Školský poriadok ZŠ

Navigácia

Projekt ESF

                                         

                                                   Názov projektu: Rovnoprávne vzdelávanie v súčinnosti s inklúziou

                                                             Prijímateľ:      Katolícka spojená škola, Školská 9, Nemšová

                                             Kód projektu ITMS:      312011I200

                                             Operačný program:      Ľudské zdroje

                                                            Kód výzvy:      OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

                                                          Prioritná os:      1

                                                     Špecifický cieľ:      1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku         

                                                                                        kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a

                                                                                        kompetencie detí a žiakov

                                       Financovanie projektu:      Európsky sociálny fond, štátny rozpočet a spoluúčasť prijímateľa

       Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:      36 mesiacov

                            Spustenie realizácie projektu:      03/2018

                                               Rozpočet projektu:      163 800 eur

                                                                    Z toho:      155 610 eur Európsky sociálny fond a ŠR

 

Problematika a charakteristika projektu:

Projekt je zameraný na utváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a zlepšeniu školských výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Riešenie aktuálnych problémov vzdelávania formou integrácie a inklúzie nie je možné bez pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sú neoddeliteľnou, až nutnou súčasťou procesu na uspokojovanie individuálnych potrieb každého dieťaťa v rámci edukácie a výchovy. Cieľom tohto projektu je vytvorenie optimálnych podmienok pre každého žiaka základnej školy a nastavenie takých podmienok v procese vzdelávania, ktoré umožnia nasýtenie sociálnych, výchovných, emocionálnych, resp. individuálnych potrieb našich žiakov. Chceme tým prispieť k rozširovaniu vplyvu inklúzie, dosahovaniu rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých, zlepšovaniu výsledkov a kompetencií našich žiakov a predovšetkým Vašich detí.

Vďaka projektu môžeme náš  odborný a pedagogický tím rozšíriť o špeciálneho pedagóga, psychológa a troch asistentov učiteľa. Spolu sa budú venovať adaptácii žiakov, podpore prekonávania ich individuálnych bariér, mentoringu, diagnostike, poradenstvu a systematickej práci so žiakmi, ktorí sú cieľovou skupinou projektu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Viac informácií o projektových podporách ESF nájdete na  www.esf.gov.sk alebo www.minedu.sk

Formulár príkladov dobrej praxe a)

Zmluva o NFP z CRZ

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria