Navigácia

Školský klub detí

Záujmová činnosť

• Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti  oddychového, rekreačného, relaxačného, záujmového charakteru a prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD a nadväzuje na dopoludňajšiu činnosť.

• Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch /krúžkoch/, organizovaných CVČ ako súčasť KSŠ, pričom sa umožňuje žiakom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy.

• Do záujmových krúžkov v ŠKD po 13,00h sa deti prihlasujú samostatne, prihlášky podpisuje rodič alebo zákonný zástupca. Deti majú možnosť pracovať v krúžkoch s rôznym zameraním.

• V oblasti rekreačného a relaxačného charakteru - vychádzkami, športom, pohybovými hrami sa umožňuje žiakom stráviť čo najviac voľného času pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o ich dobrý telesný vývoj a relaxáciu v čase po vyučovaní.

• Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa môže využívať malá a veľká telocvičňa,  kuchynka, počítačové miestnosti, knižnica, školské  ihrisko, NTS ihrisko  a iné objekty školy.

• Samotná činnosť daných  krúžkov sa každoročne dopĺňa o nové, prípadne nadväzuje na tie, ktoré sa osvedčili už v minulosti.

• Krúžková činnosť je súčasne aj zdravou prevenciou proti nežiaducim vplyvom a nástrahám okolia.

• Pri priamej práci s deťmi sa snažíme  nadviazať na kresťanskú výchovu pre formovanie ich životného postoja, viesť deti k vzájomnej úcte,  úcte k rodičom a iným ľuďom, ale aj ku  kultúrnym tradíciám.

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria