Navigácia

Školský klub detí

Režim dňa

V školskom roku 2022/2023 sú na základnej škole zriadené 3 oddelenia ŠKD.

Prevádzka je zabezpečená v čase od 6:30- 7:40 hod. ráno a od  11:30- 16:00 hod. popoludní.

6,30–7,40   Príchod detí do ŠKD, hry, oddych, relaxácia, presun detí do triedy na vyučovanie

11,30–12,30  Oddych a relaxácia, presun detí z vyučovania do oddelení ŠKD, čakanie na ostatné deti podľa rozvrhu hodín, hry, hygiena

12,30–13,00   Príprava na obed, obed v školskej jedálni, presun detí do jednotlivých oddelení

13,00–13.45   Oddychovo-rekreačná činnosť - odpočinok na koberci, počúvanie rozprávok, pohybové aktivity

13,45–15,00   Záujmová činnosť- zameraná na esteticko výchovnú, prírodovedno-enviromentálnu, pracovno-technickú,dopravnú, telovýchovnú a zdravotnú, spoločensko-vednú oblasť výchovy

15,00–15,30   Príprava na vyučovanie podľa potreby žiakov, činnosť záujmových krúžkov, spoločenské hry, odchod detí domov podľa zápisných lístkov /prípadná zmena zaznamenaná v slovníčku/, úprava oddelenia

15,30–16.00   Pohyb vonku - športová činnosť, vychádzky, spontánne hry /náhradný program podľa počasia – telocvičňa, alebo v oddelení hry so stavebnicami, spoločenské hry, voľné kreslenie/

I. oddelenie: 
Bc. Petronela Novosadová - vychovávateľka

II. oddelenie: 

Andrea Máliková - vychovávateľka

III. oddelenie

Mgr. Zuzana Matejková - vychovávateľka

IV.oddelenie

vychovávateľka

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria