Navigácia

 • KLOKAN Naostro súťažíme už 8. – 12. júna!!! Súťaží sa ONLINE!

  KLOKAN Naostro súťažíme už 8. – 12. júna!!! Súťaží sa ONLINE!

  Fázy:

  1. Odovzdanie kódov žiakom – zabezpečujú pani učiteľky.

  2. V termíne od 25. – 31. mája 2020 si to môžete pomocou kódu vyskúšať na stránke s linkom: https://matematickyklokan.sk/

  3. V týždni od 8. – 12. júna už riešiš úlohy „naostro“, tiež na stránke s linkom:

  https://matematickyklokan.sk/

  V daný, pre Vás určený deň sa pripojíte v čase od 8.00 – 19.00 so svojím kódom na stránke na linku: https://matematickyklokan.sk/

  Súťaž „naostro“:

  3. ročník: Klokanko 3          štvrtok  11. 6. 2020

  4. ročník Klokanko  4          piatok 12. 6. 2020

  5. ročník Školák                   pondelok  8. 6. 2020

  6. ročník Školák                   pondelok 8. 6. 2020

  7. ročník Benjamín             streda 10. 6. 2020

  Ako súťažiť, aj so všetkými pokynmi  nájdete v pripojenom pdf.

 • Oznam k otváraniu škôl

  Oznam k otváraniu škôl

  Milí rodičia, odporúčania MŠVVaŠ SR sú zverejnené na:

   https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skolhttps://www.minedu.sk/od-1-juna-sa-cast-deti-a-ziakov-bude-moct-vratit-do-skol/

   

  Po zvážení našich možností a po vyjadrení zriaďovateľa Vás budeme v najbližších dňoch kontaktovať.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Zápis do MŠ sv. Gabriela na šk. rok 2020/2021

  Zápis do MŠ sv. Gabriela na šk. rok 2020/2021

  Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová, organizačná zložka

  Materská škola sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová
  oznamuje rodičom, že

  podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa

  do Materskej školy sv. Gabriela

  pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční

  v termíne

  od  30. 04. 2020 do 31. 05. 2020

  podávaním žiadostí elektronickou formou

  Dolu, pod týmto oznamom, alebo

  v ľavom menu našej webovej stránky pod nadpisom: Zápis do MŠ sv. Gabriela pre šk. rok 2020/2021

  Prosíme vyplniť aj Žiadosť o prijatie do MŠ

  Informačné materiály (na prečítanie):

 • 10. máj 2020 je v tomto roku Dňom našich milých mamičiek.

  V nedeľu 10. mája ďakujeme všetkým mamám, mamkám, mamičkám za ich starostlivosť a všetko, čo pre nás robia. Deň matiek je iba jeden deň v roku, ale my ich ľúbime celý rok.

 • Oznam o spôsobe hodnotenia žiakov II. stupňa Základnej školy sv. Michala

  Oznam o spôsobe priebežného hodnotenia pre II. stupeň ZŠ

   

  Oznamujeme vám, že na základe Usmernenia ministerstva školstva SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf,  sa vyučovacie predmety uvedené v bode 1. nebudú klasifikovať známkou,   ale budú hodnotené slovne. Pri hodnotení jednotlivých predmetov v II. polroku školského roka 2019/2020 budeme postupovať nasledovne:

   1. Obsah vzdelávania výchovných predmetov (HUV, VYV, THD, INF, TŠV, KNB, OBN, druhý cudzí jazyk NEJ,RUJ) bude včlenený do učiva všetkých profilových predmetov a tieto predmety budú na vysvedčení hodnotené slovne – absolvoval/absolvovala.
   2. Okrem individuálneho zhodnotenia práce žiaka budeme profilové predmety v 5. – 9. ročníku klasifikovať známkou.
   3. Všetci žiaci si odkladajú svoje práce, úlohy, projekty a zároveň ich podľa pokynov zasielajú na kontrolu vyučujúcemu. Tieto práce budú podkladmi pre záverečné hodnotenie žiaka. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.
   4. Na vyučovanie, hodnotenie a komunikáciu so žiakmi a rodičmi využívame tieto komunikačné prostriedky: sms, mms, edupage,  mail, Cisco Webex Meetings, messenger, whatsup a ďalšie.
   5. Žiaci a rodičia, ktorí nemajú možnosť internetového pripojenia, si môžu prísť vziať zadané úlohy do školy každý piatok (okrem 1. a 8.5.2020) v čase 9:00 – 14:30h. Taktiež môžu priniesť vypracované úlohy, ktoré vedenie školy odovzdá vyučujúcim.
   6. Je dôležité, aby žiaci posielali vypracované úlohy najneskôr do 15:00h dňa na odovzdanie práce.
   7. Poslať zadanú prácu po stanovenom termíne je možné iba s odôvodnením od rodiča. Ak sa žiak nemôže zúčastňovať vzdelávania na diaľku v určitom období, napríklad zo zdravotných dôvod, oznámi zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť triednemu učiteľovi.
   8. Žiak je povinný odovzdať minimálne 75% predpísaných prác z daného vyučovacieho predmetu.

  Žiaci, ktorí neodôvodnene zo subjektívnych príčin nebudú plniť požiadavky vyučovania na diaľku, budú pri záverečnom hodnotení ohodnotení neabsolvoval a na základe rozhodnutia pedagogickej rady preskúšaní individuálne do 31.08.2020. 

 • Oznam o spôsobe hodnotenia žiakov I. stupňa Základnej školy sv. Michala

  Oznam o spôsobe priebežného hodnotenia pre I. stupeň ZŠ

   

  Oznamujeme vám, že na základe Usmernenia ministerstva školstva SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 , https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf, sa vyučovacie predmety uvedené v bode 1. nebudú klasifikovať známkou,   ale budú hodnotené slovne. Pri hodnotení jednotlivých predmetov v II. polroku školského roka 2019/2020 budeme postupovať nasledovne: :

   1. Obsah vzdelávania výchovných predmetov (HUV, VYV, PVC, INF, TŠV, KNB) bude včlenený do učiva všetkých profilových predmetov a tieto predmety budú na vysvedčení hodnotené slovne – absolvoval/absolvovala.
   2. Okrem individuálneho zhodnotenia práce žiaka budeme profilové predmety v  – 4. ročníku klasifikovať známkou.
   3. Žiaci 1.ročníka budú hodnotení iba individuálnym slovným hodnotením.
   4. Všetci žiaci si odkladajú svoje práce, úlohy, projekty a zároveň ich podľa pokynov zasielajú na kontrolu vyučujúcemu. Tieto práce budú podkladmi pre záverečné hodnotenie žiaka. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.
   5. Žiaci a rodičia, ktorí nemajú možnosť internetového pripojenia, si môžu prísť vziať zadané úlohy do školy každý piatok (okrem 1. a 8.2020) v čase 9:00 – 14:30h. Taktiež môžu priniesť vypracované úlohy, ktoré vedenie školy odovzdá vyučujúcim.
   6. Na vyučovanie, hodnotenie a komunikáciu so žiakmi a rodičmi využívame tieto komunikačné prostriedky: sms, mms, edupage,  mail, Cisco Webex Meetings, messenger, whatsup a ďalšie.

  Úlohy zadávame min. 1x/ týždeň podľa uváženia učiteľa. Hodnotíme priebežne. Na záver tematického celku môže učiteľ dať žiakom test.

 • Oznam o spôsobe priebežného hodnotenia pre špeciálne triedy a pre prípravný ročník

  Oznam o spôsobe priebežného hodnotenia pre špeciálne triedy a pre prípravný ročník

   

  1.      Obsah vzdelávania výchovných predmetov (HUV, VYV, PVC, INF, TSV, KNB) bude včlenený do učiva všetkých   profilových predmetov a tieto predmety budú na vysvedčení hodnotené slovne – absolvoval/absolvovala.

  2.      Okrem individuálneho zhodnotenia práce žiaka budeme profilové predmety

         v  2. – 9. ročníku  A - variant  klasifikovať známkou,

         v  2. – 10. ročníku  B - variant a C - variant  klasifikovať štvorstupňovým slovným hodnotením ( dosiahol veľmi dobré výsledky, dosiahol dobré výsledky, dosiahol uspokojivé výsledky a dosiahol neuspokojivé výsledky)

  3.       Žiaci prípravných ročníkov a 1. ročníkov špeciálnych tried všetkých variantov  budú hodnotení iba individuálnym slovným hodnotením.

  1. Všetci žiaci si odkladajú svoje práce, úlohy, projekty a zároveň ich podľa pokynov zasielajú na kontrolu vyučujúcemu. Tieto práce budú podkladmi pre záverečné hodnotenie žiaka. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.
  2. Žiaci a rodičia, ktorí nemajú možnosť internetového pripojenia, si môžu prísť vziať zadané úlohy do školy každý piatok (okrem 1. a 8.2020) v čase 9:00 – 14:30h. Taktiež môžu priniesť vypracované úlohy, ktoré vedenie školy odovzdá vyučujúcim.
  3. Na vyučovanie, hodnotenie a komunikáciu so žiakmi a rodičmi využívame tieto komunikačné prostriedky: sms, mms, edupage,  mail, Cisco Webex Meetings, messenger, whatsup a ďalšie.

  Úlohy zadávame min. 1x/ týždeň podľa uváženia učiteľa. Hodnotíme priebežne.

 • Oznam pre školy z tímu CŠPP Trenčín od pani PhDr. Dunčáková

  Vážená/ý p. riaditeľka, pán riaditeľ, 

  veríme, že sa Vám darí  zvládať mimoriadnu situáciu k spokojnosti a bez zbytočných stresov. My hľadáme spôsoby, ako Vám to uľahčiť, zjednodušiť, urýchliť... Zasielame Vám  "pomôcku", ktorú žiadame zverejniť na webstránke Vašej školy. V tejto situácii je nesmierne dôležité, aby rodičia mali prístup na poradenské centrá. Uvedené informácie majú slúžiť k zefektívneniu komunikácie a urýchleniu žiadosti, ktoré bude potrebné v krátkom čase vybaviť a vystaviť potrebné vyjadrenia.  Odporúčame preposlať aj rodičom, ktorí žiadajú o odklad školskej dochádzky.  Informácie a kontakt uvedené v pomôcke Vám (nielen rodičom, ale aj pedagógom) veríme poslúži aj v budúcnosti na uľahčenie komunikácie s centrami. V prípade potreby nás kontaktujte aj meilom, cez FB alebo telefonicky. 

  Ďakujeme za terajšiu spoluprácu a tešíme sa na budúcu, dúfame už v štandardnom režime. Za tím CŠPP Trenčín PhDr. Dunčáková.

 • Zápis detí do 1. ročníka a prípravného ročníka Katolíckej spojenej školy sv. Michala

                          Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová,

                 organizačná zložka    

           Základná škola sv. Michala

                                                                          oznamuje rodičom, 

                                                 že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa ruší

                                       pôvodný zápis do prvého ročníka ( 2.4.,3.4.a 6.4.2020)

   

  zápis detí do 1. ročníka

  zápis do prípravného ročníka

              pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční 

                            V priestoroch recepcie školy za dodržania všetkých hygienických

   nariadení.

             

                                                 v dňoch 27. – 29. apríla 2020

   

                     27.4. a 28.4. 2020 ( pondelok, utorok )        od 13.00 hod. do 18.00 hod.

                          29. 4. 2020 ( streda)                                   od 08.00 hod. do 12.30 hod.

   

  Zápis bude vykonaný bez osobnej účasti detí.

   

  Pred zápisom je potrebné:

  • Vyplniť online elektronickú prihlášku, ktorá je zverejnená na webovej stránke školy, vytlačte si ju a podpíšte, obaja zákonní zástupcovia.
  • Vyplniť, vytlačiť a podpísať obidvomi zákonnými zástupcami -  Žiadosť zákonných zástupcov o prijatie do ZŠ.
  • V prípade žiadosti o odklad školskej dochádzky, vyplniť, vytlačiť Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky a podpísať obidvomi zákonnými zástupcami.
  • Vytlačiť, vyplniť a podpísať obidvomi rodičmi Súhlas so spracovaním osobných údajov žiakaZáväzné vyhlásenie rodičov.
  • Vytlačiť, vyplniť a podpísať obidvomi rodičmi Dotazník pre rodičov pri zápise do 1.ročníka.
  • Ak je dieťa zverené súdom do starostlivosti jedného z rodičov, všetky žiadosti podpisuje len tento rodič. Je potrebné priniesť súdne rozhodnutie.

   

  Na zápis je potrebné priniesť:

  • Občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa.
  • Podpísané dokumenty – Prihláška, Žiadosť zákonných zástupcov o prijatie do ZŠ, alebo Žiadosť o odklad školskej dochádzky
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov, Záväzné vyhlásenie rodičov, Dotazník pre rodičov pri zápise do 1. ročníka.
  • Dotazník pre rodičov pri zápise do 1. ročníka
  • Záväzné vyhlásenie rodičov
  • V prípade absolvovania vyšetrení v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, alebo v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie priniesť kópie správ z vyšetrení.
  • Obrázok postavy, ktorý nakreslil Váš budúci prváčik alebo prváčka, na papieri formátu A4.

  Kontakt: PaedDr.Lubomír Král,PhD., skola.nemsova@nrb.sk, +421907171889

   

 • Milí naši budúci prváčikovia!

  Predstavujeme Vám vašu budúcu pani učiteľku Lenku :-)

 • Pozvanie na zápis do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021

 • Podpisovanie prihlášok na SŠ pre žiakov deviateho a piateho ročníka

  Vážení rodičia a žiaci deviateho a piateho ročníka

  Blíži sa termín podania prihlášok na stredné školy, kde bude potrebný i Váš podpis.

  Preto Vás prosíme dostaviť sav dňoch:

  4.5. (žiaci+ rodičia 9.A) - 5.5. (žiaci+ rodičia 9.B) 2020

  v čase od 14:00-16:00 do budovy Katolíckej spojenej školy (recepcia).

  Tu sa budú podpisovať prihlášky na SŠ. Je potrebné, aby sa k podpisu dostavili žiaci i rodičia žiakov.

  Podpisovanie prihlášok sa týka i žiakov a rodičov piateho ročníka, ktorí majú záujem o osemročné gymnáziá.

  Dátumy platia 4.5. - 5.5.2020 V čase od 14:00-16:00.

  Podpisovanie bude prebiehať za prísnych hygienických podmienok - vstup do budovy bude umožnený vždy rodičom a jednému žiakovi súčasne, a každý si prinesie svoje vlastné pero. Je potrebné chrániť sa rúškom.

  Pokiaľ má niekto k dispozícii aktuálne vyšetrenie z CPPPaP  - prinesie si ho so sebou.

  Ak z akýchkoľvek dôvodov niekomu nebude vyhovovať dátum a čas, môže ma telefonicky kontaktovať a dohodneme si náhradný termín (0908 394 202).

  Ďakujem.

  Výchovný poradca: Mgr. Kristína Minárechová

 • Oznam o zápise detí do materskej školy sv. Gabriela KSŠ Nemšová

 • Spustili sme ONLINE VYUČOVANIE na našej škole!

  Spustili sme ONLINE VYUČOVANIE na našej škole!

  Katolícka spojená škola Nemšová v týždni od 30.3.2020 začala online vyučovanie, ktoré prebieha na platforme Cisco Webex Meetings . Do systému sú zapojení všetci učitelia a pedagogickí asistenti. Každý z nich bol zaškolený.
  V priebehu týždňa od 30.3 do 3.4. 2020 boli s online vyučovaním oboznámení aj žiaci, a prebehli už aj prvé hodiny. Tieto prebehli najprv formou online triednických hodín. Postupne sa začalo rozbiehať vyučovanie hlavných predmetov podľa dočasného rozvrhu hodín.
  Priebežne odstraňujeme technické a užívateľské prekážky na oboch stranách. Máme radosť z toho, že si aspoň takýmto spôsobom môžeme byť blízki, aj keď na diaľku. Môžeme sa vidieť a počuť so všetkými žiakmi triedy naraz, takmer ako pri bežnom vyučovaní. Veríme, že spolu, tvorivo zvládneme potrebné učivo a aj toto obdobie bude pre nás prínosom.
  Ch. Darwin povedal:
  " Nie najsilnejší prežije a ani najinteligentnejší, ale ten, kto sa vie najlepšie prispôsobovať zmenám."
  Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú a vytvárajú technickú podporu:
  Cisco Webex Meetigs pre školy,
  www.ucimenadialku.sk
  www.digitalnakoalicia.sk
  https://webexdoskoly.gitbook.io/webexdoskoly/
  https://digitalnakoalicia.sk/…/Cisco-Webex-Meetings-SK-1.pdf

 • Duchovná obnova - pondelok 6. 4. 2020

  Duchovná obnova - pondelok 6. 4. 2020

  Z dnešného duchovného programu:

  Otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy dnes 6.4.2020 svätú omšu o 10.30 hodine obetoval za žiakov, aby prežívali tento čas v láske k Pánu Bohu a k blížnym, aby si  prehĺbili vieru a vedomosti, aby  kráčali po ceste s Ježišom a takto zvíťazili.

  Otec biskup vo svojej homílii sa prihovoril žiakom s témou “Zadeľ si čas”. Uviedol body, na ktoré by sme nemali zabúdať v tomto čase:

  1. Zadeľ si čas, urob si denný program, čo kedy budeš robiť. Nehanbi sa ho napísať na  papier.

  2. Vstávaj vždy v určitú hodinu, ako keď ideš do školy, veď nie sú prázdniny.

  3. Zadeľ si čas pre Boha – modlitba, čítanie Svätého Písma, adorácia. Tento čas neskracujem, venujem ho Pánu Bohu.

  4. Zadeľ si čas pre druhých – sadni si, rozprávaj sa, počúvaj ale bez telefónu, tabletu, či počítača.

  5. Zadeľ si čas na internetové siete – maj sebadisciplínu, aby si sa vedel odtrhnúť od počítača.

  6. Nájdi si čas na vyučovanie – aby sme nezameškali vedomosti a po skončení pandémie aby sme mohli plynule pokračovať vo svojom vzdelávaní.

 • Pozvánka na spoločný duchovný program

  Pozvánka na spoločný duchovný program

  Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, drahí priatelia,

  dovoľujeme si Vás, v mene Združenia katolíckych škôl Slovenska,

  v tomto čase prerušeného školského vyučovania osloviť s pozvánkou spoločného prežívania duchovného programu pre žiakov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska.

  Uvedomujeme, si že v týchto náročných chvíľach sme postavení pred viacero výziev. 

  Ocitáme sa všetci v nepredvídateľných situáciách, na ktoré sa za chodu učíme reagovať.

  Popri domácemu vyučovaniu, ktoré sa každý na svojich školách snažíme organizovať podľa individuálnych možností a okolností, stojíme pred ďalšou výzvou, ktorá vychádza z predpokladaného dlhého obdobia domáceho režimu:

  - Ako sa v tejto situácii priblížiť žiakom a urobiť učenie na diaľku (terajší všeobecný slogan) blízkym?

  - Ako za týchto okolností vstupovať do rodín a do atmosféry napätia a ustráchanosti prinášať pokoj a nádej?

  - Ako môžeme my prispieť k zastaveniu pandémie? 

   

  Prijímame výzvu sv. Otca, s ktorou sa počas nedávneho Urbi et orbi obrátil na nás kresťanov - "Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba".

  Našim zámerom je pripraviť pre žiakov katolíckych škôl v rámci celého Slovenska spoločný duchovný program prostredníctvom online internetového vysielania.  

  Program bude zostavený priliehavo pre vekovú skupinu našich žiakov.

  Tejto iniciatíve vyjadril podporu Mons. Bernard Bober, predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo.

  V spolupráci s otcom biskupom Jozefom Haľkom sme pripravili pilotný duchovný program počas nastávajúceho Veľkého týždňa

  na ktorý vás, vašich žiakov, zamestnancov a školské spoločenstvá srdečne pozývame.

   

  Program:

  Pondelok 6.4.

  10,30 Svätá omša (celebrant otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy)

  Utorok 7.4.

  10,30 Krížová cesta (obetovaná za zastavenie pandémie)

  Streda 8.4.

  10,30 Adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou (so sprievodným slovom, ktoré predstaví žiakom udalosti Veľkého týždňa)

  Odporúčame vám:

  - aby ste na svojich školách zariadili, aby v tomto čase nebol pre žiakov organizovaný iný vyučovací program (napr. online vzdelávanie),

  - aby ste z tejto pozvánky pripravili vlastnú pozvánku pre vaše školské spoločenstvo.

  Program bude realizovaný vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža v Bratislave 

  a budete ho môcť naživo sledovať na webe zkss.sk 

  alebo priamo na našej Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/ 

  Plánujeme pokračovať v príprave spoločného programu aj po Veľkonočných sviatkoch, vytvoriť primeranú vysielaciu štruktúru a zabezpečiť jej personálne a logistické krytie.

  V tejto súvislosti Vás pozývame k spolupráci: 

  - s prípravou duchovného programu (môžete prispieť nápadom/námetom, i jeho organizáciou, aj napr. v spolupráci so školských kaplánom),

  - s realizáciou duchovného programu (v štúdiu v BA, alebo aj na vašej škole, príp. vo vašej farnosti - pokiaľ vám to technické možnosti budú umožňovať),

  - s prípravou iného spoločného programu, do ktorého by sme pozvali zapojiť sa všetky deti našich škôl (jeden program vám bude predstavený v pondelok v rámci svätej omše). 

   

  Ďakujeme vám a tešíme sa na spoločné prežívanie!

  Želáme vám pevné zdravie, pokoj a dôveru do ďalších dní.

  Na vedomie:

  Riaditelia diecéznych a rehoľných školských úradov

  Zástupcovia katechetických úradov

   

  Mgr. Daniel Masarovič

  prezident ZKŠS

  +421 917 350 117

 • Aktualizácia podľa nariadení Ministerstva školstva zo dňa 24. marca 2020

  Aktualizácia podľa nariadení Ministerstva školstva zo dňa 24. marca 2020

  Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol v utorok 24.03.2020 na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. 

  Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9, ktoré píšu žiaci deviateho ročníka základnej školy.

  Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. 

  Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

  Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

  Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

  Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami. Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka už funguje!

 • Predbežné vyplnenie elektronickej prihlášky do 1. ročníka a prípravných ročníkov našej základnej školy.

  Vážení rodičia budúcich prvákov! Podľa pokynov Ministerstva školstva sa bude konať v našej škole oficiálny zápis detí do 1. ročníka od 15. apríla do 30 apríla. K zápisu - presný termín oznámime -  je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodičov (príp. zákonného zástupcu). Zároveň Vás prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky pod týmto oznamom. Elektronickú prihlášku nájdete aj v časti: MENU v ľavej časti webstránky pod názvom Zápis do 1. ročníka.

 • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

  Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.     Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.     V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.     Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.     Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.     Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).     V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria