Školský poriadok ZŠ

Navigácia

Výchovný poradca

 

Úlohy výchovného poradcu

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
• Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom.
• V náplni jeho práce je aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.

Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:

 • s vedením školy
 • školským psychológom
 • koordinátorom  prevencie
 • s pedagógmi
 • s triednymi učiteľmi
 • so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými alebo problémovými deťmi v oblasti voľby povolania)
 • s rodičmi
 • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
 • s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • so strednými školami (poskytovanie informácií, návšteva jednotlivých škôl, prezentácia).

* Vykonáva príslušnú administratívnu agendu.
* Realizuje kariérne poradenstvo (organizuje besedy najmä pre žiakov končiacich školu, pomáha ich usmerniť v profesijnej orientácii, sprostredkováva im potrebné množstvo informácií, organizuje pre nich exkurzie do škôl.
* Vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracováva podklady a prehľady o profesijnej orientácii žiakov.
* Zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškou danými termínmi a  prihlášky včas odosiela na stredné školy.
* V prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáha pri smerovaní žiaka a zaslaní náhradnej prihlášky.
* Kompletizuje prehľady o umiestnení žiakov.
* Na evidenciu a spracovanie informácií využíva výpočtovú techniku a programy Proforient.
* Výchovný poradca sa permanentne vzdeláva a zvyšuje si kvalifikáciu.

 

Dôležité termíny v školskom roku 2022/2023

 

Riadny termín celoslovenského testovanie piatakov a deviatakov

 

Testovanie žiakov ročníka ZŠ (Testovanie 5 2023 alebo T5 2023) sa uskutoční 17. mája 2023 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov

 • matematika,
 • slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a
 • maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským).

Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 

Celoslovenské testovanie žiakov ročníka ZŠ (Testovanie 9 2023 alebo T9 2023) sa uskutoční 22. marca 2023 (streda) z predmetov

 • matematika,
 • slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským),
 • maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským)

Celoslovenské testovanie žiakov ročníka ZŠ (Testovanie 9 2023 alebo T9 2023) sa uskutoční 23. marca 2023 (štvrtok) z predmetov

 • slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským),
 • ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským).

Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Náhradný termín Testovania 9 2023 sa uskutoční 4. apríla a 5. apríla 2023 (utorok, streda).

 

Prijímacie skúšky na stredné školy na školský rok 2023/2024


Na základe § 66 ods. 5 – 6 a § 68 ods. 1 a ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. sa určujú termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania takto: a. Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá
Prvý termín
• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 2. máj 2023 a v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. máj 2023 a 28. apríl 2023.
• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 4. máj 2023 a v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. máj 2023.
Druhý termín
• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
a nadania sa určuje na 9. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10.máj 2023.
• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 11. máj 2023 a v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023.
• Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam
uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.),
§ 68 ods. 1.
• Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023
(23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
Ďalší termín
na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka
okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008
Z. z.). Určuje sa termín 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť
21. júna 2023.
• Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam
uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
• Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023
(23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
b. Stredné športové školy
Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných
športových školách koná v dvoch fázach:
Prvá fáza – termín overenia športového nadania sa určuje na 21. marec až 14. apríl 2023 pre
všetky druhy športov.
Druhá fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti sa určuje na 2. máj 2023 a v prípade
potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 28. apríl 2023 a 3. máj 2023 (1. termín) alebo 11. máj
2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023
(2. termín).

Podrobné informácie a pomoc pri výbere SŠ poskytuje žiakom a ich rodičom výchovný poradca: Mgr. Kristína Minárechová (kris.minarechova@gmail.com)

Konzultačné hodiny: dohodnite si stretnutie emailom.

Dôležité webové stránky

https://www.svs.edu.sk/ 

 • Informácie o štúdiu na stredných školách
 • Naplnenosť stredných škôl
 • Kritériá prijímacích skúšok v danom školskom roku

www.stredne-skoly.sk

www.stredneskoly.eu

www.strednaskola.sk

www.best.sk 

www.hrdinaremesla.sk

 

 

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria