Navigácia

Výchovný poradca

Informácie pre rodičov od  VP

 

 • Kontakt : Mgr. Tatranská Monika – výchovná poradkyňa
 • Možnosť osobnej konzultácie po vzájomnom dohovore  v čase:

          pondelok od 13.15 – 15.00 hod.

          štvrtok   od 11.00 – 13.15 hod.

 • Možnosť  komunikovať s VP  aj prostredníctvom  mailového kontaktu na výchovného poradcu: kss.v.poradca@gmail.com

 

 • Oslobodenie  od telesnej výchovy: pre čiastočné, alebo úplné:

      a. vyhľadať výchovného poradcu

      b. od VP dostane predtlačené dokumenty  /žiadosť rodičov a potvrdenie od lekára/

      c. vypísané a potvrdené dokumenty odovzdať VP

      d. na základe týchto materiálov vedenie školy vydá rozhodnutie o oslobodení žiaka od TV

      e. oslobodenie platí vždy iba na  jeden školský rok, aj v prípade, že žiak má predpoklad byť                oslobodený viac školských rokov. 

 

 • T 5 2018/19.  Testovanie  žiakov piateho ročníka sa uskutoční 21.11.2018  - streda,  z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Zúčastňujú sa ho všetci žiaci, aj žiaci so ŠVVP, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. 

​​​​​​​

 • T 9 2018/19.  Testovanie  žiakov  deviateho ročníka sa uskutoční   3.4.2019  - streda,  z predmetov matematika,  slovenský jazyk a literatúra.  Zúčastňujú sa ho všetci žiaci, aj žiaci so ŠVVP, okrem žiakov s mentálnym postihnutím.   Náhradný termín testovania je 16.4.2019.

​​​​​​​

 • Prihlášky na SŠ, prípadne  8 – ročné gymnáziá

          a. žiak má možnosť poslať prihlášku na  dve stredné školy

          b. ak má záujem o SŠ s talentovými skúškami, spolu môže podať až štyri prihlášky

          c. žiak, ktorý má záujem o strednú školu s talentovými skúškami, je potrebné, aby to                            prednostne nahlásil VP, takáto prihláška musí odísť zo školy do  konca februára.

          d. rodič dohliadne, aby žiak nahlásil VP správne rodné číslo.

 

         1.  VP pravidelne – mesačne – kontaktuje žiakov 9. ročníka, zisťuje priebežne záujem  o SŠ                a jednotlivé odbory

         2. možnosť zmeny školy, alebo odboru  je do termínu odoslania prihlášky

         3. po polročných prázdninách VP individuálnym pohovorom  pripraví podklady pre záväzné               prihlášky na SŠ

         4. žiak má možnosť priniesť diplom, alebo list o umiestnení v rôznych súťažiach, na                           prihlášku sa uvádzajú dve súťaže, v ktorých dosiahol najvyššie umiestnenie./vedomostné,               aj športové/

         5. do termínu jarných prázdnin VP odovzdá žiakovi  vypísané prihlášky

         6. v priebehu jarných prázdnin ich žiak v sprievode rodiča dá potvrdiť u lekára

         7.  každú prihlášku podpisujú obaja rodičia a žiak

         8.  podpísané  prihlášky žiak čo najskôr vráti VP na ďalšie spracovanie a odoslanie na SŠ

 

- rovnaký postup  spracovania prihlášky na ŠŠ je aj pri  8 ročných  gymnáziách

- v prípade záujmu o 8 ročné gymnázium je potrebné, aby žiak  čo najskôr   informoval VP

- zápisné lístky vydáva VP

- žiak  zápisný lístok dostane na základe prijatia na SŠ

- každý žiak dostáva iba jeden zápisný lístok, ktorého prevzatie potvrdzuje     svojim podpisom a dátumom u VP

- v prípade neprijatia na SŠ aj odvolanie môže riešiť v spolupráci s VP 

​​​​​​​

 • Zákonný zástupca, alebo žiak sa môže obrátiť na VP v prípade akéhokoľvek výchovného, alebo vzdelávacieho problému.

                                                                                

 

V Nemšovej dňa 3. 9. 2018                               Mgr. Tatranská Monika  

                                                                              výchovná poradkyňa

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria