Navigácia

Materská škola sv. Gabriela

                                       

                            Prevádzka MŠ:        pondelok – piatok od 6:00 hod.- do 16:00 hod.

                            Schádzanie detí:    od 6:00 hod. - do 6:30 hod. v triede Svetielka II. 

                                                                              od 6:30 hod. vo svojich triedach

          

príchod detí do 7:50 hod. o 8:00 hod. zamykanie budovy!

preberanie detí z MŠ v čase od 14:40 hod. – do 15:50 hod.

koniec prevádzky (zamknutie budovy) o 16:00 hod.

 

 

Usporiadanie denných činností v MŠ sv. Gabriela

06,00 – 08,00

 • Otvorenie MŠ sv. Gabriela, schádzanie detí, privítanie
 • Ranný filter
 • Hry a hrové činnosti (spontánne alebo učiteľkou navodzované hry, priamo i nepriamo usmerňované)

 

08,00 – 08,30

 • Ranný kruh – spoločné diskutovanie a navrhovanie aktivít
 • Zdravotné cvičenie

 

08,30 – 09,10

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu
  • Osobná hygiena
  • Desiata –stolovanie, stravovanie

 

09,10 – 11,20

 • Vzdelávacie aktivity – zamerané na rozvíjanie vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb
 • Pobyt vonku: vychádzka do blízkeho okolia, pobyt a hry na školskom dvore; aktivity so zameraním pohybovým, ekologickým, environmentálnym, dopravným...

 

11,20 – 14,00

 • Činnosť zabezpečujúca životosprávu
  • Osobná hygiena
  • Obed – stolovanie, stravovanie
  • Osobná hygiena, čistenie zubov
  • Odpočinok

 

14,00 – 14,30

 • Činnosť zabezpečujúca životosprávu
  • Osobná hygiena
  • Olovrant – stolovanie, stravovanie

14,30 – 16,00

 • Opakovanie a upevňovanie vzdelávacích aktivít
 • Hry a činnosti podľa výberu detí
 • Krúžková činnosť
 • Odchod detí domov
 • Zatvorenie MŠ sv. Gabriela

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria