Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Utorok 26. 5. 2020

Fotogaléria

Školský rok:

Novinky

 • KLOKAN Naostro súťažíme už 8. – 12. júna!!! Súťaží sa ONLINE!

  Fázy:

  1. Odovzdanie kódov žiakom – zabezpečujú pani učiteľky.

  2. V termíne od 25. – 31. mája 2020 si to môžete pomocou kódu vyskúšať na stránke s linkom: https://matematickyklokan.sk/

  3. V týždni od 8. – 12. júna už riešiš úlohy „naostro“, tiež na stránke s linkom:

  https://matematickyklokan.sk/

  V daný, pre Vás určený deň sa pripojíte v čase od 8.00 – 19.00 so svojím kódom na stránke na linku: https://matematickyklokan.sk/

  Súťaž „naostro“:

  3. ročník: Klokanko 3 štvrtok 11. 6. 2020

  4. ročník Klokanko 4 piatok 12. 6. 2020

 • Oznam k otváraniu škôl

  Milí rodičia, odporúčania MŠVVaŠ SR sú zverejnené na:

  https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skolhttps://www.minedu.sk/od-1-juna-sa-cast-deti-a-ziakov-bude-moct-vratit-do-skol/

  Po zvážení našich možností a po vyjadrení zriaďovateľa Vás budeme v najbližších dňoch kontaktovať.

 • Zápis do MŠ sv. Gabriela na šk. rok 2020/2021

  Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová, organizačná zložka

  Materská škola sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová
  oznamuje rodičom, že

  podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa

  do Materskej školy sv. Gabriela

  pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční

  v termíne

  od 30. 04. 2020 do 31. 05. 2020

  podávaním žiadostí elektronickou formou

  Dolu, pod týmto oznamom, alebo

  v ľavom menu našej webovej stránky pod nadpisom: Zápis do MŠ sv. Gabriela pre šk. rok 2020/2021

 • V nedeľu 10. mája ďakujeme všetkým mamám, mamkám, mamičkám za ich starostlivosť a všetko, čo pre nás robia. Deň matiek je iba jeden deň v roku, ale my ich ľúbime celý rok.

 • Oznam o spôsobe priebežného hodnotenia pre II. stupeň ZŠ

  Oznamujeme vám, že na základe Usmernenia ministerstva školstva SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf, sa vyučovacie predmety uvedené v bode 1. nebudú klasifikovať známkou, ale budú hodnotené slovne. Pri hodnotení jednotlivých predmetov v II. polroku školského roka 2019/2020 budeme postupovať nasledovne:

 • Oznam o spôsobe priebežného hodnotenia pre I. stupeň ZŠ

  Oznamujeme vám, že na základe Usmernenia ministerstva školstva SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 , https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf, sa vyučovacie predmety uvedené v bode 1. nebudú klasifikovať známkou, ale budú hodnotené slovne. Pri hodnotení jednotlivých predmetov v II. polroku školského roka 2019/2020 budeme postupovať nasledovne: :

 • Oznam o spôsobe priebežného hodnotenia pre špeciálne triedy a pre prípravný ročník

  1. Obsah vzdelávania výchovných predmetov (HUV, VYV, PVC, INF, TSV, KNB) bude včlenený do učiva všetkých profilových predmetov a tieto predmety budú na vysvedčení hodnotené slovne – absolvoval/absolvovala.

  2. Okrem individuálneho zhodnotenia práce žiaka budeme profilové predmety

  v 2. – 9. ročníku A - variant klasifikovať známkou,

  v 2. – 10. ročníku B - variant a C - variant klasifikovať štvorstupňovým slovným hodnotením ( dosiahol veľmi dobré výsledky, dosiahol dobré výsledky, dosiahol uspokojivé výsledky a dosiahol neuspokojivé výsledky)

 • Vážená/ý p. riaditeľka, pán riaditeľ,

  veríme, že sa Vám darí zvládať mimoriadnu situáciu k spokojnosti a bez zbytočných stresov. My hľadáme spôsoby, ako Vám to uľahčiť, zjednodušiť, urýchliť... Zasielame Vám "pomôcku", ktorú žiadame zverejniť na webstránke Vašej školy. V tejto situácii je nesmierne dôležité, aby rodičia mali prístup na poradenské centrá. Uvedené informácie majú slúžiť k zefektívneniu komunikácie a urýchleniu žiadosti, ktoré bude potrebné v krátkom čase vybaviť a vystaviť potrebné vyjadrenia. Odporúčame preposlať aj rodičom, ktorí žiadajú o odklad školskej dochádzky. Informácie a kontakt uvedené v pomôcke Vám (nielen rodičom, ale aj pedagógom) veríme poslúži aj v budúcnosti na uľahčenie komunikácie s centrami. V prípade potreby nás kontaktujte aj meilom, cez FB alebo telefonicky.

 • Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová,

  organizačná zložka

  Základná škola sv. Michala

  oznamuje rodičom,

  že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa ruší

  pôvodný zápis do prvého ročníka ( 2.4.,3.4.a 6.4.2020)

  zápis detí do 1. ročníka

  zápis do prípravného ročníka

  pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční

  V priestoroch recepcie školy za dodržania všetkých hygienických

  nariadení.

  v dňoch 27. – 29. apríla 2020

 • Predstavujeme Vám vašu budúcu pani učiteľku Lenku :-)

 • Vážení rodičia a žiaci deviateho a piateho ročníka

  Blíži sa termín podania prihlášok na stredné školy, kde bude potrebný i Váš podpis.

  Preto Vás prosíme dostaviť sav dňoch:

  4.5. (žiaci+ rodičia 9.A) - 5.5. (žiaci+ rodičia 9.B) 2020

  v čase od 14:00-16:00 do budovy Katolíckej spojenej školy (recepcia).

  Tu sa budú podpisovať prihlášky na SŠ. Je potrebné, aby sa k podpisu dostavili žiaci i rodičia žiakov.

  Podpisovanie prihlášok sa týka i žiakov a rodičov piateho ročníka, ktorí majú záujem o osemročné gymnáziá.

 • Spustili sme ONLINE VYUČOVANIE na našej škole!

  Katolícka spojená škola Nemšová v týždni od 30.3.2020 začala online vyučovanie, ktoré prebieha na platforme Cisco Webex Meetings . Do systému sú zapojení všetci učitelia a pedagogickí asistenti. Každý z nich bol zaškolený.
  V priebehu týždňa od 30.3 do 3.4. 2020 boli s online vyučovaním oboznámení aj žiaci, a prebehli už aj prvé hodiny. Tieto prebehli najprv formou online triednických hodín. Postupne sa začalo rozbiehať vyučovanie hlavných predmetov podľa dočasného rozvrhu hodín.
  Priebežne odstraňujeme technické a užívateľské prekážky na oboch stranách. Máme radosť z toho, že si aspoň takýmto spôsobom môžeme byť blízki, aj keď na diaľku. Môžeme sa vidieť a počuť so všetkými žiakmi triedy naraz, takmer ako pri bežnom vyučovaní. Veríme, že spolu, tvorivo zvládneme potrebné učivo a aj toto obdobie bude pre nás prínosom.
  Ch. Darwin povedal:
  " Nie najsilnejší prežije a ani najinteligentnejší, ale ten, kto sa vie najlepšie prispôsobovať zmenám."
  Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú a vytvárajú technickú podporu:
  Cisco Webex Meetigs pre školy,
  www.ucimenadialku.sk
  www.digitalnakoalicia.sk
  https://webexdoskoly.gitbook.io/webexdoskoly/
  https://digitalnakoalicia.sk/…/Cisco-Webex-Meetings-SK-1.pdf

 • Duchovná obnova - pondelok 6. 4. 2020

  Z dnešného duchovného programu:

  Otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy dnes 6.4.2020 svätú omšu o 10.30 hodine obetoval za žiakov, aby prežívali tento čas v láske k Pánu Bohu a k blížnym, aby si prehĺbili vieru a vedomosti, aby kráčali po ceste s Ježišom a takto zvíťazili.

  Otec biskup vo svojej homílii sa prihovoril žiakom s témou “Zadeľ si čas”. Uviedol body, na ktoré by sme nemali zabúdať v tomto čase:

  1. Zadeľ si čas, urob si denný program, čo kedy budeš robiť. Nehanbi sa ho napísať na papier.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria