Navigácia

Centrum voľného času

Centrum voľného času, Školská 9, Nemšová ako súčasť Katolíckej spojenej školy vychádzalo pri tvorbe tohto plánu z hlavných úloh pedagogicko-výchovnej oblasti plánu práce ZŠ sv. Michala na školský rok 2022/2023.
Vo svojom pláne výkonov práce vychádza z doterajších výsledkov, požiadaviek ako aj
z podmienok a možností, ktoré pre svoju činnosť má v súlade so Zákonom č. 245 /2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon), s vyhláškou MŠ SR č. 306/209 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe a POP na školský rok 2022/2023.

Centrum voľného času ako súčasť KSŠ Nemšová, aj v tomto školskom roku 2022/2023 pripravilo s pedagógmi našej školy pestrú paletu záujmovej činnosti, s cieľom vyplniť ich voľný čas. Samotná činnosť daných krúžkov sa každoročne dopĺňa o nové, prípadne nadväzuje na tie, ktoré sa osvedčili už v minulosti. Práve rodičia napomáhajú pri rozhodovaní svojich detí, ako a s kým prežívať voľné chvíle. Pri priamej práci s deťmi sa snažíme nadviazať na kresťanskú výchovu pre formovanie ich životného postoja, viesť deti k vzájomnej úcte, úcte k rodičom a iným ľuďom, ale aj ku kultúrnym tradíciám. Krúžková činnosť je súčasne aj zdravou prevenciou proti nežiaducim vplyvom a nástrahám okolia, ktoré na naše deti striehnu na každom kroku.

 

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria