• Otvorili sme dvere pre MŠ

     • V týždni od 11. do 15. marca 2024 sme otvorili dvere našej Základnej školy svätého Michala pre všetky materské školy v Nemšovej. Ďakujeme za návštevu!

     • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

     • Srdečne pozývame všetkých rodičov predškolákov s ich deťmi na zápis detí do 1. ročníka našej Základnej školy

      sv. Michala v Nemšovej, ktorý sa uskutoční  3. apríla 2024 od 13:00 – 18:00 hod. v budove školy.

      (V  mimoriadnych prípadoch    4. apríla 2024 od 8:00 – 12:00 hod.)

       

      U nás nájdete všetko pod jednou strechou:

      • triedy (všetky ročníky)
      • ŠKD (od 6:30 do 16:00)
      • ŠJ
      • CVČ (ponúka rozmanité voľnočasové aktivity)
      • ZUŠ (tanečný a hudobný odbor)
      • kuchynku
      • dielňu.......... skrátka všetko, čo bude vaše prváča potrebovať

       

      Naša škola ponúka:

      • rodinné prostredie
      • individuálny prístup
      • duchovné vedenie – vaše deti sú pre nás vzácnym Božím darom
      • vyučovanie ANJ od 1.ročníka
      • Školský podporný tým (sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg, logopéd, asistenti učiteľa)
      • v prípade záujmu špeciálne triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

       

     • Ekonomická olympiáda pre ZŠ

     •  

      V 2.ročníku Ekonomickej olympiády pre základné školy, ktorej sa zúčastnilo 6193 žiakov z 218 škôl z celého Slovenska, sa naša žiačka Veronika Čelinská z 9.A pod vedením Ing. Blanky Škodovej umiestnila na 33.mieste. Predviedla svoje výborné vedomosti a schopnosti týkajúce sa ekonomickej problematiky a finančnej gramotnosti. BLAHOŽELÁME!

     • Vedomosti z materinského jazyka

     • Žiaci našej školy sa aj v tomto roku zapojili do súťaže Ypsilon, ktorá preverila ich vedomosti zo slovenského jazyka.Z prvého stupňa testovali svoje schopnosti dvaja žiaci tretieho ročníka a na druhom stupni sme do súťaže zapojili vždy dvoch žiakov z každej triedy. Ich výsledky potešili nielen slovenčinárky, ale aj samotných žiakov. Najlepšie výsledky dosiahli tretiaci – Mia Papierníková (97%) a Lukáš Habánek (96%). Výborné výsledky dosiahli aj Martin Pastorek (5.A, 89%) a Kristián Králik (6.A, 88%). BLAHOŽELÁME!

     • Úspech v recitačnej súťaži     • Naši traja žiaci v pondelok 4. 3. 2024 predviedli skvelé výkony v obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína v priestoroch Galérie M. A. Bazovského. Piatačke Katke Málikovej sa podarilo vybojovať 2. miesto s postupom do okresného kola. Gratulujeme

     • Získali sme financie na nákup kníh

     • Katolícka spojená škola Nemšová sa zapojila do výzvy Ministerstva školstva SR – Čítame pre radosť. Cieľom výzvy bolo podporiť existujúce alebo ešte neexistujúce knižnice čerstvou nádielkou nových a voňavých kníh.Naša škola získala finančnú podporu  pre materskú  aj pre základnú školu v celkovej hodnote takmer 2000 eur. Nové knihy robia radosť žiakom v triedach na hodinách literatúry, no hlavne v novej knižnici. Knihy sú z rôznych oblastí – geografie, histórie, matematiky, športu. Nechýbajú ani knihy v anglickom jazyku. Ponuku dopĺňa beletria, poézia a náboženská literatúra.

     • Olympijský odznak všestrannosti

     • V jeseni minulého roka sme sa na hodinách telesnej výchovy v 6., 7., 8. a v 9. ročníku,

      zapojili do projektu testovania žiakov pod názvom Olympijský odznak všestrannosti. Do

      tohto projektu sa zapojilo celkovo cez 500 základných škôl na Slovensku.

      Olympijský odznak všestrannosti je dobrovoľný národný športový projekt Slovenského

      olympijského a športového výboru určený pre žiakov II. stupňa na všetkých základných

      školách a osemročných gymnáziách na území SR. Projekt je zameraný na podporu

      všestranného pohybového rozvoja žiakov. Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy,

      výskumu a športu a Školský šport.

      Cieľom tohto projektu je aktivácia  detí k pravidelnému športovaniu a zároveň motivácia

      rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie. Zároveň je tento

      projekt akýmsi vyhľadávaním talentovaných žiakov a ich nasmerovanie do prípadnej ďalšej

      športovej výkonnostnej úrovne vo vybranom športe a tiež podpora súťaživosti.

      Žiaci, ktorí testovaním úspešne prešli a mohli tak byť zaregistrovaní v boji o odznak, museli

      absolvovať všetkých 6 disciplín a to:

      - Skok do diaľky z miesta znožmo

      - Ľah – sed za 30s

      - Vytrvalostný člnkový beh

      - Hod 2 kg plnou loptou (medicinbalom) vpred

      - Výdrž v zhybe nadhmatom

      - Člnkový beh 10x5m

       

      Poradie žiakov:

      1. miesto: Zlatý odznak Adriana Mierna

      2. miesto: Strieborné odznaky Oliver Hamáček, Karin Mazániková

      3. miesto: Brondzové odznaky Alexej Gašpár, Tobias Holíček, Kristián Králik, Vivien

      Šimková, Diana Bolcárová, Aneta Fabušová, Matúš Strnad, Peter Sedláček, Veronika

      Čelinská, Natália Mellenová, Petra Koníčková, Patrik

       

      BLAHOŽELÁME!

       

      Krajské kolo Olympijského odznaku všestrannosti sa bude konať 13.3.2024 na Ostrove

      v Trenčíne. Naša škola vyšle 8-členné družstvo, ktorému držíme palce v športových

      výkonoch.

     • Zápis detí do 1. ročníka

     •  

      Srdečne pozývame všetkých rodičov predškolákov s ich deťmi na zápis detí do 1. ročníka našej Základnej školy

      sv. Michala v Nemšovej, ktorý sa uskutoční  3. apríla 2024 od 13:00 – 18:00 hod. v budove školy.

      (V  mimoriadnych prípadoch    4. apríla 2024 od 8:00 – 12:00 hod.)

       

      U nás nájdete všetko pod jednou strechou:

      • triedy (všetky ročníky)
      • ŠKD (od 6:30 do 16:00)
      • ŠJ
      • CVČ (ponúka rozmanité voľnočasové aktivity)
      • ZUŠ (tanečný a hudobný odbor)
      • kuchynku
      • dielňu.......... skrátka všetko, čo bude váš budúci prvák potrebovať

       

      Naša škola ponúka:

      • rodinné prostredie
      • individuálny prístup
      • duchovné vedenie – vaše deti sú pre nás vzácnym Božím darom
      • vyučovanie ANJ od 1.ročníka
      • Školský podporný tým (sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg, logopéd, asistenti učiteľa)
      • v prípade záujmu špeciálne triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

       

       

     • Karneval v našej škole

     • Takýto úžasný karneval sme mali na našej škole vo štvrtok 8. februára 2024. Na karneval prišlo veľa krásnych masiek - domáce, exotické i lesné zvieratá, rozprávkové a filmové postavy,  ale i skupinové masky. Najviac ale obľúbený Harry Potter.

      Pre deti bolo pripravené občerstvenie, o ktoré sa postarali pani učiteľky. Deti sa zabavili na súťažiach, za ktoré získali sladké odmeny. Pripravený bol aj foto kútik s rekvizitami.

      V porote bola p.riaditeľka, p.zástupkyňa a p.uč. Šimáková, ktoré mali za úlohu vybrať najkrajšie, originálne, ale aj vtipné masky, ktoré boli odmenené diplomom a vecnými cenami.

      Karneval pripravila pre všetkých p.uciteľka Peťa Novosadová, za čo jej patrí obrovská vďaka

     • Trénujeme čnosti - vyhodnotenie a nová výzva na február

     • Duchovno-výchovná aktivita: Trénujeme čnosti

      – vyhodnotenie za január 2024

       

      V januári sme trénovali čnosť pracovitosť. Deti sa svojimi rukami snažili  urobiť každý deň aspoň jeden dobrý skutok.  Každodenné modlitby desiatku posvätného ruženca v kaplnke  žiaci  obetovali za tých, ktorí si  hľadajú prácu a za nich samých, aby sa nebáli pomáhať dospelým.

       

       Do januárovej duchovnej aktivity sa celkom zapojilo 29 žiakov, z toho 13 žiakov si zapísalo na kartičku aj svoje snaženie sa v čnosti pracovitosť. Najsnaživejším žiakom riaditeľka školy Mgr. Anna Birasová v školskej kaplnke odovzdala malú pozornosť, všetkým zúčastneným žiakom  za ich duchovné snaženie poďakovala a povzbudila do ďalšieho snaženia sa v trénovaní čností.

       

      Na prvom mieste s počtom modlitieb sa umiestnili traja žiaci: Peter Pastorek z 2.A, Lukáš Habánek  a Mia Papierniková z 3. Druhé miesto s počtom modlitieb 17 obsadili traja žiaci: Matúš Papiernik z 1. A, Ema Oriešková a Dominika Bohušová z 5. A. Na treťom miesto s počtom modlitieb 16 sa umiestnili dve žiačky: Katarína Máliková a Alžbeta Barišová z 5. A.

       

       

      Pozvanie pre všetkých žiakov školy na duchovno-výchovnú aktivitu Trénujeme čnosti vo februári 2024

      Plavecký výcvik 1. a 3. ročníku ve školním roce 2019 - 2020 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA PIVÍN, okres Prostějov, příspěvková organizace

      Vo februári pokračujeme rannými modlitbami v kaplnke o 7.45 hodine a v trénovaní čnosti zodpovednosť. Tak ako plavca pri trénovaní vo vode obklopuje voda zo všetkých strán, tak každého človeka obklopuje zo všetkých strán Božia prítomnosť. Evanjelista sv. Lukáš v Skutkoch apoštolov napísal, že v Bohu žijeme, hýbeme sa a sme. Toto naše žitie v Bohu nemá byť pasívne. Aj ten najlepší plavec by sa utopil, keby sa vo vode nepohyboval, iba by pasívne ležal. Aj my sa v Božej prítomnosti a v  Božej prírode máme správať aktívne. Aktívne, ale zároveň aj zodpovedne voči sebe, druhým i voči životnému prostrediu.

       

      Moje trénovanie čnosti ZODPOVEDNOSŤ vo februári 2024:

      • Všetky odpadky budem hádzať iba do koša.
      • Vo svojej lavici i pod lavicou budem mať poriadok.
      • Dám si záležať na triedení odpadu.

       

      Zodpovedný človek ku každej úlohe pristupuje s maximálnym nasadením a snaží sa ju vyriešiť v stanovenom čase.

       

      Zodpovedný človek plní svoje úlohy včas a snaží sa vždy konať podľa svedomia.

     • ...A SLOVO BOLO U BOHA...

     •      Krajské kolo 30. ročníka súťaže v recitácii kresťanskej poézie a prózy ...A SLOVO BOLO U BOHA... sa uskutočnilo 30. januára 2024. Naša škola bola úspešná. V tretej kategórii - poézia 5. a 6. ročník obsadila krásne 2. miesto naša žiačka 5.A triedy Katarína Máliková. 

             Katke gratulujeme a ďakujeme za úspešné reprezentovanie školy. 

     • Pápežké misijné dielo - poďakovanie

     • „Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.“  (Ž 89)

      Podporovatelia z Katolíckej spojenej školy v Nemšovej,

      v mene pápeža Františka Vám ďakujem za dar 260 € (december) z projektu Misijný koláč, ktorým ste pomohli misiám vo svete.

      Radosť je obrazom Božieho života v nás. Veľakrát sme smutní, cítime bolesť či samotu. Je tu však Ježiš = Emanuel = BOH S NAMI. Ak veríme v Boha, nikdy nie sme sami - Boh je neustále s nami. „Som s tebou v tvojej radosti a hlavne v tvojej bolesti“. Ako dobre nám padne, keď nás niekto povzbudí slovami: „Som s tebou“. V Ježišovom prípade to je nie len slovo, ale skutočná prítomnosť jeho samotného.

       

      Svätú omšu za všetkých dobrodincov i za Vás, za zdravie a za silu lásky a odvahy budem sláviť v utorok 26. marca 2024 o 12.00 v kaplnke PMD. Môžete nás sledovať cez youtubový kanál Pápežských misijných diel – budeme radi, ak sa s nami spojíte.

      Želám Vám veľa požehnania a radosti vo Vašej osobnej misii.

      S úctou a modlitbou    Ivan Kňaze,

                                         Národný riaditeľ 

       

        


     • Poďakovanie - 30. tradičné posedenie pri hudbe a kapustnici

     • Občianske združenie Zelený štvorlístok Nemšová a Rodičovská rada ZŠ sv. Michala ďakuje všetkým priateľom, rodičom, vedeniu školy a učiteľom, ktorí sa zúčastnili tohtoročného posedenia pri hudbe a kapustnici a akýmkoľvek spôsobom pomohli a podporili túto akciu. Všetky príspevky budú použité pre žiakov Katolíckej spojenej školy v Nemšovej.

       

      S vďakou a úctou

      Rodičovská rada ZŠ sv. Michala

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje