Navigácia

Zápis do 1. ročníka ZŠ

 

Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová, 

organizačná zložka Základná škola sv. Michala  

oznamuje rodičom, že

zápis detí do 1. ročníka

pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční

v dňoch 2. – 6. apríla 2020 (štvrtok, piatok, pondelok)

02. 4. a 03.4. 2020 ( štvrtok, piatok )           od 13.00 hod. do 18.00 hod

 06. 4. 2020 ( pondelok)                                 od 08.00 hod. do 12.30 hod.

 

Škola našim deťom zabezpečuje:

 

 

 • výchovu a vyučovanie detí v duchu evanjelia a kresťanskej morálky, 
 • vyučovanie zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia vo všetkých vyučovacích predmetoch,
 • atmosféru tolerancie preniknutú duchom slobody a lásky, odovzdávanie vedomostí osvietené vierou, jednotou a kresťanskou láskou,
 • možnosť sv. omší a duchovných obnov v priestoroch školskej kaplnky,
 • otvorenie prípravného ročníka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a s poruchami autistického spektra,
 • vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka, druhý cudzí jazyk - nemecký a ruský (podľa záujmu) od 7. ročníka,
 • vyučovanie informatiky od 3. ročníka v dvoch kvalitne vybavených počítačových učebniach s najnovšou výpočtovou technikou,
 • vo väčšine tried je zabudovaný dataprojektor, na vyučovaní 1. stupňa a v ŠT využívame  interaktívne tabule s využitím moderných vyučovacích programov,
 • podpora rastu nadaných detí a výborné výsledky v celoslovenskom testovaní 5.a 9. roč.,
 • pravidelné organizovanie školy v prírode, plaveckého kurzu a lyžiarskeho kurzu; žiaci majú možnosť sa zapájať do rôznych súťaží, projektov,
 • organizácia zaujímavých exkurzií a výletov nielen na Slovensku, ale aj do zahraničia,
 • možnosť trávenia voľného času detí a rozvíjanie ich záujmov v školskom klube detí od 6.30 hod. do 16.15 hodiny popoludní,
 • zmysluplné a efektívne využívanie voľného času detí v širokej ponuke pravidelnej krúžkovej činnosti a príležitostných akcií cez Centrum voľného času, Školská 9, Nemšová (športové, jazykové, umelecko-kultúrne, vzdelávacie krúžky; výlety, letné  prímestské a pobytové tábory, športové aktivity, atď.),
 • služby školského logopéda,
 • služby školského psychológa,
 • odbornú pomoc školského špeciálneho pedagóga pre slabšie prospievajúce deti a deti so špeciálno-pedagogickými potrebami s možnosťou integrácie, individuálneho plánu,
 • najvyšší počet asistentov učiteľa v okolí,
 • pre deti s mentálnym a telesným postihnutím možnosť zápisu do špeciálnych tried,
 • príjemné školské prostredie s modernými pestrofarebnými triedami a kvalitným školským nábytkom,
 • úschova osobných vecí do uzamykateľných šatňových skriniek,
 • zmodernizované priestory toaliet,
 • pohybové aktivity v dvoch telocvičniach, v posilňovni s horolezeckou a bouldrovou stenou,
 • vonkajšie ihriská,
 • možnosť žiakov stravovať sa v zmodernizovanej jedálni priamo v budove školy,

 

 

 

K zápisu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov! V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa priniesť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

 

Plagát 2020-2021.docx

Elektronická prihláška

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria