• BIELA PASTELKA - poďakovanie

     •      Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenka ďakuje za pomoc a podporu pri realizácii verejnej zbierky Biela pastelka. 

             Ďakujeme  aj my  všetkým žiakom,  sociálnej pedagogičke a všetkým prispievateľom!

       Žiaci našej školy vyzbierali  204,20 eur. 

      Ešte raz veľmi pekne  ďakujeme!

       

       

       

       

     • DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO RADY ŠKOLY

     •          V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe vyhlášky MŠ SR z 15.4.2004 č. 291/2004 Z. z. boli vyhlásené doplňujúce voľby zástupcov rodičov žiakov ZŠ sv. Michala do Rady školy pri Katolíckej spojenej škole v Nemšovej na deň 25.09.2023.

             Doplňujúce voľby boli vyhlásené na základe uvoľnených mandátov rodičov žiakov ZŠ sv. Michala – dvom rodičom deti ukončili dochádzku v ZŠ sv. Michala, 1 rodič sa písomne vzdal. Voľby prebiehali v čase o 15.30 v jedálni KSŠ. S kandidatúrou do Rady školy súhlasilo 5 rodičov. Z celkového počtu 167 oprávnených voličov z radov rodičov bolo prítomných na voľbách 60 voličov, teda nebola splnená podmienka nadpolovičnej väčšiny všetkých rodičov. Voľba bola opakovaná, kedy si  hlasovacie lístky  prevzalo 60 rodičov. Odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 59. Platných hlasovacích lístkov bolo 59.

              Prítomní rodičia zvolili za:

      - zapisovateľku Mgr. Beátu Krajčiovú 

      - overovateľov zápisnice Michaelu Koníčkovú a Ing. Otyliu Papierníkovú

      - volebnú komisiu: Anna Bialešová, Helena Mikušincová, Bc. Lenka Hošová

      Voľby boli tajné, každý volič mohol zakrúžkovať na hlasovacom lístku maximálne 3 kandidátov.

       

              Zástupcami rodičov žiakov ZŠ sv. Michala do Rady školy pri Katolíckej spojenej škole v Nemšovej, Školská 9 sa stali:

      Branislav Krajči ................ 45 hlasov 

      Ing. Marta Ďurechová ...... 44 hlasov 

      Ing. Peter Prno ................ 39 hlasov

     • Biela pastelka

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojí do zbierky Biela pastelka. Posporiť nevidiacich a slabozrakých môže každý z nás a to ľubovoľným príspevkom do prenosnej pokladničky v piatok 22. septembra 2023.

      Viac sa o zbierke dozviete tu:

     • Pozvánka

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 25. 09. 2023 (pondelok) o 15.30 hod. v školskej jedálni. Po skončení plenárneho rodičovského združenia budú prebiehať triedne rodičovské združenia. Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná.

      S pozdravom vedenie školy.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje