• Letné tábory: Športovček

     • 18.7. - 22.7. Športovček - denný letný tábor 

      Tábor bol zameraný na športové hry a súťaže. Taktiež nechýbali aj vodné hry. Deti spravili originálny ovocný dezert pre kamaráta, vyrobili si náramky z korálok. Chodili na turistiku do blízkeho okolia, navštívili minifarmu. Taktiež nechýbala aj návšteva kúpaliska, kde si zaplávali a zabavili sa. Deti si prešli aj Náučný včelársky chodník a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o včelách, mede... Každý deň bol pre deti plný zážitkov a radosti z času stráveného so svojimi kamarátmi. Deti táborom sprevádzali:  p.uč. M. Oriešková a p.uč. Z. Merková.

     • Letné tábory: Výtvarno-tvorivý

     • 20.7. - 22.7. Denný výtvarno-tvorivý tábor

      Tvorivosť, kreativita, poznávanie, radosť z tvorby - to všetko deti mohli zažiť vo výtvarno - tvorivom tábore, ktorý bol pod odborným vedením p.uč. P. Novosadovej. Deti si vyrobili krásnu farebnú rozprávkovú dúhu z textilu, v exteriéri tvorili land-art. Navštívili Dubnické múzeum, kde sa zoznámili s krásnou históriou i so súčasným umením. Skicáre plnili kresbami i v parku. Namaľovali si sklený obraz v štýle Tiffany a boli právom hrdé na svoje dielka, ktoré vytvorili.

     • Vážení rodičia, prosíme Vás, venujte pozornosť tomuto oznamu:

     • Dotácia na stravu - znemy pre šk. rok 202/2023:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      Jedáleň

      Dotácia stravovania

      Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

      Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.
      o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“).

      V tejto súvislosti uvádzame, že zákon o financovaní voľného času dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

      V prípade detí bez daňového bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus.

      Pri poskytovaní dotácií na stravu sú teda dve vekové kategórie detí :

      • deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov,  poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

      V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.

      • deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne).

      V tejto súvislosti uvádzame, že ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t.j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu.

       

      Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 01.07.2022 preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov MŠ/ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu.

      V prípade detí, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu z titulu, že ide o dieťa v životnom minime, je potrebné, aby o tom rodič odovzdal potvrdenie.

       

      V súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022 žiadame rodičov detí, ktoré majú podľa nových skutočností nárok na dotáciu na stravu, aby

      v termíne od 18.7.2022 do 22.7.2022 a od 1.8.2022 do 4.8.2022 škole nevyhnutne predložili do kancelárie  Katolícke spojenej školy Nemšová a ŠJ:

       

      • nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus

      alebo

      • potvrdenie, že ide o dieťa v životnom minime 

      Všetky potrebné dokumenty na vyplnenie nájdete tu:

       

      Tlačivá v ukrajinskom jazyku:

     • Záverečná, a už je to tu

     • ...nastal rozlúčkový deň pre našich deviatakov. Posledné pohľady, stisky rúk, poďakovania učiteľom, slzy v očiach: nezabudnuteľné chvíle zostanú zapamätané...nech sa Vám, milí už exdeviataci, darí v hmle života a vždy nájdete ten správny smer, kadiaľ ísť...

     • "Ahoj prvá trieda, letím do druhej..."

     • Milá pani učiteľka,

      máme Vás radi, preto sme sa za Vás v ŠKD pomodlili 14 modlitieb Verím v Boha, 84 Očenášov, 742 Zdravasov a 84 modlitieb Sláva Otcu, aby sme Vám vyprosili Božie milosti, pomoc a ochranu Panny Márie v celom Vašom živote.... Vaši prváci.

     • Púť na Skalku

     • Aj tento školský rok sme ukončili slávnostnou svätou omšou v najstaršom pútnickom mieste na Slovensku: na Sklake. Je to príležitosť pre nás všetkých poďakovať Bohu za uplynulé obdobie a prosiť o silu do nových dní.

      Po sv. omši p. riaditeľ ocenil najlepších deviatakov za ich prácu a reprezentáciu školy. Veríme, že aj keď už nebudú našimi žiakmi, dobré meno školy budú šíriť naďalej a radi sa k nám budú vracať. Presne tak, ako huslisti Maťka a Kvetko a speváčka Eliška – naši bývalí žiaci, ktorí svojim talentom prispeli k hlbšiemu prežitiu sv. omše. Poďakovanie za odslúženie sv. omše patrí p. farárovi Štefanovi Bučovi, ďalej našim žiakom za spev a liturgické čítania, pani katechétke za hru na organ, vedeniu školy a učiteľom zodpovedným za prípravu celej akcie. Odmenení boli aj  najlepší zberači papiera, tetrapakov a členovia modlitbového spoločenstva.

      Príjemným spríjemnením bolo vystúpenie folklórneho súboru našich prvostupniarov pod vedením Mgr. A. Barkovej. Ich vystúpenie si môžete pozrieť.

     • Krásne a nezabudnuteľné literárne úspechy

     • Od zrnka k chlebu je názov literárnej a výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapojili žiaci našej školy. Súťaž organizovalo Mesto Nemšová a Králikov mlyn pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o Nemšovej. Našej škole sa podaril nevídaný úspech. Získali sme veľa ocenení, najmä v literárnej súťaži, kde ich bolo 11. Veľká vďaka patrí žiakom a ich pani učiteľkám SJL. V dvoch kategóriách máme dve 1. miesta. Nelka Dudeková z 5. A a Nina Begáňová zo 7. A si získali srdcia všetkých porotcov a divákov, svoje poetické dielka dnes na Slávnostnom vyhodnotení ocenených víťazov aj krásne zarecitovali. Programom sprevádzali aj naši šikovní hudobníci. Ceny odovzdával primátor mesta pán Miloš Mojto. Všetci zúčastnení si mohli pozrieť krásne pripravenú vernisáž ocenených dielok, ďakujeme pani Králikovej aj za ochutnávku výborných koláčikov... Kto sa ešte umiestnil? Pravdaže, máme aj 2. a 3. miesta.  

      Literárna súťaž – vyhodnotenie – 2. stupeň ZŠ

      Kategória do 11 rokov 

      1. miesto : Nelka Dudeková, 5.A,

      2. miesto: Patrik Ďurech, 5.A, 3. miesto: Nelka Záhorcová, 5.A, 

      Cena poroty: Lívia Mellenová, 5.A. 

      Kategória do 13 rokov

      1. miesto : Nina Begáňová, 7.A, 

      2. miesto: Ela Pružincová, 7.A, 

      3. miesto: Jakub Jančo, 6.A. 

      Kategória do 15 rokov

      3. miesto: Mária Prílesanová, 9.B. 

      Cena poroty: Katarína Šumichrastová, 9.A

      Cena poroty: Lea Javorčíková, 9.A,

      Cena poroty: Veronika Prosňanská, 8.A. 

      Cena poroty: výtvarná súťaž: Nelka Dudeková, Nelka Záhorcová a Daisy Žiačková, 5. A. Gratulujeme a všetkých ocenených, ale aj neocenených, ktorí sa súťaže zúčastnili, chválime.

     • Matematická prechádzka

     • Deviataci okúsili ako vyzerá matematika v praxi, lebo matematika nie je predsa len o počítaní na tabuľu alebo do zošita. Matematika je všade okolo nás a budú ju potrebovať aj v bežnom živote. Obe triedy dnes mali výnimočne povolené mobilné telefóny, pomocou ktorých absolvovali matematickú prechádzku. Budúci rok čakajú podobné prechádzky aj viaceré ročníky.

    • Čítajme si...
     • Čítajme si...

     • Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa, pomáha poznať hodnoty, ako je dobro a zlo, rozvíja reč, slovnú zásobu, fantáziu a tvorivosť. Čítajme si... je názov celoslovenského podujatia a súťaže,  ktoré spoluorganizuje Linka detskej istoty a  nad ktorým prevzala patronát prezidentka SR Zuzana Čaputová.  Úlohou prihlásených súťažiacich je celý deň čítať a cieľom je, aby sa zapojilo čo najviac detí. Do súťaže sa prihlásilo  viac ako 75 000 detí.   Dnes 22. júna sa aj naša škola zapojila do tohto čitateľského maratónu, čítalo sa od prvej vyučovacej hodiny až po poslednú, zapojili sa žiaci 2. stupňa, na hodinách slovenského jazyka a literatúry čítali krásnu knižku Planéta UFF, ktorá je plná fantázie a dobrodružstiev.  Autorkou je Ivana Žilinská, čo je umelecké meno našej pani zástupkyne Kataríny Martinkovej. Deťom sa knižka veľmi páčila. Veľmi chválime siedmakov, ktorí čítali aj v anglickom jazyku z knižky More Fairy Tales...Všetci čítajúci krásny deň plný čítania zakončili podpisom na pamätný diplom. Do čítania!

     • Kuchári bez čapice

     • Dnes mali piataci rozlúčkovú party na technike. Upiekli si pravú taliansku pizzu a urobili bazovú limonádu. Kúsok pizze sa ušiel aj p. triednej učiteľke. Bola výborná, mňam :-)

     • Prváci a druháci sa pridávajú...

     • Nielen veľkáči vedia, čo je koncoročný výlet. Prváci a druháci toho za pár hodín zažili naozaj veľa. Posúďte sami! Vlakom z Nemšovej do Trenčína, vláčikom od Vodníka k hradu a späť, desiata a šmykľavky pod Brezinou, 90 schodov k výhliadke a duchovné povzbudenie pri kostole Narodenia Panny Márie, zmrzlina a darček na námestí, kreatívne Lego štúdio, a vlakom HURÁ domov. 

      Krásny letný deň v spoločnosti kamarátov za nami :-)

     • Sviatosť birmovania

     • Dotyk a pohladenie Božej lásky prostredníctvom Ducha Svätého zažili dnes na slávnosť Najsvätejšej Trojice naši ôsmaci a deviataci. Rukami otca biskupa Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa, prijali poslednú z iniciačných sviatostí - sviatosť birmovania. P. biskup ju prirovnal k duchovnej maturite a povzbudil birmovancov, aby dary Ducha Svätého aj naďalej rozvíjali prostredníctvom sviatostného života.Sviatosť birmovania je jedinečná udalosť v živote mladých ľudí. Tento deň bol však výnimočný nielen pre tých, ktorí prijali sviatosť birmovania, bol sviatkom aj všetkých tých, ktorých mladých ľudí k tejto sviatosti priviedli. Pani učiteľky triedne ďakujú za milé pozvanie na túto slávnosť.

     • Piataci a šiestaci na výlete

     • Koncoročný výlet piatakov a šiestakov sprevádzala Medardova kvapka, no dobrú náladu nám nepokazila. Cez strechu na hrade Červený Kameň našťastie nepršalo :-) Videli sme, ako kedysi bývala šľachta a dozvedeli sa veľa zaujímavosti o živote v stredoveku. Ďalšou zastávkou bola Oáza tigra sibírskeho v Kostolnej pri Dunaji. Tu nás už vítalo rozpačité slniečko. Stanica zachraňuje tigre z cirkusov a nepovolených chovov, prispieva tak k ochrane druhu, ktorý vo voľnej prírode vymiera. Nakoniec sme sa zastavili v Trnave: doplniť hladné brušká a nakúpiť to, čo u nás nemajú :-)

     • Od trdelníka k Tarzanom alebo výlet deviatakov...

     • Dnes bola Skalica naša... Deviataci si najskôr pripravili a upiekli tradičný trdelník, potom sa zoznámili s historickou Skalicou a nakoniec zložili lezeckú  skúšku odvahy v Tarzánii. Krásna bodka za deviatym ročníkom v škole.

     • Ako veci fungujú - čistička

     • Dnes sa siedmaci vybrali na exkurziu do neďalekej čističky odpadových vôd v Ľuborči, aby si aj prakticky overili a upevnili svoje znalosti z chémie, kde jednou z tém je práve čistenie vody. Videli sme cely proces, ako sa z odpadovej vody z kanalizácie plnej znečistenia stáva čistá voda, ktorá putuje späť do obehu, v našom prípade do rieky Váh.

     • Siedmaci a ôsmaci na výlete

     • Podľa čoho vieme, že sa blíži koniec školského roka? No predsa podľa koncoročných výletov. Siedmaci a ôsmaci sa vybrali na Oravu. Navštívili Oravský hrad a Slanický ostrov na vodnej nádrži Orava. Počasie bolo super a nálada ešte lepšia.

    • OZO
     • OZO

     • -je názov kurzu Ochrana života a zdravia, ktorý je súčasťou vyučovania. Tentoraz sme ho prežili súťažne: deti na rôznych stanovištiach plnili úlohy zo zdravotníckej prípravy, civilnej ochrany, poznávali dreviny, trénovali postreh a prácu v tímoch, na ihrisku a v telocvični boli pripravené zábavné športové disciplíny... to všetko za výdatnej pomoci deviatakov. Súťažli sme pre radosť, ale aj o Putovný pohár sv. Michala. Víťazná skupina môže mať trofej po celý školský rok v triede. A kto bol najlepší? Naši ôsmaci! Blahoželáme.

     • Vážení rodičia MŠ SR opäť zisťuje Váš záujem o antigénové samotesty na šk. rok 2022/2023

     • Vážení rodičia!

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“)  sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

      Z tohto dôvodu by sme Vás chceli požiadať o zistenie Vášho záujmu o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov našej základnej školy aj žiakov špeciálnych tried našej základnej školy, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

      MŠVVaŠ SR plánuje zabezpečiť distribúciu antigénových samotestov na bezpečný návrat do škôl v školskom roku 2022/2023 na konci školského roka 2021/2022, aby rodičia dostali antigénové samotesty ešte pred letnými prázdninami.

      Vopred zdôrazňujeme, že rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

      Harmonogram zisťovania záujmu a preberania antigénových samotestov pre žiakov, okrem budúcich žiakov prvých a končiacich ročníkov

      1. Škola zistí záujem o domáce antigénové samotesty od rodičov resp. plnoletých žiakov, napríklad prostredníctvom EDUPAGE, eŠkola, e-mailom do 3. júna 2022.
      2. Škola na základe preukázateľného záujmu o antigénové samostesty od rodičov
       resp. plnoletých žiakov požiada príslušný regionálny úrad školskej správy o výdaj antigénových samotestov do 7. júna 2022.
      3. Škola Od 13. júna 2022 do 29. júna 2022  škola vyzdvihne požadovaný počet antigénových samotestov v stanovenom termíne na mieste určenom regionálnym úradom školskej správy daného kraja. Regionálny úrad školskej správy vydá antigénové samotesty po kontrole prejaveného záujmu od rodičov resp. plnoletých žiakov (informácia napr. doklad z EDUPAGE, eŠkola alebo e-mailová komunikácia).
      4. Škola antigénové samotesty odovzdá rodičom na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu do konca školského roka 2021/2022. Odovzdávací a preberací protokol je zverejnený na web. stránke https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ v časti „Súbory na stiahnutie“.

      Harmonogram zisťovania záujmu a preberania antigénových samotestov pre budúcich žiakov prvých ročníkov

      1. Škola zistí záujem o antigénové samotesty od rodičov pre budúcich žiakov prvých ročníkov v školskom roku 2022/2023 najneskôr do 24. júna 2022 (napríklad e-mailom).
      2. Akonáhle škola zistí preukázateľný záujem od rodičov o antigénové samostesty, požiada príslušný regionálny úrad školskej správy o výdaj antigénových samotestov.
      3. Do 29. júna 2022  škola vyzdvihne požadovaný počet antigénových samotestov v stanovenom termíne na mieste určenom regionálnym úradom školskej správy daného kraja. Regionálny úrad školskej správy vydá antigénové samotesty po kontrole prejaveného záujmu od rodičov (napr. e-mailová komunikácia).
      4. Škola antigénové samotesty odovzdá rodičovi na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu v rámci svojich organizačných možností tak, aby sa žiak mohol otestovať pred prvým nástupom do školy t.j. 5. septembra 2022.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje