Navigácia

 • Vianočná pošta odhodlaného pisateľa v našej Materskej škole :-)

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Važení rodičia! Zverejňujeme pokyny MŠ SR pre vstup do zariadení - teda aj do našej školy - po 2. kole testovania na Covid 19 v SR

  Oznam:

  o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu, podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 20/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia    k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

  V súlade s § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

  č. 20/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia

  z dôvodu ochrany života a zdravia

  v období od 9. novembra 2020 05:00 hod. do 15. novembra 2020 01:00 hod.

  je zakázané všetkým osobám v územných obvodoch okresov

  TRENČÍN

  s výnimkou osôb podľa § 1 ods. 2 a zamestnancov podľa § 2 ods. 2 vyhlášky vstupovať do vnútorných

  a vonkajších prevádzkových priestorov a na pracoviská.

  Výnimky:

  1. Osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 7. novembra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 6. novembra 2020 do 8. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

  2. Dieťa do desiatich rokov veku.

  3. Vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch, do základnej školy.

  Úplné znenie "Oznamu" podľa MŠ SR je v odkaze pod týmto oznámením.

   

   

 • Ponuka pre rodičov a žiakov, ktorí majú ťažkosti s dištančným vzdelávaním z technických príčin.

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančnou formou a majú akýkoľvek technický problém, ktorý im neumožňuje sa zúčastňovať na online vyučovaní škola ponúka:

  Od 3.11.2020 každému žiakovi školy, ktorý sa pre technické problémy nemôže zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, ponúkame možnosť  dištančného vzdelávania v priestoroch školy s využitím školskej výpočtovej techniky: pc s webkamerou a ozvučením, s pripojením na internet. 

  Žiak sa musí, v zmysle platných legislatívnych ustanovení, preukázať negatívnym výsledkom testu na Covid 19, platným po 29.10.2020.

  Záujem o uvedenú formu vzdelávania je potrebné nahlásiť triednym učiteľom.

 • Odhlasovanie obedov od 3. 11. 2020

  Vážení rodičia!

  Ak vaše dieťa zostáva doma a nebude navštevovať v nasledujúcich dňoch školské zariadenie, je možnosť odhlásiť vaše dieťa z obedov - dnes 2. 11. 2020 u vedúcej jedálne na čísle: 032 659 8326.

 • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti pre rodičov.

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - rodič vypíše a odovzdá v škole, či materskej škole, po minimálne 3 dňovej neprítomnosti žiaka.

 • Vážení rodičia žiakov 1. až 4. ročníka našej KSŠ Základnej školy sv. Michala a Materskej školy sv. Gabriela

  Vážení rodičia žiakov 1. až 4. ročníka našej KSŠ Základnej školy sv. Michala a Materskej školy sv. Gabriela

  Vážení rodičia žiakov 1. až 4. ročníka našej KSŠ Základnej školy sv. Michala  a Materskej školy sv. Gabriela.

  Ministerstvo školstva zverejnilo:

  Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu ašportu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republikyč. 15 a č.16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SRč. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

  Z tohto usmernenia vyplývajú pre nás tieto pravidlá:

  1. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.

  2. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

  3. Do budovy školy je možné vstúpiť a to do vnútorných ako aj vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.

  Podľa § 1 ods. 3a § 2ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16.

  4. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

  5. Povolenie vstupu do školského zariadenia bez  preukázania negatívneho výsledku testovania majú:

  - dieťa v materskej škole,

  - žiak nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy

  - žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

  Úplné znenie Usmernenia MŠ SR nájdete na odkaze pod týmto oznamom.

   

 • B. Gröhling: Vďaka tomu, že sa otestujeme a budeme zodpovední, sa čoskoro budeme môcť vrátiť do škôl

  Našou najvyššou prioritou musí byť ochrana zdravia detí, žiakov, učiteľov a rodičov. Vyhlásil to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a vyzval všetkých, aby to mali na pamäti, keď sa budú rozhodovať či sa zúčastnia celoplošného testovania počas nasledujúcich dvoch víkendov.

  Bezpečné prostredie na školách závisí od postoja každého z nás. O to viac, ak sme rodičmi alebo učiteľmi. „Žijeme v pohnutých časoch a veci okolo nás sa rýchlo menia. Všetci ale chceme chrániť svoje zdravie a zdravie ľudí v našom okolí,“ povedal šéf rezortu školstva.

  Cestou, ako zvrátiť narastajúci počet nakazených ochorením Covid-19, je účasť na celoplošnom testovaní. „Chcel by som Vás preto vyzvať, aby ste využili možnosť ísť tento víkend na test. Viem, že možno máte množstvo otázok a možno nie všetky sa podarí do tohto času zodpovedať. Test je ale jednoduchá a rýchla možnosť, ako zistiť svoj zdravotný stav. A to je v tomto čase veľmi dôležité. Aj vďaka tomu, že sa otestujeme a budeme zodpovední, sa čoskoro budeme môcť vrátiť do škôl. Ďakujem každému z vás, ktorí pôjdu na test,“ vyzval Branislav Gröhling.

  Osobitne o účasť na testovaní požiadal žiakov, ktorí majú viac ako desať rokov. „Je dôležité, aby ste vedeli, či ste zdraví a či nikoho vo svojom okolí nenakazíte. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme v školách,“ motivuje minister školstva.

 • Fanúšikovia informatiky: iBobor je znovu tu! :-)

 • FÓRUM ŽIVOTA predstavuje kampaň: 2. november - SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

  Sviečky v hodnote 5 € a 1 € dostanete u nás na Základnej škole sv. Michala a v Materskej škole sv. Gabriela.

 • Linky Webex Cisco učiteľov

  RNDr. Janka Jankovičová

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/jaja.ty

   

  Mgr. Minárechová Mária

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/minarechova

   

  Ing. Martinková Katarína

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/martinkovak

   

  Mgr. Gabajová Adriana

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/agabaj125

   

  Mgr. Forgáčová Katarína

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/katkafor

   

  Mgr. Hamajová Katarína

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/katka.hamaj

   

  Ing. Strašková Iveta

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/strasulka

   

  Mgr. Bortelová Mária

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/ria.stef

   

  Ing. Bortel Vladimír

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/vbortel

   

  Mgr. Urbánková

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/mariaurbankova

   

  PaedDr. Eva Kralová PhD.

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/eva.kralova.coaching

   

  Mgr. Vrtíková Lenka

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/lenka.vrtikova

          

  Malíková Andrea

  https://meetingsemea4.webex.com/meet/malikovaandrea

   

  Mgr. Šimáková Mária

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/simakmari

   

  Mgr. Bartáková Lenka

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/bartak.lenka

   

  Mgr. Minárechová Kristína

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/kris.minarechova

   

  Mgr. Hanták Juraj

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/jurajhantak07

   

  PaedDr. Král Lubomír

  https://ucimenadialku.webex.com/meet/lubomir.krall   

 • Dekrét Katolíckej cirkvi na Slovensku na získanie odpustkov pre duše v očistci

  Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.

  Na Apoštolskú penitenciáriu prišli viaceré prosby od Posvätných pastierov, ktorí žiadajú, aby tento rok v dôsledku epidémie Covidu-19 boli pozmenené zbožné úkony potrebné na získanie úplných odpustkov, aplikovatených pre duše v očistci podľa normy Enchiridia Indulgentiarum (conc. 29, §1). Z tohto dôvodu Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané: 

  a) úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou; 

  b) úplne odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich. 

  Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života. 

  Pre jednoduchšie získanie Božej milosti prostredníctvom pastoračnej lásky, táto penitenciária veľmi prosí, aby všetci kňazi, vybavení náležitými fakultami, sa zvlášť veľkodušne venovali vysluhovaniu sviatosti pokánia a rozdávaniu svätého prijímania chorým. 

  Okrem toho, pokiaľ ide o duchovné podmienky pre plné získanie odpustkov, pripomíname riadiť sa usmerneniami danými 19. marca 2020 v Nóte ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie, vydanej touto Apoštolskou penitenciáriou. 

  Napokon, keďže dušiam v očistci sa pomáha prostredníctvom modlitieb veriacich a osobitne obetou Bohu milou na oltári (porov. Conc. Tr. Sess. XXV, decr. De Purgatorio), všetci kňazi sú naliehavo vyzvaní, aby na Spomienku na všetkých verných zosnulých slúžili tri razy za deň svätú omšu, podľa normy apoštolskej konštitúcie  Incruentum Altaris, vydanej pápežom Benediktom XV., blahej pamäti, 10. augusta 1915. 

  Tento dekrét platí počas celého mesiaca november, napriek akémukoľvek opačnému nariadeniu.

   

  Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, 22. októbra 2020, na Spomienku sv. Jána Pavla II.

   

  Maurus  Card.  Piacenza

  Paenitentiarius Maior 

   

   

  Christophorus  Nykiel

  Regens

  L. + S.

  In PA tab. N. 791/20/I

   

   

   

 • Rozvrhy hodín pre dištančné - online vzdelávanie

  Vyučovacie hodiny:

  Vyučovanie sa začne od 8:00 a bude trvať do 11:45.

  1. hodina: 8:00 - 8:45

  2. hodina: 9:00 - 9:45

  3. hodina: 10:00 - 10:45

  4. hodina: 11:00 - 11:45

 • Podmienky dištančného vzdelávania pre žiakov 2. stupňa

  Všetky potrebné informácie sú uvedené v dodatky ku školskému poriadku, ktorý dostane každý žiak a rodič prostredníctvom Edupage. Dole v odsekoch uvádzame dôležité body:

   • Vopred neohlásená neprítomnosť = neospravedlnená hodina.
   • V prípade, že vyučujúci vyžaduje zapnutú webkameru, jej nezapnutie sa považuje za neospravedlnenú hodinu.
   • Neodovzdané alebo neskoro odovzdané zadania majú negatívny vplyv na hodnotenie a klasifikáciu žiaka.
   • Ak žiak počas online hodiny bude porušovať školský poriadok (nevhodné komentáre, chat so spolužiakmi a pod.), budú z toho vyvodené dôsledky a bude o tom informovaný zákonný zástupca.
 • Vážení rodičia! Od pondelka 26.10.2020 prechádzajú žiaci ročníkov: 5. – 9. na dištančné vzdelávanie. Žiaci prvého stupňa majú vyučovanie naďalej v nezmenenej forme.

  Vážení rodičia!

  Od pondelka 26.10.2020 prechádzajú žiaci ročníkov: 5. – 9. na dištančné vzdelávanie.

  Žiaci prvého stupňa majú vyučovanie naďalej v nezmenenej forme.

  Prosíme Vás, aby ste venovali pozornosť zasielaným usmerneniam. Každý zákonný zástupca dostane prostredníctvom Edupage všetky pokyny a  rozvrh online hodín.

  Upozorňujeme Vás, že účasť Vášho dieťaťa na dištančnom vzdelávaní je povinná, v škole sa neprestáva vyučovať. Škola prechádza na dištančnú, on-line formu vyučovania.

  V prípade akýchkoľvek nejasností alebo technických problémov kontaktujte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa cez e-mail, Edupage, prípadne telefonicky. Hodiny uvedené v rozvrhu pre dištančné vzdelávanie budú odučené online , cez aplikáciu Webex Cisco, tak ako počas prvej vlny. Na ostatné predmety budú zadávané materiály na samoštúdium  a budú využívané interaktívne učebnice Smartbooks a ďalšie. Sledujte prosím Edupage, stránku školy a riaďte sa pokynmi vyučujúceho.

  Stravovanie žiakov II. stupňa v ŠJ v tomto období nie je možné a  všetci žiaci II. stupňa sú odhlásení  do 27.11.2020.

  Prikladáme aj schválený dodatok školského poriadku, pre dištančnú formu vyučovania.

  Veríme, že po ukončení aktuálnych opatrení sa  v zdraví všetci stretneme.

  Prajeme Vám pokojné a požehnané dni.

 • Oznam pre rodičov - Ranný školský klub detí

  S ohľadom na nariadenia MŠ SR na ochranu pred ochorením COVID 19 sa od 13. 10. 2020 ruší ranný klub detí. Za porozumenie rodičom ďakujeme.

   

 • V našej škole bolo "Ovčí vlnení"

  Ovčí vlnění

  Katolícka spojená škola Nemšová spolu so Základnou školou Janka Palu sa zúčastňujú na cezhraničnom projekte, "Řemeslo dětem aneb Co se v mládí naučíš...", v spolupráci s Envicentrom pro krajinu Vyskoké Pole z Českej republiky. Operačný projekt v rámci ktorého realizujeme spoločné aktivity je," Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika", a má kód: CZ/FMP/11b/03/036. Keďže momentálna epidemická situácia neumožnila našim žiakom výjazd do Envicentra a tiež nás nemohli navštíviť lektorky z Valašska, časť programu sme realizovali online.

  Online formou sme realizovali výučbový program Ovčí vlnění. Zapojili sa žiaci štvrtého ročníka. Naša lektorka, pani Brtišová virtuálne previedla žiakov tradíciami ovčieho chovu v Bielych Karpatoch. Deti sa veľa dozvedeli o zaniknutých a starých remeslách, o ovčej vlne ako o materiáli minulosti a budúcnosti. Zamerali sa na ovečky ako symbol Bielych Karpát na ich chov v priebehu vekov a na záver si sami žiaci vytvorili z vlny malú drobnosť na pamiatku.

  Všetok potrebný materiál nám prišiel poštou a deti sa s veľkou chuťou pustili do vyslovene kreatívnej tvorby. Účasť na programe bola pre deti skutočne časom tvorivej radosti. Veľa sa dozvedeli a aj vďaka modernej online technike si sprítomnili, remeslo minulosti a starou technikou plstenia vlny si dokázali vytvoriť pekné vlnené drobnosti na pamiatku.

  Kód malého projektu:

  Název malého projektu:

 • Zmena pri povinnosti nosenia rúšok

  Vážení rodičia! Rozhodnutím ministra školstva z dnešného dňa 11. 10. 202,0 sa nariaďuje nosenie rúšok v škole všetkým žiakom už od prvého stupňa ZŠ, od pondelka 12.10.2020.

 • Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

  Uverejňujeme rozhodnutie ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga platné pre školy od 12. 10. 2020.

 • Režim vyučovania na ZŠ sv. Michala, Školská 9, Nemšová

  Podľa posledného nariadenia MŠ SR sa bude vyučovať na našej KSŠ - ZŠ sv. Michala, Školská 9, Nemšová, podľa režimu, ktorý prebieha od polovice septembra. Po každej vyučovacej hodine vyučujúci vydezinfikuje triedu dezinfekčným prostriedkom, ktorý bude v každej učebni. Trieda, v ktorej bude prebiehať veľká prestávka sa bude dezinfikovať tesne pred začiatkom ďalšej hodiny - keď sa žiaci nadesiatujú.

  Krúžky budú prebiehať od októbra 2020 len tie, v ktorých sa stretnú žiaci len jednej triedy. Žiakov budú informovať vedúci krúžkov.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria