• Informácie o spracúvaní osobných údajov

    • Prevádzkovateľ: Katolícka spojená škola, Školská 9, 914 41 Nemšová
     zastúpený: Mgr. Annou Birasovou, riaditeľkou školy
     IČO: 37920421

     je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
     zákonov (ďalej len „zákon NR SR č. 18/2018 Z. z.“).
     Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú
     nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá
     účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený
     priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská
     republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

     Zodpovedná osoba
     V zmysle § 44 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ určil externým výkonom Zodpovednej osoby Spoločnosť BWSS p. Moniku Štúrikovú. Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.

     Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nasledovne:
     telefonicky: +421 910 984 919, v pracovných dňoch: utorok a štvrtok od 9.00 hod. do 12.00 hod.
     elektronickou poštou: monika.sturikova@bwss.sk
     Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018
     Z. z. alebo osobitným predpisom.

     V Nemšovej, dňa 25.05.2018

     Informácie o spracúvaní OU

     Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (zákoný zástupca) MŠ

     Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (zákoný zástupca) ZŠ

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje