Navigácia

Školský klub detí

Organizácia ŠKD

Činnosť ŠKD je organizovaná v samostatných oddeleniach, rozdelených podľa veku alebo špecifických záujmov detí v záujmových krúžkoch. ŠKD sa spolu podieľa na podujatiach ZŠ, vychovávatelia vstupujú do vyučovacieho procesu, spolu s triednym učiteľom organizujú mimotriednu a mimoškolskú činnosť. ŠKD organizuje tiež vlastné celoklubové podujatia pre všetky deti, alebo oddelenia jedného ročníka. O takýchto podujatiach vychovávatelia informujú rodičov vopred, najmä v prípade, že odchod dieťaťa zo ŠKD je v rozpore s hodinou ukončenia podujatia.        

 V štruktúre   činnosti školského klubu detí  ide o cieľavedomé a plánovité   výchovné pôsobenie   na  osobnosť   dieťaťa,  so  zameraním na rozvoj jeho kladných vlastností, všeľudskej a morálnej vychovanosti, slušnosti, rozvoj stravovacích, zdravotných  a hygienických návykov, rozvoj zručností a schopností formou záujmových a telovýchovných činností, podporu osvety a prehlbovanie vedomostí žiakov. Organickou súčasťou je plnenie špecifických sociálnych činností a to organizovaním stravovania žiakov, oddychu a relaxácie, spontánnej činnosti, hier a výkonom nevyhnutného pedagogického dozoru pri činnostiach počas pobytu detí v ŠKD.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je 10,00 € . Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Úhrada je hotovostná vychovávateľke oddelenia, do ktorého je dieťa začlenené.  

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria