• Prihlasovanie na obedy do školskej jedálne od 10. 5. 2021

  Milí rodičia!

  Svoje dieťa si môžete od 10. 5. 2021 prihlásiť na obedy v priebehu dnešného dňa na telefónnom čísle 0326 598 326.

 • Vyučovanie pre 2. stupeň Katolíckej základnej školy od 10. 5. – 14. 5. 2021

  Vyučovanie pre 2. stupeň Katolíckej základnej školy od 10. 5. – 14. 5. 2021

  Od 10. 5. 2021 podľa Covid automatu na MŠ SR, nastupujú všetky ročníky 2. stupňa na prezenčné vyučovanie.

  V týždni od 10. – 14. 5. 2021 bude prebiehať prezenčné vyučovanie 5 vyučovacích hodín podľa rozvrhu daného v septembri 2020, na začiatku šk. roku 2020/2021.

  Vstup do školy od pondelka 10. 5. 2021:

  1. Všetci žiaci budú absolvovať ranný filter po vstupe do budovy.

  2. Svojim triednym učiteľom odovzdajú vytlačené, vyplnené a podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Vyhlásenie na stiahnutie sa nachádza pod oznamom.

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti je možné poslať aj cez rodičovské konto edu-page na webovom sídle školy.

  3. Prosíme rodičov, aby zabezpečili pre svoje deti každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

  4. Používanie rúšok v interiéri školy je pre všetkých žiakov povinné.

   

  Priebeh vyučovania po nástupe na prezenčnú výučbu bude nasledovný:

  1. Žiakov 5. – 7. ročníka čakajú pri návrate na prezenčnú výučbu dva týždne adaptačného obdobia.

  2. Počas tohto obdobia budú žiaci aj utvrdzovať a precvičovať poznatky a vedomosti získané počas dištančného vzdelávania, aby sme zabezpečili ich postupný návrat do obvyklého školského režimu. Prvé dva týždne nebudú písať testy ani previerky, nebudú klasifikovaní.

  Prihlasovanie na obedy:

  Na telefónnom čísle: 0326 598 326

   

 • Organizácia vyučovania v týždni od 3.5. - 7. 5. 2021

  Organizácia vyučovania v týždni od 3. 5. - 7. 5. 2021

  Okres Trenčín  bude mať v covid automate bordovú farbu aj od 3.5.2021. Preto organizácia vyučovania od 3. 5. - 7. 5. 2021, bude taká, ako v predchádzajúcom týždni, to znamená, že žiaci, 5., 6. a 7. ročníka sa budú naďalej vzdelávať dištančnou formou.

 • Deň Zeme

  Deň Zeme 

  patrí  medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. 22. apríl je už tradične dňom, kedy má naša planéta sviatok. Čo ste si pre ňu pripravili vy? Nejaký darček? Predsavzatie? Nič?! Inšpirovať sa môžete aj aktivitami našich ôsmakov. Že už je neskoro? Už sme to v tomto roku zmeškali? Nevadí. Veď z každého dňa si môžeme urobiť Deň Zeme a aspoň malou aktivitou pomôcť svetu „prežiť“.

 • Zápis do 1. ročníka a Zápis do prípravného ročníka základnej školy s prítomnosťou rodičov

  Zápis do 1. ročníka  a  Zápis do prípravného ročníka základnej školy s prítomnosťou rodičov

  sa bude konať v dňoch:

  od 27. 4. (utorok) - 28. 4. (streda) 2021

  v čase od 13:00 - 15:00

  29. 4. 2021 (štvrtok) od 8:00 - 12:00

  Rodičia so sebou na zápis prinesú:

  - rodný list dieťaťa

  - obrázok nakreslený dieťaťom: postava aj domček aj obľúbené zvieratko aj strom

                                                     alebo

                                                     obrázok svojej rodiny

  - Vyplnené a podpísané dokumenty:

  1. Žiadosť zákonných zástupcov o priajtie do 1. ročníka ZŠ alebo:

      Žiadosť zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do prípravného ročníka ZŠ

  2.  Záväzné vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa

  3. Dotazník pre rodičov

  4. Súhlas so spracovaním údajov 

  Všetky tieto dokumenty 1- 4. nájdete pod týmto oznamom.

 • Zápis do 1. ročníka a do prípravných ročníkov Katolíckej spojenej školy na šk. rok 2021/2022

  Vážení rodičia budúcich prváčikov

  Termín zápisu do 1. ročníka a do prípravných ročníkov formou elektronickej prihlášky je v našej Katolíckej spojenej škole

  1. - 30. apríla 2021

  Predpokladaný termín fyzického zápisu v priestoroch školy je:

  27. - 29. apríla 2021 

  Pred samotným zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je sprístupnená v ľavom menu, pod názvom: “Elektronická prihláška“. 

  1. Vyplňte elektronickú prihlášku - nájdete ju aj pod týmto oznamom.

  2. Poznačte si kód prihlášky (v prípade, že budete potrebovať niečo v prihláške opraviť alebo dopísať).

  3. Vyhlášku vytlačte a podpíšte. Obaja rodičia.

  4. Takto vytlačenú a podpísanú prihlášku prineste na zápis svojho dieťaťa spolu s vytlačeným a vypísaným tlačivami - taktiež ich nájdete pod týmto oznamom:

  a) Žiadosť o prijatie do 1. ročníka alebo

  - Žiadosť o prijatie do prípravného ročníka.

  b) Dotazník pre rodičov

  c) Záväzné vyhlásenie rodičov

  d) Súhlas so spracovaním údajov

  5. Všetky tlačivá, prosím prineste vyplnené a podpísané na zápis svojho dieťaťa

  v dňoch 27. - 29. apríla 2021 do našej školy.

  6. Na zápis si ešte prineste: rodný list dieťaťa a váš preukaz totožnosti.

   

  Upozorňujeme vás, že:

  1. Zápisu do prvého ročníka ZŠ sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré 

  k 1. septembru 2021 dosiahnu vek 6 rokov (t. j. narodené do 31. 08. 2015).

  2. Zápisu sa musia opätovne zúčastniť aj deti, ktorým bol v školskom roku 2020/2021 povolený odklad povinnej školskej dochádzky.

  3. Pokiaľ dieťa nie je zrelé na plnenie povinnej školskej dochádzky, zákonným zástupcom budúcich prvákov odporúčame obrátiť na príslušnú pani riaditeľku MŠ, ktorá má kompetencie povoliť predĺženie predprimárneho vzdelávania dieťaťa.

  4. Aj v takom prípade je však nutné zápis v základnej škole absolvovať a informovať základnú školu o skutočnosti, že dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

  Akou formou sa zápis uskutoční a či sa uskutoční v plánovanom termíne vás budeme včas informovať.

  Preto vás prosíme o sledovanie webovej stránky našej Katolíckej spojenej školy, na ktorej včas zverejňujeme všetky nové informácie.

   

  Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, a už teraz sa tešíme na našich nových budúcich prváčikov.

 • Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

  Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

   

              Aké výhody so sebou prináša Prípravný ročník  pre deti s NKS ?

   

  • dieťa hravo nabieha na školský systém
  • zvyká si na školské povinnosti v prostredí hračiek
  • prípravný ročník sa počíta do povinnej školskej dochádzky
  • činnosť detí je členená ako v škole, no prispôsobená ich individuálnym a okamžitým potrebám
  • prípravný ročník je náročnejší ako škôlka, no hravejší ako škola

   

   

  Prípravný ročník s narušenou komunikačnou schopnosťou na Katolíckej spojenej škole v Nemšovej Vám ponúka komplexnú ranú starostlivosť o Vaše dieťa :

   

  • individuálna logopedická intervencia
  • celodenný rozvoj komunikačných zručností
  • zraková stimuláciu pomocou hier, cvičení, pracovných listov
  • sluchovú stimuláciu prostredníctvom hudby „šitej“ každému dieťaťu na mieru cez metódu JIAS (bližšie info – http://www.avare.sk/metodajias-sluchova-stimulacia/ )
  • rozvíjanie predmatematických a matematických predstáv – pravoľavá orientácia na sebe a v okolí, priestorová orientácia, odhad, poznávanie čísel, logické úlohy, matematické operácie, základné geometrické tvary ...
  • rozvíjanie grafomotoriky, jemnej a hrubej motoriky
  • fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina – ide o originálny teoreticky zdôvodnený a prepracovaný program. Fonematické uvedomovanie je schopnosť vedome narábať so segmentami slov, uvedomiť si zvukovú štruktúru slov, identifikovať poradie zvukov reči, uskutočniť hláskovú analýzu a syntézu, a to ešte skôr, ako sa dieťa naučí čítať
  • rozširovanie predčitateľských zručností

              -    bilaterálna integrácia - ide o pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení. V dôsledku používania tohto programu sa obvykle zrýchľuje pracovné tempo, deti alebo dospelí sú schopní vykonávať viacero činností naraz s väčšou ľahkosťou, sú schopní rýchlejšie si pospájať veci do súvislostí. Inými slovami „rýchlejšie im to páli“. Zlepšuje sa pamäť, rovnováha aj motorika, v dôsledku toho aj školské zručnosti ( www.avare.sk)

  • veľa rozvíjajúcich hier, aktivít, kreslenia, maľovania, skladania, spievania, zážitkového učenia a hrania sa
  • spoznávanie Boha, správnych morálnych hodnôt deťom prístupným spôsobom

   

   

  Denný režim a rozvrh v Prípravnom ročníku v KSŠ Nemšová je navrhnutý a koncipovaný tak, aby sa deti nepreťažovali, no mali plnohodnotne využitý čas na ich plnohodnotný, primeraný vývin.

  Po dohode s rodičmi dieťaťa  sa môžeme prostredníctvom diagnostických materiálov lepšie pozrieť na oslabené čiastkové funkcie – prostredníctvom Metodiky Sindelar pri predchádzaní porúch učenia a zamerať sa na ich odstránenie. Môžeme sa sústrediť na oslabenú pozornosť a sústredenie cez Metodiku Kuprev.  

   

  Deti majú k dispozícii aj Školský klub detí a množstvo zaujímavých krúžkov cez Centrum voľného času ako súčasť KSŠ v Nemšovej.

   

 • Zmena vo vyučovaní na základnej škole dňa 26. 4. (pondelok) 2021 z dôvodu očkovania pedagogických zamestnancov

  Zmena vo vyučovaní na základnej škole dňa 26. 4. (pondelok) 2021 z dôvodu očkovania pedagogických zamestnancov, bude nasledovná:

  Prezenčná forma: 1. - 4. ročník; ôsme ročníky: 8.A aj 8. B a ŠT 2.

  Dištančná forma: všetky ostatné ročníky: 5.; 6.; 7.; 9. ročník aj NKS, PAS aj ŠT 1.

  Ďakujeme za porozumenie.

 • Zo starého nové...alebo recyklujeme na technickej výchove

  Zo starého nové...alebo recyklujeme na technickej výchove

  ...to bolo zadanie pre našich šiestakov na techniku. A čo mali robiť? Recyklovať plasty: fľaše, kelímky, štuple... Z toho plastového odpadu mali vyrobiť ozdobný alebo úžitkový predmet. Sú naozaj skvelí dizajnéri, budeme ešte o nich určite počuť. Veď posúďte sami.


 • PRIEBEH VYUČOVANIA PREZENČNOU FORMOU PRE 8. A 9. ROČNÍK OD 19. 4. 2021, BUDE TAKÝTO:

  1. 8. aj 9. ročník majú vyučovacie hodiny ako pri dištančnom vzdelávaní (Vyučovacie hodiny začínajú každou "celou" hodinou).

  2. Začínajú vyučovanie o 8:00  a končia vyučovanie o 12:45.

  3. Konkrétne rozvrhy pre jednotlivé triedy sú pod oznamom.

 • NÁSTUP 8. A 9. ROČNÍKOV NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE OD 19. 4. 2021

  Podľa rozhodnutia MŠ SR: https://www.minedu.sk/data/att/19280.pdf   

  od  pondelka 19. 4. 2021 nastupujú na prezenčné vyučovanie do základných škôl 8. a 9. ročníky, za týchto podmienok:

  1. Každý žiak nastupujúci na prezenčnú formu vyučovania MUSÍ mať so sebou doklad o negatívnom výsledku testovania, nie straší ako 7 dní – doporučujeme testovať sa v dňoch Pi – Ne: 16. 4. – 18. 4. 2021, aby test platil po celý pracovný týždeň.

  Bez negatívneho testu nemôže žiak nastúpiť na prezenčné vyučovanie.

  2. Každý žiak musí mať so sebou 2ks rúšok pre použitie na vyučovaní. Respirátor nie je povinný.

  3. Každý žiak MUSÍ doniesť vyplnený a podpísaný doklad: „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho so žiakom v jednej domácnosti.

  K „Čestnému vyhláseniu“ musí byť pripojený doklad o negatívnom výsledku testovania nie staršom ako 7 dní.

  Bez čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti a negatívneho testu, priloženému k čestnému vyhláseniu o bezinfekčnosti od zákonného zástupcu, nemôže žiak nastúpiť na prezenčné vyučovanie.

  Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť pod týmto oznamom.

  4. Žiaci pri príchode do školy budú prechádzať ranným filtrom.

  5. Obedy  pre žiakov nastupujúcich na prezenčnú formu vyučovania si môžete nahlásiť na telefónnom čísle: 0326 598 326 do piatku 16. 4. 2021 do 10:00.

 • Od 12. 4. 2021 je v prevádzke školský klub

  Od 12. 4. 2021 je v prevádzke školský klub. Ranná aj poobedná smena. Pani vychovávateľky sa na vás už tešia :-) 

 • Vážení rodičia od 12. 4. 2021 bude v prevádzke aj školská jedáleň.

   V prevádzke od 12. 4. 2021 bude aj ŠKD a školská jedáleň.

  Svoje dieťa si môžete prihlásiť na obedy do piatku 9. 4. 2021 do 9:00 na telefónnom čísle:

  0326 598326

 • Prezenčná forma vyučovania pre 1. - 4. ročník, špeciálne triedy a prípravný ročník od 12.4.2021

  Milí rodičia a žiaci,

  od 12. 4.2021 pokračuje vyučovanie v prezenčnej forme pre:

  1. - 4. ročník, špeciálne triedy a prípravný ročník

  Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania

  Pri nástupe detí do školy je potrebné opäť predložiť Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a ako prílohu k tomuto prehláseniu je nevyhnutné priložiť negatívy test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdenie o platnej výnimke. 

  Tlačivá na stiahnutie a vyplnenie si môžete stiahnuť pod oznamom.

  Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa pokynov MŠ SR, si môžete prečítať pod oznamom.

  Čisté tlačivá budú k dispozícii aj pri vstupe do školy.

  Pri vstupe do školy deti budú opäť absolvovať ranný filter.

  Naďalej je potrebné, aby mali deti dve rúška a do školy vstupujú len žiaci a zamestnanci školy. 

  V prípade, že dieťa nenastúpi do školy, je potrebné informovať triednu p. učiteľku. 

  Ďakujeme za spoluprácu a zodpovednosť.

   

   

 • Čestné vyhlásenie pre rodičov, ktorí od 7. 4. 2021 umiestnia dieťa do MŠ

  Ak umiestňujete svoje dieťa do našej MŠ od 7. 4. 2021 je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie s potrebnými platnými prílohami.

  Čestné vyhlásenie nájdete pod týmto oznamom:

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Od 7. 4. 2021 obnovujeme prezenčnú prevádzku MŠ a od 07. 04. do 09. 04. 2021 pokračujú všetci žiaci ZŠ v dištančnom vzdelávaní.

  Vážení rodičia detí Materskej školy sv. Gabriela,

  s radosťou Vám oznamujeme, že od 7.4.2021 obnovujeme prezenčnú prevádzku MŠ, v riadnom prevádzkovom čase.

  Stále sú v platnosti všetky opatrenia a splnenie si povinnosti vyplnenia vyhlásenia s doložením kópie negatívneho testu. V prípade zmien Vás  budem včas informovať.

  Tešíme saJ

   

  Vážení rodičia žiakov Základnej školy sv. Michala,

  oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa, od 07. 04. do 09. 04. 2021, pokračujú všetci žiaci školy v dištančnom vzdelávaní.

  Od 12. 04. 2021 plánujeme obnovenie prezenčného vyučovania pre žiakov 1. – 4. ročníka, prípravných ročníkov a oboch špeciálnych tried.

  Podmienky nástupu žiakov na prezenčné vyučovanie zverejníme v priebehu budúceho týždňa.

  Prosíme všetkých rodičov, aby sledovali webovú stránku školy,  aplikáciu EduPage a facebook školy, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie školy.

 • Veľkonočné prianie

 • Majstrovstvá Slovenska v šachu pre ZŠ a SŠ - ak máte záujem, nahláste sa svojmu triednemu učiteľovi :-)

  MSR ZŠ a SŠ družstiev 2021 v šachu

   

  Dobrý deň

   

  Slovenský šachový zväz organizuje Majstrovstvá školských družstiev v termíne 18.4.(stredné školy 17.4.). Bude sa hrať on-line, každý hráč môže hrať z domu v prostredí Lichess, veľmi podobnou formou ako sa hrali majstrovstvá jednotlivcov.

  Počet hráčov za školu by mal byť aspoň 4, lebo sa vyhodnocujú najlepší 4 hráči školy, ale môžu byť minimálne dvaja.

  Prosím, ak by sa vaša škola mala záujem prihlásiť, dajte mi vedieť, zariadim registráciu.

   

   

  S pozdravom,

   

  Peter Bielik

  Komisia mládeže KŠZ TN

   

 • Blíži sa Deň učiteľov

  Pribúdajú nám kolegovia aj žiaci.

  Namiesto rodičov, ktorí nastupujú na miesta učiteľov svojich detí, sme uverejnili, milí rodičia - práce vašich detí. Ďakujeme vám, milí rodičia, že tak obetavo nám - učiteľom - doma pomáhate.

  A pridávame fotografie od našich milých kolegov. A tiež členom ďakujeme členom Rady školy, že na nás ani tento školský rok nezabudli s malým darčekom:-).  

  Galéria fotografií a krásnych vyznaní sa nám utešena rozrastá:

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria