Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 8. ročník futbalovej miniligy Junior Cigáň Cup sa v tomto roku bude konať v auguste od 20. - 31. 8. 2020.

 • Pre nezáujem detí sa "Letná škola" v auguste konať nebude.

 • Milí naši žiaci! Od štvrtka 25. júna sa opäť všetci stretneme v škole! Nezabudnite si VŠETKY učebnice a pozrite si, čo vás čaká nasledujúce dni ;-)

  Plán práce od štvrtka 25.6. – 30.6.2020

  • štvrtok 25.6. – kontrola , čistenie a odovzdávanie učebníc – žiaci, prineste všetky učebnice na odovzdanie,
  • piatok 26. 6. – výmena učebníc, čistenie lavíc (doniesť si príslušné pomôcky),
  • pondelok 29.9. – svätá omša o 8.00 + slávnostné ukončenie školského roka 2019/20 , odovzdávanie kľúčov od skriniek
  • utorok 30.6.   odovzdávanie vysvedčení za šk. rok 2019/2020 + rozlúčka s deviatakmi, MÚ Nemšová 9:30.
 • Dotazník. Prosíme rodičov o vyplnenie pred tým ako nastúpia žiaci do školy.

  Vyhlásenie

   

  Vyhlasujem, že dieťa ......................................................................................................., bytom

  v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

  Nie je mi známe, že by dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do priameho styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.

  Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   

   V ................................. dňa ...................

   

  Meno a priezvisko zák. zástupcu: .................................................................................................................

   

  Adresa zákonného zástupcu:      .................................................................................................................

   

  Telefón zákonného zástupcu:      .................................................................................................................

   

  Podpis zákonného zástupcu:      ................................................................................................................. 

   

 • Chystá sa prázdninový výtvarný tábor v júli :-)

 • Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám spôsob organizácia vyučovania od 22. 6 - 30. 6. 2020

  Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám spôsob organizácie vyučovania od

  22.6.2020 do 30.6. 2020

   

  1.  ZŠ – 1. – 5. ročník + ŠT, NKS a PAS

  • vyučovanie od pondelka 22.6. do stredy 24.6.2020 bude pokračovať ako doteraz:
  • príchod žiakov od 7:40 – vstup všetkých žiakov cez hlavný vchod
  • vyučovanie sa uskutoční od 8.00 – 11.30:
  • na 1. stupni a v ŠT –  si organizuje vyučujúci v danej triede
  • 5. A – vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu, a budeme využívať aj online vyučovanie podľa upraveného rozvrhu,
  • žiaci 5. A triedy – celá trieda
  • obed od 11.30 – 12.00 – na obed odvedie žiakov do jedálne vyučujúci v danej triede. Žiaci, ktorí sa nestravujú, odchádzajú domov.
  • žiakov, ktorí idú do ŠKD, odovzdá učiteľ po obede príslušnému vychovávateľovi ŠKD
  • od štvrtka 25.6. – 30. 6.2020 – budú prebiehať triednické práce

   

       2.  ZŠ – 6. – 9. ročník

  • vyučovanie od pondelka 22.6. do utorka  23.6.2020 bude pokračovať ako doteraz – online vyučovanie podľa doterajšieho rozvrhu                   
  • v stredu 24.6.2020 online vyučovanie nebude žiakom budú zaslané písomné prípravy
  • od štvrtka 25.6. – 30. 6.2020 –  príchod všetkých žiakov do školy budú prebiehať triednické práce
  • vyučovanie sa uskutoční od 8.00 – 11.30:
  • obed od 11.30 – 12.00 – žiaci sa na obed prihlásia individuálne, najneskôr do piatka 19.6.2020

            na č. tel. 032/6598326

  • zálohy za lyžiarsky budeme vracať 25.6. - 26.6, všetkým žiakom 8. ročníka.
  • žiaci 7. ročníka majú možnosť nechať zálohu na najbližší kurz a nemusia už nosiť na jeseň, alebo si môžu zálohu vyzdvihnúť.

  3. MŠ

  • MŠ – vstup cez hlavný vchod, príchod detí od 6:00
  • prevádzka MŠ  6:00 16:00

   

  4. ŠKD

  • ráno od 6.30 – 7.40
  • poobede od 12.00 – 16.00 – budú 2 oddelenia
  • v utorok 30.6.2020 ŠKD ráno bude otvorené od 6:30 – 7:40
  • poobede, 30.6.2020 ,  ŠKD nebude otvorené.

   

   

 • Prichádza leto a s ním aj Letné tábory :-)

 • Organizácia vyučovania v termíne od 15. 6 do 19. 6. 2020

  Organizácia vyučovania od

  15.6.2020 do 19.6.2020

  • vyučovacieho procesu v  sa zúčastnia triedy:
  • ŠT1, ŠT2, NKS, PAS, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A
  • príchod žiakov od 7:40 – vstup všetkých žiakov cez hlavný vchod
  • vyučovanie sa uskutoční od 8.00 – 11.30:
  • na 1. stupni a v ŠT –  si organizuje vyučujúci v danej triede
  • 5A – vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu, a budeme využívať aj online vyučovanie podľa upraveného rozvrhu, posunuté začiatky hodín.
  • žiaci 5A triedy – celá trieda
  • obed od 11.30 – 12.00 – na obed odvedie žiakov do jedálne vyučujúci v danej triede. Žiaci, ktorí sa nestravujú, odchádzajú domov.
  • žiakov, ktorí idú do ŠKD, odovzdá učiteľ po obede príslušnému vychovávateľovi ŠKD
  • učitelia majú možnosť stravovať sa – obed bude zabalený do jednorázových obalov
  • ŠKDráno – od 6.30 – 7.40
  • poobede od 12.00 – 16.00 – budú 2. skupiny 

   

  • MŠ – vstup cez hlavný vchod, príchod detí od 6:00
  • prevádzka MŠ  6:00 16:00

  V prílohe nájdete rozvrhy:

   

 • Usporiadanie vyučovania od 8. 6. do 12. 6. 2020

  Organizácia vyučovania od 8.6.2020 - nájdete ju v priloženom súbore.

  Hodiny vyznačené žltou farbou sú vyučované online.

   

   

 • Bezpečnostné pokyny pred vstupom do školy

  Ministerstvo školstva - inštruktážne video:

 • 1. júna sa otvárajú brány školy. Opäť. Pre koho? A ako to bude vyzerať?

  1. júna sa otvárajú brány školy. Opäť. Pre koho? A ako to bude vyzerať?

  Otvorenie školy 1.6.2020

   

  Informácie pre zákonných zástupcov žiakov, ktorí od 1.6. nastupujú do školy

  Zákonný zástupca

  · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ a pri odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

  · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

  · Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej ZŠ do konca školského roku 2019/2020.

  · Predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠ, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. (možné vyzdvihnúť aj pri hlavnom vchode do školy)

  · V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

  Materská škola:

  • MŠ – vstup cez hlavný vchod, príchod detí 7:00 – 7:30,
  • prevádzka MŠ  7:00 16:00
  • zákonný zástupca vyplní a odovzdá tlačivo: Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu

  Základná škola:

  • vyučovacieho procesu v  sa zúčastnia triedy:

  ŠT1, ŠT2, NKS, PAS, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A.

  • zákonný zástupca vyplní a odovzdá tlačivo: Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave ( môžete si ho vytlačiť, vypísať a priniesť 1.6. do školy).
  • Príchod žiakov od 7:30.
  • Vstup do školy, 3., 4. a 5. ročník , vchod medzi kuchyňou a telocvičňou.
  • Ostatní žiaci ZŠ:  ŠT1, ŠT2, NKS, PAS, 1A, 2A,  – cez hlavný vchod,
  • Vyučovanie sa uskutoční od 8.00 – 11.30.

  Na 1. stupni a v ŠT –  si  blokové vyučovanie organizuje vyučujúci v danej triede

  • 5A – 1. a 2. skupina – vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu, a budeme využívať aj online vyučovanie podľa upraveného rozvrhu.
  • Žiaci 5.A si prinesú potrebné pomôcky podľa dočasného rozvrhu, nezabudnite priniesť veci na Telesnú výchovu.
  • Žiaci 5A triedy budú rozdelení podľa rozdelenia ANJ – nastúpi viac ako 20 žiakov, v skupine môže byť max. 20 žiakov.
  • Obed od 11.30 – 12.00 – na obed odvedie žiakov do jedálne vyučujúci v danej triede. Žiaci, ktorí sa nestravujú, odchádzajú domov. Tým vchodom, ktorým prišli.
 • KLOKAN Naostro súťažíme už 8. – 12. júna!!! Súťaží sa ONLINE!

  KLOKAN Naostro súťažíme už 8. – 12. júna!!! Súťaží sa ONLINE!

  Fázy:

  1. Odovzdanie kódov žiakom – zabezpečujú pani učiteľky.

  2. V termíne od 25. – 31. mája 2020 si to môžete pomocou kódu vyskúšať na stránke s linkom: https://matematickyklokan.sk/

  3. V týždni od 8. – 12. júna už riešiš úlohy „naostro“, tiež na stránke s linkom:

  https://matematickyklokan.sk/

  V daný, pre Vás určený deň sa pripojíte v čase od 8.00 – 19.00 so svojím kódom na stránke na linku: https://matematickyklokan.sk/

  Súťaž „naostro“:

  3. ročník: Klokanko 3          štvrtok  11. 6. 2020

  4. ročník Klokanko  4          piatok 12. 6. 2020

  5. ročník Školák                   pondelok  8. 6. 2020

  6. ročník Školák                   pondelok 8. 6. 2020

  7. ročník Benjamín             streda 10. 6. 2020

  Ako súťažiť, aj so všetkými pokynmi  nájdete v pripojenom pdf.

 • Oznam k otváraniu škôl

  Oznam k otváraniu škôl

  Milí rodičia, odporúčania MŠVVaŠ SR sú zverejnené na:

   https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skolhttps://www.minedu.sk/od-1-juna-sa-cast-deti-a-ziakov-bude-moct-vratit-do-skol/

   

  Po zvážení našich možností a po vyjadrení zriaďovateľa Vás budeme v najbližších dňoch kontaktovať.

 • Zápis do MŠ sv. Gabriela na šk. rok 2020/2021

  Zápis do MŠ sv. Gabriela na šk. rok 2020/2021

  Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová, organizačná zložka

  Materská škola sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová
  oznamuje rodičom, že

  podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa

  do Materskej školy sv. Gabriela

  pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční

  v termíne

  od  30. 04. 2020 do 31. 05. 2020

  podávaním žiadostí elektronickou formou

  Dolu, pod týmto oznamom, alebo

  v ľavom menu našej webovej stránky pod nadpisom: Zápis do MŠ sv. Gabriela pre šk. rok 2020/2021

  Prosíme vyplniť aj Žiadosť o prijatie do MŠ

  Informačné materiály (na prečítanie):

 • 10. máj 2020 je v tomto roku Dňom našich milých mamičiek.

  V nedeľu 10. mája ďakujeme všetkým mamám, mamkám, mamičkám za ich starostlivosť a všetko, čo pre nás robia. Deň matiek je iba jeden deň v roku, ale my ich ľúbime celý rok.

 • Oznam o spôsobe hodnotenia žiakov II. stupňa Základnej školy sv. Michala

  Oznam o spôsobe priebežného hodnotenia pre II. stupeň ZŠ

   

  Oznamujeme vám, že na základe Usmernenia ministerstva školstva SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf,  sa vyučovacie predmety uvedené v bode 1. nebudú klasifikovať známkou,   ale budú hodnotené slovne. Pri hodnotení jednotlivých predmetov v II. polroku školského roka 2019/2020 budeme postupovať nasledovne:

   1. Obsah vzdelávania výchovných predmetov (HUV, VYV, THD, INF, TŠV, KNB, OBN, druhý cudzí jazyk NEJ,RUJ) bude včlenený do učiva všetkých profilových predmetov a tieto predmety budú na vysvedčení hodnotené slovne – absolvoval/absolvovala.
   2. Okrem individuálneho zhodnotenia práce žiaka budeme profilové predmety v 5. – 9. ročníku klasifikovať známkou.
   3. Všetci žiaci si odkladajú svoje práce, úlohy, projekty a zároveň ich podľa pokynov zasielajú na kontrolu vyučujúcemu. Tieto práce budú podkladmi pre záverečné hodnotenie žiaka. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.
   4. Na vyučovanie, hodnotenie a komunikáciu so žiakmi a rodičmi využívame tieto komunikačné prostriedky: sms, mms, edupage,  mail, Cisco Webex Meetings, messenger, whatsup a ďalšie.
   5. Žiaci a rodičia, ktorí nemajú možnosť internetového pripojenia, si môžu prísť vziať zadané úlohy do školy každý piatok (okrem 1. a 8.5.2020) v čase 9:00 – 14:30h. Taktiež môžu priniesť vypracované úlohy, ktoré vedenie školy odovzdá vyučujúcim.
   6. Je dôležité, aby žiaci posielali vypracované úlohy najneskôr do 15:00h dňa na odovzdanie práce.
   7. Poslať zadanú prácu po stanovenom termíne je možné iba s odôvodnením od rodiča. Ak sa žiak nemôže zúčastňovať vzdelávania na diaľku v určitom období, napríklad zo zdravotných dôvod, oznámi zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť triednemu učiteľovi.
   8. Žiak je povinný odovzdať minimálne 75% predpísaných prác z daného vyučovacieho predmetu.

  Žiaci, ktorí neodôvodnene zo subjektívnych príčin nebudú plniť požiadavky vyučovania na diaľku, budú pri záverečnom hodnotení ohodnotení neabsolvoval a na základe rozhodnutia pedagogickej rady preskúšaní individuálne do 31.08.2020. 

 • Oznam o spôsobe hodnotenia žiakov I. stupňa Základnej školy sv. Michala

  Oznam o spôsobe priebežného hodnotenia pre I. stupeň ZŠ

   

  Oznamujeme vám, že na základe Usmernenia ministerstva školstva SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 , https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf, sa vyučovacie predmety uvedené v bode 1. nebudú klasifikovať známkou,   ale budú hodnotené slovne. Pri hodnotení jednotlivých predmetov v II. polroku školského roka 2019/2020 budeme postupovať nasledovne: :

   1. Obsah vzdelávania výchovných predmetov (HUV, VYV, PVC, INF, TŠV, KNB) bude včlenený do učiva všetkých profilových predmetov a tieto predmety budú na vysvedčení hodnotené slovne – absolvoval/absolvovala.
   2. Okrem individuálneho zhodnotenia práce žiaka budeme profilové predmety v  – 4. ročníku klasifikovať známkou.
   3. Žiaci 1.ročníka budú hodnotení iba individuálnym slovným hodnotením.
   4. Všetci žiaci si odkladajú svoje práce, úlohy, projekty a zároveň ich podľa pokynov zasielajú na kontrolu vyučujúcemu. Tieto práce budú podkladmi pre záverečné hodnotenie žiaka. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.
   5. Žiaci a rodičia, ktorí nemajú možnosť internetového pripojenia, si môžu prísť vziať zadané úlohy do školy každý piatok (okrem 1. a 8.2020) v čase 9:00 – 14:30h. Taktiež môžu priniesť vypracované úlohy, ktoré vedenie školy odovzdá vyučujúcim.
   6. Na vyučovanie, hodnotenie a komunikáciu so žiakmi a rodičmi využívame tieto komunikačné prostriedky: sms, mms, edupage,  mail, Cisco Webex Meetings, messenger, whatsup a ďalšie.

  Úlohy zadávame min. 1x/ týždeň podľa uváženia učiteľa. Hodnotíme priebežne. Na záver tematického celku môže učiteľ dať žiakom test.

 • Oznam o spôsobe priebežného hodnotenia pre špeciálne triedy a pre prípravný ročník

  Oznam o spôsobe priebežného hodnotenia pre špeciálne triedy a pre prípravný ročník

   

  1.      Obsah vzdelávania výchovných predmetov (HUV, VYV, PVC, INF, TSV, KNB) bude včlenený do učiva všetkých   profilových predmetov a tieto predmety budú na vysvedčení hodnotené slovne – absolvoval/absolvovala.

  2.      Okrem individuálneho zhodnotenia práce žiaka budeme profilové predmety

         v  2. – 9. ročníku  A - variant  klasifikovať známkou,

         v  2. – 10. ročníku  B - variant a C - variant  klasifikovať štvorstupňovým slovným hodnotením ( dosiahol veľmi dobré výsledky, dosiahol dobré výsledky, dosiahol uspokojivé výsledky a dosiahol neuspokojivé výsledky)

  3.       Žiaci prípravných ročníkov a 1. ročníkov špeciálnych tried všetkých variantov  budú hodnotení iba individuálnym slovným hodnotením.

  1. Všetci žiaci si odkladajú svoje práce, úlohy, projekty a zároveň ich podľa pokynov zasielajú na kontrolu vyučujúcemu. Tieto práce budú podkladmi pre záverečné hodnotenie žiaka. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.
  2. Žiaci a rodičia, ktorí nemajú možnosť internetového pripojenia, si môžu prísť vziať zadané úlohy do školy každý piatok (okrem 1. a 8.2020) v čase 9:00 – 14:30h. Taktiež môžu priniesť vypracované úlohy, ktoré vedenie školy odovzdá vyučujúcim.
  3. Na vyučovanie, hodnotenie a komunikáciu so žiakmi a rodičmi využívame tieto komunikačné prostriedky: sms, mms, edupage,  mail, Cisco Webex Meetings, messenger, whatsup a ďalšie.

  Úlohy zadávame min. 1x/ týždeň podľa uváženia učiteľa. Hodnotíme priebežne.

 • Oznam pre školy z tímu CŠPP Trenčín od pani PhDr. Dunčáková

  Vážená/ý p. riaditeľka, pán riaditeľ, 

  veríme, že sa Vám darí  zvládať mimoriadnu situáciu k spokojnosti a bez zbytočných stresov. My hľadáme spôsoby, ako Vám to uľahčiť, zjednodušiť, urýchliť... Zasielame Vám  "pomôcku", ktorú žiadame zverejniť na webstránke Vašej školy. V tejto situácii je nesmierne dôležité, aby rodičia mali prístup na poradenské centrá. Uvedené informácie majú slúžiť k zefektívneniu komunikácie a urýchleniu žiadosti, ktoré bude potrebné v krátkom čase vybaviť a vystaviť potrebné vyjadrenia.  Odporúčame preposlať aj rodičom, ktorí žiadajú o odklad školskej dochádzky.  Informácie a kontakt uvedené v pomôcke Vám (nielen rodičom, ale aj pedagógom) veríme poslúži aj v budúcnosti na uľahčenie komunikácie s centrami. V prípade potreby nás kontaktujte aj meilom, cez FB alebo telefonicky. 

  Ďakujeme za terajšiu spoluprácu a tešíme sa na budúcu, dúfame už v štandardnom režime. Za tím CŠPP Trenčín PhDr. Dunčáková.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria