Školský poriadok ZŠ

Navigácia

Výchovný poradca

 

Úlohy výchovného poradcu

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
• Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom.
• V náplni jeho práce je aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.

Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:

 • s vedením školy
 • školským psychológom
 • koordinátorom  prevencie
 • s pedagógmi
 • s triednymi učiteľmi
 • so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými alebo problémovými deťmi v oblasti voľby povolania)
 • s rodičmi
 • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
 • s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • so strednými školami (poskytovanie informácií, návšteva jednotlivých škôl, prezentácia).

* Vykonáva príslušnú administratívnu agendu.
* Realizuje kariérne poradenstvo (organizuje besedy najmä pre žiakov končiacich školu, pomáha ich usmerniť v profesijnej orientácii, sprostredkováva im potrebné množstvo informácií, organizuje pre nich exkurzie do škôl.
* Vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracováva podklady a prehľady o profesijnej orientácii žiakov.
* Zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškou danými termínmi a  prihlášky včas odosiela na stredné školy.
* V prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáha pri smerovaní žiaka a zaslaní náhradnej prihlášky.
* Kompletizuje prehľady o umiestnení žiakov.
* Na evidenciu a spracovanie informácií využíva výpočtovú techniku a programy Proforient.
* Výchovný poradca sa permanentne vzdeláva a zvyšuje si kvalifikáciu.

 

Dôležité termíny v školskom roku 2021/2022

Február 2022

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

Do 10.4.2022


Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

6.4.2022 sa uskutoční testovanie žiakov deviateho ročníka

18.5.2022 sa uskutoční testovanie žiakov piateho ročníka

Podrobné informácie a pomoc pri výbere SŠ poskytuje žiakom a ich rodičom výchovný poradca: Mgr. Kristína Minárechová (kris.minarechova@gmail.com)

Konzultačné hodiny: dohodnite si stretnutie emailom.

Dôležité webové stránky

https://www.svs.edu.sk/ 

 • Informácie o štúdiu na stredných školách
 • Naplnenosť stredných škôl
 • Kritériá prijímacích skúšok v danom školskom roku

www.stredne-skoly.sk

www.stredneskoly.eu

www.strednaskola.sk

www.best.sk 

www.hrdinaremesla.sk

 

 

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria