• Exkurzia na Čachtickom hrade

     •       Dňa 20.10.2023 sa žiaci 2.A, 4.A a 5.A zúčastnili prírodovedno-vlastivednej a dejepisno-geografickej exkurzie Čachtického hradu. Exkurzia začala výstupom k hradu, pričom žiaci spoznávali okolie a prírodu Slovenska. Dôležitým programom bolo aj naučiť žiakov držať spolu, ako jeden tím. Ak niekto nevládal ísť na vrchol kopca k hradu, ostaní ho počkali a podporili. Po príchode na hradné nádvorie začal výklad o historickom príbehu odohrávajúcom sa priamo v útrobách hradu. Dozvedeli sme sa veľa informácií o Alžbete Báthoryovej, o vtedajších zvykoch, oblečení, nástrojoch, ako aj o mučiacich nástrojoch. Zaujímavé bolo aj rozdelenie krajiny - ešte za čias Uhorska.

            Žiaci nadšene počúvali a veľa sa pýtali. História Slovenska je mimoriadne zaujímavou témou pre všetky ročníky.

     • Keramika v našej škole

     •        V centre voľného času, ktoré je organizačnou zložkou našej katolíckej školy sme 2. októbra
      2023 zahájili krúžkovú činnosť.


              Počas letných prázdnin sme zakúpili a inštalovali keramickú pec, preto sme od nového
      školského roku otvorili krúžok Keramika pod vedením p.uč. Petronely Novosadovej.
      Na keramiku sa prihlásili tri skupiny detí, ktoré   každý  týždeň  nedočkavo  čakajú na ďalšiu
      hodinu, kedy si budú môcť niečo pekné vyrobiť. Pri keramike si rozvíjajú manuálnu zručnosť,
      zmysel pre  tvar,  priestor,   tvorivosť   a  fantáziu.   Svoju    prácu  v  krúžku  začali plošnými
      jednoduchými výtvormi a budú pokračovať priestorovými  predmetmi.  Úspešne  zvládli prvý
      výpal hliny a čaká ich glazovanie.

     • Milión detí sa modlí ruženec za mier a pokoj vo svete - 18. 10. 2023

     • Je to celosvetová iniciatíva. Veríme, že ruženec nám daroval sám Boh a že je to nástroj, ktorý môže zásadne meniť svet. Vo Fatime Matka Božia vyzvala tri deti, aby sa modlili ruženec a obetovali ho za obrátenie hriešnikov a za mier vo svete.

      V ruženci je kontemlpácia tajomstiev života Ježiša Krista zakomponovaná do návštevy archanjela Gabriela u Panny Márie. Opakovaním anjelových slov Zdravas Mária, milosti plná Pán s tebou...  rozjímame o tajomstvách Ježišovho života. 

     • Zlodejka kníh

     • Tak znie názov divadelného predstavenia na motívy bestselleru Marka Zusaka, ktoré navštívili naši žiaci v Novom divadle v Nitre. O čom to bolo?

      Liesel prichádza do nemeckého mestečka Molching, kde ju čakajú adoptívni rodičia. Postupne si zvyká na krik a výčitky novej mamy Rosy i na láskavosť nového ocka Hansa. Liesel si nachádza priateľov – aj toho najlepšieho, ktorý sa do nej zaľúbi. Zoznamuje sa so slovami, učí sa ich čítať i zapisovať. Počúva hudbu, ktorou jej ocko obveseľuje mestečko. A hoci by to od nej asi nik nečakal, kradne knihy. Na všetko, čo Liesel prežíva, však dopadá tieň Adolfa Hitlera, ktorý vládne Nemecku a nepochybne aj srdciam väčšiny jeho obyvateľov. A ako príbeh končí? To sa môžete spýtať našich siedmakov a deviatakov.

       

     • Trénujeme čnosti - vyhodnotenie za september 2023


     •      V školskom roku 2023/2024 upriamujeme svoju pozornosť na
      celoročnú duchovnú aktivitu Trénujeme čnosti.
          V mesiaci september sme trénovali čnosť POSLUŠNOSŤ, a to
      spoločnou modlitbou posvätného ruženca pred vyučovaním
      v školskej kaplnke a individuálnym trénovaním poslušnosti v
      škole i doma. Svoje modlitby žiaci obetovali za rodičov a učiteľov,
      aby správne chápali svoju autoritu a dávali nám príkazy, ktoré
      majú na zreteli naše dobro.
          Do septembrovej duchovnej aktivity sa zapojilo 42 žiakov, z toho
      17 žiakov je zaradených aj do celoročného hodnotenia v plnení
      čností. Vo štvrtok 5.10.2023 boli najsnaživejší odmenení.
      V októbri pokračujeme rannými modlitbami v kaplnke o 7.45
      hodine a v trénovaní čnosti ČISTOTA.

     • Slávnostná akadémia k sv. archanjelovi Michalovi – patrónovi našej základnej školy a mesta Nemšová

     •          Pri príležitosti sviatku sv. Michala, patróna našej základnej školy,  si v nedeľu 1.októbra 2023 žiaci základnej školy pod vedením p. uč. Ing. Magdalény   Švančárkovej a Ing. Blanky Škodovej a deti z našej Materskej školy sv. Gabriela pod vedením p. uč. Michaely Šedivej a p. uč. Zuzany Matějkovej  pripravili slávnostnú akadémiu. 

       

          Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov. Preklad jeho mena je vlastne bojový výkrik dobrých anjelov v boji na nebi proti Zlému a jeho anjelmi. Meno sv. Michala sa niekoľko krát spomína v Biblii.

      Na základe  pasáží zo Sv. Písma dala kresťanská tradícia sv. Michalovi štyri úrady:

      * bojovať proti Satanovi

      * zachraňovať duše veriacich z moci satana, osobitne v hodine smrti

      * ochraňovať Boží ľud – Židov v Starom zákone, kresťanov a Cirkev v Novom zákone

      * sprevádzať duše ľudí zo sveta pred Boží súd

     • PUTOVNÝ POHÁR SV.MICHALA ZMENIL SVOJHO MAJITEĽA

     •       Pri príležitosti sviatku sv. Michala, patróna našej základnej školy,  sa 29.9.2023 uskutočnil  „Turnaj o pohár sv. Michala.“

      Začali sme o 8:00 v kostole sv. Michala v Nemšovej svätou omšou, ktorú celebroval náš duchovný správca dp. Mikuláš Šurín.

              Turnaj Dievčat vo vybíjanej sa konal  vo veľkej telocvični KSŠ. Chlapci si  v minifutbale merali svoje sily v Mestskej športovej hale v Nemšovej.

      Ďakujeme pani učiteľke Miriam Novákovej za organizáciu celého podujatia a prípravu našich žiakov.

      Putovný pohár sv. Michala si  tento rok odniesli:  

      1. miesto Spojená škola sv. Jána Bosca  z Novej Dubnice
      2. miesto ZŠ Nemšová
      3. miesto ZŠ sv. Michala Nemšová

      Dievčatá v turnaji vybíjanej  sa umiestnili v tomto poradí:

      1. miesto ZŠ s MŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta z Trenčína
      2. miesto ZŠ sv. Michala Nemšová
      3. miesto ZŠ s MŠ sv. Dominika Sávia z Dubnice nad Váhom

           Turnaj sa uskutočnil  s finančnou podporou mesta Nemšová, Bohu známych darcov a sponzorov p. Bernarda Bagina - BSC Line, s.r.o. a Mariána Charváta – Kamiónová doprava.

      Ďakujeme všetkým  za podporu a žiakom za výbornú reprezentáciu.

     • BIELA PASTELKA - poďakovanie

     •      Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenka ďakuje za pomoc a podporu pri realizácii verejnej zbierky Biela pastelka. 

             Ďakujeme  aj my  všetkým žiakom,  sociálnej pedagogičke a všetkým prispievateľom!

       Žiaci našej školy vyzbierali  204,20 eur. 

      Ešte raz veľmi pekne  ďakujeme!

       

       

       

       

     • DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO RADY ŠKOLY

     •          V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe vyhlášky MŠ SR z 15.4.2004 č. 291/2004 Z. z. boli vyhlásené doplňujúce voľby zástupcov rodičov žiakov ZŠ sv. Michala do Rady školy pri Katolíckej spojenej škole v Nemšovej na deň 25.09.2023.

             Doplňujúce voľby boli vyhlásené na základe uvoľnených mandátov rodičov žiakov ZŠ sv. Michala – dvom rodičom deti ukončili dochádzku v ZŠ sv. Michala, 1 rodič sa písomne vzdal. Voľby prebiehali v čase o 15.30 v jedálni KSŠ. S kandidatúrou do Rady školy súhlasilo 5 rodičov. Z celkového počtu 167 oprávnených voličov z radov rodičov bolo prítomných na voľbách 60 voličov, teda nebola splnená podmienka nadpolovičnej väčšiny všetkých rodičov. Voľba bola opakovaná, kedy si  hlasovacie lístky  prevzalo 60 rodičov. Odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 59. Platných hlasovacích lístkov bolo 59.

              Prítomní rodičia zvolili za:

      - zapisovateľku Mgr. Beátu Krajčiovú 

      - overovateľov zápisnice Michaelu Koníčkovú a Ing. Otyliu Papierníkovú

      - volebnú komisiu: Anna Bialešová, Helena Mikušincová, Bc. Lenka Hošová

      Voľby boli tajné, každý volič mohol zakrúžkovať na hlasovacom lístku maximálne 3 kandidátov.

       

              Zástupcami rodičov žiakov ZŠ sv. Michala do Rady školy pri Katolíckej spojenej škole v Nemšovej, Školská 9 sa stali:

      Branislav Krajči ................ 45 hlasov 

      Ing. Marta Ďurechová ...... 44 hlasov 

      Ing. Peter Prno ................ 39 hlasov

     • Biela pastelka

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojí do zbierky Biela pastelka. Posporiť nevidiacich a slabozrakých môže každý z nás a to ľubovoľným príspevkom do prenosnej pokladničky v piatok 22. septembra 2023.

      Viac sa o zbierke dozviete tu:

     • Pozvánka

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 25. 09. 2023 (pondelok) o 15.30 hod. v školskej jedálni. Po skončení plenárneho rodičovského združenia budú prebiehať triedne rodičovské združenia. Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná.

      S pozdravom vedenie školy.

     • Oznam školského klubu detí

     • ŠKD bude v prevádzke od  5. 9. 2023.

      Ranný ŠKD                od 6.30 – 7.45 h,  pre žiakov so ŠVVP nebude ranný ŠKD

      Popoludňajší  ŠKD   od 11.25 - 16.00 h  

                                         od 11.25 – 15.00 h  pre žiakov so ŠVVP

      Prihlášku si vytlačte obojstranne pod týmto oznamom, alebo si ju môžete osobne vyzdvihnúť na vrátnici školy.

      Vyplnená prihláška musí byť odovzdaná 1 deň pred nástupom do ŠKD vychovávateľovi.

      Zápis do ŠKD bude 4.9.2023 od 10.00h – 13.00h v triede ŠKD1 oproti vrátnici školy.

      Pri zápise treba v hotovosti uhradiť aj poplatok za ŠKD za mesiac september, október – spolu 20€. Je možné zaplatiť aj na celý polrok dopredu september – január, spolu 50€.

    • Zoznam pomôcok pre prváka
     • Zoznam pomôcok pre prváka

     • Základný zoznam vecí pre prváka:

      školská taška, prezúvky pevné látkové, kľúčenka na krk, obrúsok na desiatovanie

      Peračník:  pastelky, ceruzky č.2 alebo HB- 3ks, guma, strúhadlo so zásobníkom, nožnice s tupým hrotom, lepidlo v tyčinke Pritt, obyčajné klasické pero na bombičky / nie stabilo/- perom budeme písať až v októbri

      Zošity:

      budeme písať do zošitov s predtlačou, ktoré žiaci dostanú

      č.643 - slovníček 1ks- na písanie odkazov,

      dosky na malé zošity, obaly na malé zošity 3 ks.

      skicár A4

      Obaly na veľké pracovné učebnice - 5ks

      Cvičebný úbor:

      Plátenky alebo tenisky s bielou podrážkou, ponožky, biele bavlnené tričko, tepláčiky, mikina - všetko v látkovom vrecku na zavesenie a podpísané. 

      Pomôcky na výtvarnú výchovu:

      Pokrývka lavice(igelit), väčšie staré tričko, mäkká handrička, umelý pohárik na vodu , vodové farby, 1 plochý štetec, 1 guľatý štetec /tenší, hrubší/, nožnice, lepidlo v tyčinke Pritt, voskovky,  sada farebných papierov, 30 ks výkres A4 - všetko podpísané v škatuli, príp. kufríku

     • Prihlasovanie na obedy - september 2023

     • Vážení rodičia, 

          školská jedáleň začne prevádzku 4. 9. 2023. Žiaci, ktorí nemajú čip na registráciu odobratého jedla si môžu vyzdvihnúť čip od 22. 8. 2023 do 25. 8.2023 v čase od 8.00 do 14.00. Poplatok za čip je 5 € v hotovosti. Žiaci, ktorí majú čip, si telefonicky, prípadne elektronicky na www.strava.cz s použitím svojho hesla prihlásia, od ktorého dňa budú chodiť na obedy. Do 25. 8. 2023 treba zaplatiť 30 € (20 eur je réžia za obdobie september až december 2023 10 eur je vratná kaucia) na číslo účtu školskej jedálne. Do variabilného symbolu treba uviesť evidenčné číslo dieťaťa.

     • Tak už je to tu...

     • 30. jún, posledný deň školského roka. Deň vyhodnocovania a odmeňovania, ale aj deň lúčenia... Taký bol  tento deň aj v našej škole. Žiaci sa zhromaždili v átriu školy a  nedočkavo čakali na príchod  našich najstarších - deviatakov. Posledný deň v škole zvládli na jednotku: dojali nás príhovorom, potešili kvietkom a rozveselili spevom. Nasledovalo odmeňovanie najlepších žiakov školy za úspechy vo vzdelávaní, v športových a vedomostných súťažiach z rúk pani riaditeľky a duchovného správcu školy. No a potom šup do tried pre vysvedčenia a odchod na prázdniny:-)

     • S kamarátkou energiou

     • Predposledný deň školského roka zažili žiaci 2.-6. ročníka malé náučno-zábavné podujatie s „tetou Etou“. Témou bola energia, jej zdroje a efektívne využitie. Deti si zasúťažili a používali pri tom profesionálne vedecké prístroje napr. termokameru, merač vetra, elektromer. Pre deti bol zabezpečený pitný režim a desiata vo forme ovocia a fit tyčinky. No a tí najlepší vyhrali zaujímavé vecné ceny.

     • MÁME NOVÝ ERB

     • Vznikol v spolupráci s doc. PhDr. Ing. Miroslavom Glejtekom, PhD. heraldickým konzultorom Konferencie biskupov Slovenska.

       

      Erb vyjadruje tieto skutočnosti:

      - Základom je „zasvätenie“ troch zložiek školy trojici svätých patrónov archanjelov:

      Materská škola – sv. Gabriel: je zastúpený vyrastajúcou ľaliou na stonke, čím je vyjadrené že sv. Gabriel bol zvestovateľom Panne Márii, a práve ľalia na stopke býva súčasťou ikonografie tejto scény aj v sakrálnom umení. Ľalia je typická a veľmi pekná heraldická figúra.

      Základná škola – sv. Michal: ten je zastúpený plamenným mečom, typickým atribútom tohto archanjela.

      Stredná škola – sv. Rafael: z jeho atribútov je pre heraldické účely vhodná práve ryba.

      - Všetci traja boli archanjelmi, čo je vyjadrené párom krídel, umiestnených v centrálnej časti erbu

      - Centrálne postavenie atribútu sv. Michala – meč -  je dané jednak potrebou heraldicky vyváženej kompozície a zároveň špecifickým postavením sv. Michala ako „kniežaťa nebeských vojsk“,  reprezentanta nebeskej ríše a patróna najväčšej zložky školy.

      - Farebnosť erbu vychádza z erbu Mesta Nemšová, čím je vyjadrené, že škola sídli na území mesta. To isté platí  aj o krídlach, ktoré sú aj súčasťou postavy archanjela v mestskom erbe.

      - Členením erbu na tri polia (dve zlaté-žlté) a jedno modré vzniká  jedinečná kompozícia, ktorá jasne deklaruje spojenie troch vzdelávacích inštitúcií v jedinej spoločnej.

      Heraldické pravidlá sú pomerne prísne a konzervatívne. Základom je, aby bol erb čo najjednoduchší a ľahko zapamätateľný.

      Heraldický register Slovenskej republiky predstavuje najvyššiu heraldickú autoritu  v Slovenskej republike a je zárukou heraldickej správnosti používaného erbu a tiež zárukou, že rovnaký erb, vlajku alebo pečať nepoužíva žiadny iný subjekt.

     • Medové raňajky

     • Sviatok Božieho Tela prežili naši žiaci slávnostne: bola pre nich pripravená akcia s názvom Medové raňajky. Ráno pred vyučovaním pripravili zamestnanci školy deťom chlebík s maslom a s medom. Všetky produkty pochádzali zo Slovenska, z okolia Nemšovej. Deti sa v priebehu dopoludnia vystriedali u 3 majstrov: u mliekara, u včelára a u pekára, ktorí ich zasvätili do tajomstva získavania a spracovania mlieka, medu, chleba. Práve chlieb je symbolom dnešného sviatku. Majsterka pekárka nám pripomenula dôležitosť slov: „Chlieb náš každodenný daj nám dnes“, ktoré pozná hádam každý...

      Po prestávke bol vyhlásený požiarny poplach, našťastie len cvičný. Sústredili sme sa pri telocvični, niektorí žiaci aj vyučujúci zažili evakuáciu v plynovej maske. Potom sme si mohli obzrieť požiarnické autá, ich vybavenie, hasiči ochotne odpovedali na otázky detí. Tiež bolo k dispozícii záchranné vozidlo – sanitka, tiež v plnej výbave. Zvedaví sa veľa pýtali a určite dozvedeli mnoho nových informácií.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje