• Lacove chrobáky

     • V sobotu 3.septembra 2022 popoludní sa konala slávnostná vernisáž výtvarnej súťaže ,,Lacove chrobáky" v Nemšovej v parku Jozefa Lacu. Do súťaže sa zapojilo 53 základných a základných umeleckých škôl z Trenčianskeho kraja. Park zdobilo viac ako 500 výtvarných prác detí. Spomedzi veľkého počtu prác a konkurencie získala krásne 2.miesto aj žiačka našej školy Karin Mazániková so svojou minimalistickou, jednoduchou a originálnou prácou doplnenou textom pod vedením p.uč. Bc.Petronely Novosadovej, DiS. Srdečne jej gratulujeme!:)

     • Milí naši prváčikovia! Vážení rodičia našich prváčikov!

     • Milí naši prváčikovia! Vážení rodičia našich prváčikov!

      Vieme, že sa radujete, že pôjdete do "veľkej" školy, školské tašky máte pripravené, perá "nabrúsené" ;-).

      Aj my Vás už očakávame.

      Vaše pani učiteľky triedne, p. uč. Mgr. Katarína Hamajová a p. uč. Zuzana Merková, Vám už vyzdobili triedu, upravili lavice aj stoličky a pripravili niekoľko milých prekvapení.

      V pondelok 5. septembra 2022 sa spolu stretnete.

      Bude to o 7:20 pred vchodom do našej Katolíckej spojenej školy.

      Tešíme sa na Vás. Príďte spolu so svojimi rodičmi.

      Pozdravujeme Vás všetkých.

      Vaše pani učiteľky triedne a vedenie školy.

       

       

     • Začiatok šk. roka 2022/2023 na Katolíckej spojenej škole, Školská 9, Nemšová

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné  otvorenie  školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa: 

      5. septembra o 8:00 slávením sv. omše v kostole sv. Michala v Nemšovej.

      Zraz žiakov všetkých tried sa bude konať o 7:45 pred kostolom sv. Michala.

      Žiaci prvého ročníka pôjdu po skončení sv. omše, so svojimi triednymi pani učiteľkami a prítomnými rodičmi

      do kultúrneho centra na privítanie prvákov, ktoré sa má konať o 9:00 hod.

       

      Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na pokyny MŠ SR:

      Podľa pokynov MŠ SR je potrebné, aby si žiaci od 2. – 9. ročníka, včítane ŠTI8 a ŠTII9 tried a tried PAS2 a 3, dňa 5. 09. 2022 priniesli písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Žiaci 1. ročníka dostanú tlačivo o bezpríznakovosti u svojej triednej pani učiteľky Mgr. K. Hamajovej.

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti je možné podať aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta na EduPage podľa návodu na linku, ktorý nájdete pod týmto oznamom.

       

      Toto tlačivo musí žiak predložiť aj pri každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

      Tlačivo (ak ho nepodáte elektronicky), si môžete stiahnuť pod týmto oznamom na webovej stránke našej školy.

      Ďakujeme Vám za porozumenie.

      Pozdravujeme Vás.

      Vedenie základnej školy

     • TRÉNUJEME ČNOSTI

     • - to je názov celoročnej duchovnej aktivity, ktorú pripravili naše pani katechétky. Začína sa v utorok v školskej kaplnke o 7.45. Podrobné informácie, ako sa do nej zapojiť sa dozviete po kliknutí na odkaz.

     • Oznam školského klubu detí

     • ŠKD bude v prevádzke od  6.9.2022.

      Ranný ŠKD                od 6.30 – 7.45h

      Popoludňajší  ŠKD   od 11.25 - 16.00h   pre triedy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A

                                          od 11.25 – 15.00h   pre triedy 1. A NKS,  ŠT1,  PAS 2,  PAS 3

       

      Prihlášku si vytlačte obojstranne  pod týmto oznamom, alebo si ju môžete osobne vyzdvihnúť na vrátnici školy  od 30.8. 2022.

      Vyplnená prihláška musí byť odovzdaná 1 deň pred nástupom do ŠKD vychovávateľovi.

       

      Zápis do ŠKD bude 5.9.2022 od 9.15 – 11.30h v triede ŠKD1 oproti vrátnici školy.

      Pri zápise treba uhradiť aj poplatok za ŠKD – mesiac september a október.

     • Vážení rodičia! Dávame Vám do pozornosti Zápisné lístky na stravovanie pre ZŠ a MŠ..

     • Vážení rodičia!

      Dávame Vám do pozornosti Zápisné lístky na stravovanie pre ZŠ a MŠ.

       

      Oznam vedúcej jedálne, pani E. Ftorekovej:

      Dobrý deň, v prílohe posielam zápisné lístky na šk.rok 2022/2023  pre MŠ a ZŠ.

      Prosím o informovanie rodičov vašich žiakov o záväznom prihlasovaní sa na stravovanie v školskej jedálni.

      Prihlasovanie bude prebiehať v dňoch  22.8. - 31.8. 2022  v kancelárii školskej jedálne  v čase od 8.00 - 14.00 hod. Uvedené bude vyhlásené i v miestnom rozhlase.

      Ďakujem a zostávam s pozdravom

      Eva Ftoreková, vedúca ŠJ Nemšová

      Vážení rodičia, zápisné lístky nájdete pod týmto oznamom:

       

     • Letné tábory: Sovička

     • 25.7 - 29.7. Sovička - denný letný tábor 

      Tento tábor bol určený pre deti zo špeciálnymi potrebami. Deti navštívili Gazdovstvo Uhliská v Trenč. Závade, nakŕmili zvieratká a zvládli výstup na vyhliadkovú vežu. Nechýbalo i maľovanie na tvár, výroba náramku či maľovanie trička. Deti sa odviezli vlakom do Trenčína, zahrali sa športové hry a navštívili aj salaš v Hornom Srní. Nechýbala ani sladká torta, ktorú si deti pripravili spolu s p.uč. Z. Merkovou a p.uč.M. Šumichrastovou.

     • Letné tábory: Športovček

     • 18.7. - 22.7. Športovček - denný letný tábor 

      Tábor bol zameraný na športové hry a súťaže. Taktiež nechýbali aj vodné hry. Deti spravili originálny ovocný dezert pre kamaráta, vyrobili si náramky z korálok. Chodili na turistiku do blízkeho okolia, navštívili minifarmu. Taktiež nechýbala aj návšteva kúpaliska, kde si zaplávali a zabavili sa. Deti si prešli aj Náučný včelársky chodník a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o včelách, mede... Každý deň bol pre deti plný zážitkov a radosti z času stráveného so svojimi kamarátmi. Deti táborom sprevádzali:  p.uč. M. Oriešková a p.uč. Z. Merková.

     • Letné tábory: Výtvarno-tvorivý

     • 20.7. - 22.7. Denný výtvarno-tvorivý tábor

      Tvorivosť, kreativita, poznávanie, radosť z tvorby - to všetko deti mohli zažiť vo výtvarno - tvorivom tábore, ktorý bol pod odborným vedením p.uč. P. Novosadovej. Deti si vyrobili krásnu farebnú rozprávkovú dúhu z textilu, v exteriéri tvorili land-art. Navštívili Dubnické múzeum, kde sa zoznámili s krásnou históriou i so súčasným umením. Skicáre plnili kresbami i v parku. Namaľovali si sklený obraz v štýle Tiffany a boli právom hrdé na svoje dielka, ktoré vytvorili.

     • Vážení rodičia, prosíme Vás, venujte pozornosť tomuto oznamu:

     • Dotácia na stravu - znemy pre šk. rok 202/2023:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      Jedáleň

      Dotácia stravovania

      Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

      Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.
      o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“).

      V tejto súvislosti uvádzame, že zákon o financovaní voľného času dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

      V prípade detí bez daňového bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus.

      Pri poskytovaní dotácií na stravu sú teda dve vekové kategórie detí :

      • deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov,  poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

      V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.

      • deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne).

      V tejto súvislosti uvádzame, že ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t.j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu.

       

      Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 01.07.2022 preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov MŠ/ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu.

      V prípade detí, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu z titulu, že ide o dieťa v životnom minime, je potrebné, aby o tom rodič odovzdal potvrdenie.

       

      V súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022 žiadame rodičov detí, ktoré majú podľa nových skutočností nárok na dotáciu na stravu, aby

      v termíne od 18.7.2022 do 22.7.2022 a od 1.8.2022 do 4.8.2022 škole nevyhnutne predložili do kancelárie  Katolícke spojenej školy Nemšová a ŠJ:

       

      • nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus

      alebo

      • potvrdenie, že ide o dieťa v životnom minime 

      Všetky potrebné dokumenty na vyplnenie nájdete tu:

       

      Tlačivá v ukrajinskom jazyku:

     • Záverečná, a už je to tu

     • ...nastal rozlúčkový deň pre našich deviatakov. Posledné pohľady, stisky rúk, poďakovania učiteľom, slzy v očiach: nezabudnuteľné chvíle zostanú zapamätané...nech sa Vám, milí už exdeviataci, darí v hmle života a vždy nájdete ten správny smer, kadiaľ ísť...

     • "Ahoj prvá trieda, letím do druhej..."

     • Milá pani učiteľka,

      máme Vás radi, preto sme sa za Vás v ŠKD pomodlili 14 modlitieb Verím v Boha, 84 Očenášov, 742 Zdravasov a 84 modlitieb Sláva Otcu, aby sme Vám vyprosili Božie milosti, pomoc a ochranu Panny Márie v celom Vašom živote.... Vaši prváci.

     • Púť na Skalku

     • Aj tento školský rok sme ukončili slávnostnou svätou omšou v najstaršom pútnickom mieste na Slovensku: na Sklake. Je to príležitosť pre nás všetkých poďakovať Bohu za uplynulé obdobie a prosiť o silu do nových dní.

      Po sv. omši p. riaditeľ ocenil najlepších deviatakov za ich prácu a reprezentáciu školy. Veríme, že aj keď už nebudú našimi žiakmi, dobré meno školy budú šíriť naďalej a radi sa k nám budú vracať. Presne tak, ako huslisti Maťka a Kvetko a speváčka Eliška – naši bývalí žiaci, ktorí svojim talentom prispeli k hlbšiemu prežitiu sv. omše. Poďakovanie za odslúženie sv. omše patrí p. farárovi Štefanovi Bučovi, ďalej našim žiakom za spev a liturgické čítania, pani katechétke za hru na organ, vedeniu školy a učiteľom zodpovedným za prípravu celej akcie. Odmenení boli aj  najlepší zberači papiera, tetrapakov a členovia modlitbového spoločenstva.

      Príjemným spríjemnením bolo vystúpenie folklórneho súboru našich prvostupniarov pod vedením Mgr. A. Barkovej. Ich vystúpenie si môžete pozrieť.

     • Krásne a nezabudnuteľné literárne úspechy

     • Od zrnka k chlebu je názov literárnej a výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapojili žiaci našej školy. Súťaž organizovalo Mesto Nemšová a Králikov mlyn pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o Nemšovej. Našej škole sa podaril nevídaný úspech. Získali sme veľa ocenení, najmä v literárnej súťaži, kde ich bolo 11. Veľká vďaka patrí žiakom a ich pani učiteľkám SJL. V dvoch kategóriách máme dve 1. miesta. Nelka Dudeková z 5. A a Nina Begáňová zo 7. A si získali srdcia všetkých porotcov a divákov, svoje poetické dielka dnes na Slávnostnom vyhodnotení ocenených víťazov aj krásne zarecitovali. Programom sprevádzali aj naši šikovní hudobníci. Ceny odovzdával primátor mesta pán Miloš Mojto. Všetci zúčastnení si mohli pozrieť krásne pripravenú vernisáž ocenených dielok, ďakujeme pani Králikovej aj za ochutnávku výborných koláčikov... Kto sa ešte umiestnil? Pravdaže, máme aj 2. a 3. miesta.  

      Literárna súťaž – vyhodnotenie – 2. stupeň ZŠ

      Kategória do 11 rokov 

      1. miesto : Nelka Dudeková, 5.A,

      2. miesto: Patrik Ďurech, 5.A, 3. miesto: Nelka Záhorcová, 5.A, 

      Cena poroty: Lívia Mellenová, 5.A. 

      Kategória do 13 rokov

      1. miesto : Nina Begáňová, 7.A, 

      2. miesto: Ela Pružincová, 7.A, 

      3. miesto: Jakub Jančo, 6.A. 

      Kategória do 15 rokov

      3. miesto: Mária Prílesanová, 9.B. 

      Cena poroty: Katarína Šumichrastová, 9.A

      Cena poroty: Lea Javorčíková, 9.A,

      Cena poroty: Veronika Prosňanská, 8.A. 

      Cena poroty: výtvarná súťaž: Nelka Dudeková, Nelka Záhorcová a Daisy Žiačková, 5. A. Gratulujeme a všetkých ocenených, ale aj neocenených, ktorí sa súťaže zúčastnili, chválime.

     • Matematická prechádzka

     • Deviataci okúsili ako vyzerá matematika v praxi, lebo matematika nie je predsa len o počítaní na tabuľu alebo do zošita. Matematika je všade okolo nás a budú ju potrebovať aj v bežnom živote. Obe triedy dnes mali výnimočne povolené mobilné telefóny, pomocou ktorých absolvovali matematickú prechádzku. Budúci rok čakajú podobné prechádzky aj viaceré ročníky.

    • Čítajme si...
     • Čítajme si...

     • Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa, pomáha poznať hodnoty, ako je dobro a zlo, rozvíja reč, slovnú zásobu, fantáziu a tvorivosť. Čítajme si... je názov celoslovenského podujatia a súťaže,  ktoré spoluorganizuje Linka detskej istoty a  nad ktorým prevzala patronát prezidentka SR Zuzana Čaputová.  Úlohou prihlásených súťažiacich je celý deň čítať a cieľom je, aby sa zapojilo čo najviac detí. Do súťaže sa prihlásilo  viac ako 75 000 detí.   Dnes 22. júna sa aj naša škola zapojila do tohto čitateľského maratónu, čítalo sa od prvej vyučovacej hodiny až po poslednú, zapojili sa žiaci 2. stupňa, na hodinách slovenského jazyka a literatúry čítali krásnu knižku Planéta UFF, ktorá je plná fantázie a dobrodružstiev.  Autorkou je Ivana Žilinská, čo je umelecké meno našej pani zástupkyne Kataríny Martinkovej. Deťom sa knižka veľmi páčila. Veľmi chválime siedmakov, ktorí čítali aj v anglickom jazyku z knižky More Fairy Tales...Všetci čítajúci krásny deň plný čítania zakončili podpisom na pamätný diplom. Do čítania!

     • Kuchári bez čapice

     • Dnes mali piataci rozlúčkovú party na technike. Upiekli si pravú taliansku pizzu a urobili bazovú limonádu. Kúsok pizze sa ušiel aj p. triednej učiteľke. Bola výborná, mňam :-)

     • Prváci a druháci sa pridávajú...

     • Nielen veľkáči vedia, čo je koncoročný výlet. Prváci a druháci toho za pár hodín zažili naozaj veľa. Posúďte sami! Vlakom z Nemšovej do Trenčína, vláčikom od Vodníka k hradu a späť, desiata a šmykľavky pod Brezinou, 90 schodov k výhliadke a duchovné povzbudenie pri kostole Narodenia Panny Márie, zmrzlina a darček na námestí, kreatívne Lego štúdio, a vlakom HURÁ domov. 

      Krásny letný deň v spoločnosti kamarátov za nami :-)

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje