniť maják, most, mesto, pole s trstinou, sopky, prístav – na to bolo potrebné pozorne čítať zadanie. A ešte poznať svetové strany. Potom to už išlo ako po masle.  Najprv ceruzkou, aby sa chyby dali opraviť a potom pastelkami - veď mapy sú farebné. No a nakoniec vysvetlivky, ktoré musíš aj vymyslieť. Podľa nich by mala byť mapa zrozumiteľná pre každého. Pozrite sa, ako sa to podarilo niektorým piatakom.

  Dúfam, že čoskoro budú môcť priniesť svoje originálne dielka aj do školy. Krásne sa budú vynímať na nástenke na chodbe  J

  Iveta Strašková

 • Deviataci a 3D tvorba na dištančnom vzdelávaní

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deviataci a 3D tvorba na dištančnom vzdelávaní.

  Keď sme tvoriví :-)

 • Semienka, keď prichádza jar :-)

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Semienka, keď prichádza jar :-).

  Čo urobiť na jar so semienkami, keď sa ešte nedá sadiť?

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Deň vody

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň vody.

  Ako vyzerá Deň vody pre deti na dištančnom vzdelávaní

 • Dištančné vzdelávanie od 22. 3. 2021

  Vážení rodičia! Podľa novej vyhlášky č.121/2021, ktorú vydala riaditeľka RÚVZ Trenčín pani Ľudmila Bučková naša základná aj materská škola zostáva na dištančnom vzdelávaní aj od pondelka 22. 3. 2021.

  Vyhlášku v plnom znení nájdete na odkaze uverejnenom pod týmto oznamom.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria