• Režim dňa

    • Prevádzka MŠ:        pondelok – piatok od 6:00 hod.- do 16:00 hod.

                    Schádzanie detí:    od 6:00 hod. - do 7:00 hod. v triede Svetielka II. 

                                                        od 7:00 hod. vo svojich triedach

               

     príchod detí do 7:50 hod. o 8:00 hod. zamykanie budovy!

     preberanie detí z MŠ v čase od 14:30 hod. – do 15:50 hod.

     koniec prevádzky (zamknutie budovy) o 16:00 hod.

      

     Usporiadanie denných činností v MŠ sv. Gabriela

     06,00 – 08,00

     • Otvorenie MŠ sv. Gabriela, schádzanie detí, privítanie
     • Ranný filter
     • Hry a hrové činnosti (spontánne alebo učiteľkou navodzované hry, priamo i nepriamo usmerňované)

      

     08,00 – 08,30

     • Ranný kruh – spoločné diskutovanie a navrhovanie aktivít
     • Zdravotné cvičenie

      

     08,30 – 09,10

     • Činnosti zabezpečujúce životosprávu
      • Osobná hygiena
      • Desiata –stolovanie, stravovanie

      

     09,10 – 11,20

     • Vzdelávacie aktivity – zamerané na rozvíjanie vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb
     • Pobyt vonku: vychádzka do blízkeho okolia, pobyt a hry na školskom dvore; aktivity so zameraním pohybovým, ekologickým, environmentálnym, dopravným...

      

     11,20 – 14,00

     • Činnosť zabezpečujúca životosprávu
      • Osobná hygiena
      • Obed – stolovanie, stravovanie
      • Osobná hygiena, čistenie zubov
      • Odpočinok

      

     14,00 – 14,30

     • Činnosť zabezpečujúca životosprávu
      • Osobná hygiena
      • Olovrant – stolovanie, stravovanie

     ​​​​​​​​​​​​​​

     14,30 – 16,00

     • Opakovanie a upevňovanie vzdelávacích aktivít
     • Hry a činnosti podľa výberu detí
     • Krúžková činnosť
     • Odchod detí domov
     • Zatvorenie MŠ sv. Gabriela
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje