Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia podľa nariadení Ministerstva školstva zo dňa 24. marca 2020

  Aktualizácia podľa nariadení Ministerstva školstva zo dňa 24. marca 2020

  Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol v utorok 24.03.2020 na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. 

  Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9, ktoré píšu žiaci deviateho ročníka základnej školy.

  Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. 

  Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

  Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

  Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

  Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami. Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka už funguje!

 • Predbežné vyplnenie elektronickej prihlášky do 1. ročníka a prípravných ročníkov našej základnej školy.

  Vážení rodičia budúcich prvákov! Podľa pokynov Ministerstva školstva sa bude konať v našej škole oficiálny zápis detí do 1. ročníka od 15. apríla do 30 apríla. K zápisu - presný termín oznámime -  je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodičov (príp. zákonného zástupcu). Zároveň Vás prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky pod týmto oznamom. Elektronickú prihlášku nájdete aj v časti: MENU v ľavej časti webstránky pod názvom Zápis do 1. ročníka.

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Zápis detí do 1. ročníka

  Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová, 

  organizačná zložka Základná škola sv. Michala  

  oznamuje rodičom, že

  zápis detí do 1. ročníka

  pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční

  v dňoch 2. – 6. apríla 2020 (štvrtok, piatok, pondelok)

  02. 4. a 03.4. 2020 ( štvrtok, piatok )           od 13.00 hod. do 18.00 hod

   06. 4. 2020 ( pondelok)                                 od 08.00 hod. do 12.30 hod.

   

  Plagát 2020-2021.docx

  Elektronická prihláška

 • Zápis do prvého ročníka a prípravných ročníkov 2. 4., 3. 4. a 6. 4. 2020

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  Vzhľadom na aktuálnu situáciu, usmernenie ministerky školstva a rozhodnutie Ústredného krízového štábu Vám oznamujeme, že vyučovanie v MŠ sv. Gabriela a ZŠ sv. Michala je prerušené od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. V tomto čase bude prerušená aj činnosť školského klubu a centra voľného času. Zároveň rušíme všetky školské akcie a aktivity školy. Rušíme Deň otvorených dverí, Tvorivé popoludnie, Deň učiteľov a Lyžiarsky kurz. Zápis do prvého ročníka a do prípravných ročníkov, 2.4.,3.4. a 6.4. 2020 zatiaľ zostáva v platnosti. V prípade nutnosti zápis presunieme na neskorší termín.

  S úctou                               

                                                                                                    PaedDr. Lubomír Král, PhD.        

                                                                                                                  riaditeľ školy

 • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

  Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.     Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.     V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.     Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.     Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.     Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).     V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

 • Ústredný krízový štáb rozhodol, že zatvára hraničné prechody a letiská. Obmedzuju sa otváracie hodiny nákupnych centier, zatvorené zostanú bary a diskotéky. Do 14-dňovej karantény je povinný ísť každý, kto sa vráti na Slovensko zo zahraničia. Zároveň budú od pondelka zatvorené školy aj predškolské zariadenia.

  Ústredný krízový štáb rozhodol, že zatvára hraničné prechody a letiská. Obmedzuju sa otváracie hodiny nákupnych centier, zatvorené zostanú bary a diskotéky. Do 14-dňovej karantény je povinný ísť každý, kto sa vráti na Slovensko zo zahraničia. Zároveň budú od pondelka zatvorené školy aj predškolské zariadenia.

  Po zasadnutí krízového štábu SR bolo na stránke Úradu vlády SR zverejnené upozornenie, kde je uvedené, že školy a predškolské zariadenia budú zatvorené od pondelka 16.3.2020. Z uvedeného vyplýva, že vyučovanie v piatok 13.3.2020 bude prebiehať podľa rozvrhu.

 • Rodičia, ak by ste mali záujem, pozývame Vás, využívať s vašimi deťmi náš "pracovný materiál" :-)

 • Šikovné ručičky a Tvorivé dielne

  Do galérie Šikovné ručičky a Tvorivé dielne boli pridané fotografie.

  Pridávame foto z krúžkov Šikovné ručičky a Tvorivé dielne pod vedením pani učiteľky Novosadovej.

 • Uverejňujeme Priame prenosy svätých omší počas zákazu verejného slávenia bohoslužieb

 • V zmysle usmernenia vydaného Ministerstvom Školstva lyžiarsky kurz naplánovaný 15. 3.- 20. 3. 2020 sa konať nebude. Podľa toho, ako sa situácia vyvinie, sa tento kurz buď presunie na iný termín, alebo bude zrušený a financie žiakom vrátime.

  Koronavírus: Ministerstvo školstva vydalo usmernenia, ktoré musia dodržať všetky školy

  V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy.

  Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

  RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU:

  1. všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia (týka sa to aj programu Erasmus +),

  2. návštevy v špeciálnych výchovných zariadeniach,

  3. s účinnosťou od 10.3.2020 všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie po dobu 14 kalendárnych dní (lyžiarske zájazdy a školy v prírode, ktoré prebiehajú v týždni od 9. 3. do 13. 3. 2020 sa nerušia, dokončia sa tak, ako boli naplánované),

  4. okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach,

  5. návštevy študentov zo zahraničia - napr. družby a pod.

  6. všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami, fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

  NARIAĎUJE SA:

  a) dodržiavať Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva číslo: SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, kde je uvedené: Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky, a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

  b) Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u osôb žijúcich s osobami podľa bodu a) v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z., a to na dobu 14 dní.

  c) Opatrenie podľa bodu a) a b) sa nevzťahuje na:

  - vodičov nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú cez štáty uvedené v bode a) alebo vykonávajú prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v štátoch uvedených v bode a).

  - vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta cez územie Talianskej republiky alebo z územia Talianskej republiky

  - pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letoch.

  Osobám uvedeným v bodoch a) až c) vyššie sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

  Dôrazne sa neodporúča:

  - cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil (najmä do Talianska),

  - začleňovať do školského kolektívu deti, žiakov a študentov, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

  Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, kde patrí aj COVID - 19, a to:

  - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,

  - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

  - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

  - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,

  - vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

  - zvážiť účasť na hromadných podujatiach, resp. oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,

  - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

  - v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

  - v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,

  - v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

  Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

  1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,

  2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),

  3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,

  4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a školských zariadeniach.

 • Učitelia našej Katolíckej spojenej školy sú pozvaní na Deň učiteľov.

  Učitelia našej Katolíckej spojenej školy sú pozvaní na Deň učiteľov.

  Vážený pán učiteľ, vážená pani  učiteľka dovoľte mi pozvať Vás na posedenie pri príležitosti  „Dňa učiteľov“ v stredu 25.3.2020 o 16.00 hod. do  Kultúrneho centra v Nemšovej, Ulica SNP 1.

  JUDr. Miloš Mojto primátor mesta  

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN NA 1. STUPNI

  V 3. februárový týždeň sme sa zišli, aby sme povzbudili recitátorov počas školského kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Čakali nás 2 hodiny príjemnej a zároveň napätej atmosféry. Najmladších súťažiacich prišli povzbudiť spolužiaci, rodičia, dokonca aj babičky. Vypočuli sme si úryvky z kníh detských spisovateľov. Porota pozitívne vyzdvihla vhodný výber ukážok.  Žiaci pri výbere dbali na veku primeranosť textu a jeho dĺžku. Najviac nás zaujali veselé, humorné  aj poučné príbehy. Smutné príbehy tento rok zostali zatvorené v knižnici. Aj preto sme sa tu stretli s dobrou náladou. Zo súťaže si jeden  odniesol  ponaučenia, druhý kultúrny zážitok a víťazi vecné ceny. A ako žiaci skončili v príprave na už 66. ročník tejto celoslovenskej súťaže?

  Próza

  1.miesto : Toník Krajči- 3.A

  2.miesto : Marína Šumajová-4.A

  3.miesto : Matej Pružinec- 3.A

  Poézia

  1.miesto : Ivanka Mikulová- 4.A

  2.miesto : Linda Pavlačková-3.A

  3.miesto : Romana Sabadková- 2.A

   

  Cenu žiackej poroty získal Matúš Strnad z 3.A triedy.

  Blahoželáme!  Víťazom prajeme veľa úspechov v obvodnom kole tejto súťaže.

 • Jarné prázdniny - už pomaly končia :-(

  Všetkým sa na známosť dáva, že Jarné prázdniny sú v termíne od 24. februára do 28. februára 2020. Do školy sa opäť nastupuje 2. marca 2020 - v pondelok.

 • MŠ a finančná gramotnosť

  Nielen školáci, ale aj naši škôlkari sa učia finančnej gramotnosti. A tak sa 20. 02. 2020 vybrali s pani učiteľkami na malú exkurziu do Slovenskej sporiteľne v Nemšovej.

 • Môžete darovať 2% zo svojej dane z príjmu neziskovej organizácii, teda aj Občianskemu združeniu Zelený štvorlístok Nemšová.

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  podľa Zákona č.595/2003 Z. z. môžete darovať 2% zo svojej dane z príjmu neziskovej organizácii, teda aj Občianskemu združeniu Zelený štvorlístok Nemšová. Toto OZ bolo založené v novembri 2013 na podporu a pomoc Katolíckej spojenej škole v Nemšovej, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, rozvoj duševného a fyzického zdravia detí, skvalitnenie a skrášlenie priestorov, pomoc pri kultúrnych a športových aktivitách.

  Ak nám Vy, Vaši príbuzní, či známi chcú pomôcť, je potrebné urobiť nasledovné:

  Ak ste zamestnanec: 

  - do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane

  - z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenej dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane) táto suma musí byť minimálne 3 €)

  - Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (tlačivo je k dispozícii na recepcii školy, alebo si ho môžete stiahnuť z našej webovej stránky školy, už aj s vyplnenými údajmi o prijímateľovi (OZ Zelený štvorlístok Nemšová)

  - Obe tlačivá (potvrdenie spolu s Vyhlásením) doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad.

  Ak si podávate daňové priznanie sami:

  - riadne vyplňte daňové priznanie a vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby

  - v odd. VIII. vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré je potrebné uviesť:

     Obchodné meno alebo názov: Zelený štvorlístok Nemšová

     Sídlo-obec, PSČ, ulica, číslo:  Nemšová, 9144 41, Školská 9

     Právna forma:                          Občianske združenie

  Identifikačné číslo (IČO):         42282748 ( (toto číslo sa do kolonky vypisuje sprava)

  - riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020 na daňový úrad.

 • Karneval sa vydaril

  Karneval sa vydaril

  Na našom školskom karnevale bolo radostne a veselo :-)

 • Veselý bol karneval v našej škôlke

 • Valentínska pošta fugovala na "výbornú".

  Valentínska pošta fugovala na "výbornú".

  Tento rok mali "Valentínske poštárky" plné ruky práce. V piatok 14.2. boli adresátom odovzdané všetky pozdravy a darčeky.

 • Tlačivo: "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby"

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria