Navigácia

Materská škola sv. Gabriela

Akcie MŠ

September
Turistická vychádzka- pozorovanie zmien v prírode
Poznávacie vychádzky- posilňovať kladný vzťah detí k blízkemu okoliu
Hry na školskom dvore, kreslenie kriedou na školskom ihrisku
Jesenná brigáda – úprava areálu, zbieranie konárikov, hrabanie lístia
Jesenná vychádzka spojená so zberom jesenných plodov
Výstava ovocia a zeleniny + prezentácia detských produktov

Október
Púšťanie šarkanov
Deň jablka a zdravej výživy
Deň úcty k starším
Tekvičkový deň- výroba svetlonosov
Divadelné predstavenie
Beseda so včelárom (výroba sviečok z vosku)

November
Návšteva cintorína - Pamiatka zosnulých, Sviatok všetkých svätých
Beseda s pracovníkom RÚVZ – Dentálna hygiena
Príprava na advent (adventné tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi)

December
Mikuláš medzi nami
Vianočné besiedky- posedenie pri stromčeku s rodičmi
Vianočné tvorivé dielničky- výzdoba tried, pečenie a zdobenie medovníkov, výroba ozdôb
z keramiky
Vyzdobené vianočné mesto- mestský Betlehem, vianočné osvetlenie – prechádzky po okolí
Skauti- rozprávanie o putovaní Betlehemského svetla

Január
Stavby zo snehu- súťaž o najväčšieho snehuliaka, o najväčšiu snehovú guľu
Zimná športová olympiáda – sánkovanie, bobovanie
Starostlivosť o vtáčiky v zime – kŕmenie
Zimná vychádzka spojená s pozorovaním zmien v prírode

Február
Návšteva ZŠ- spolupráca ZŠ s MŠ
Fašiangový karneval - detská diskotéka
Návšteva mestského múzea
Mobilné planetárium

Marec
Začiatok pôstu, modlitby krížovej cesty, návšteva kaplnky a kostola
Návšteva Mestskej knižnice pri príležitosti mesiaca knihy
Výstava rozprávkových kníh
Výtvarná súťaž o najkrajšiu kresbu rozprávkovej postavy/rozprávky
Mám básničku na jazýčku – prednes básní v ZŠ a v MŠ
Jarná vychádzka spojená s pozorovaním zmien v prírode
Príprava na Veľkú noc
Deň vody

Apríl
Jarná brigáda – upratovanie areálu po zime
Exkurzia – zberný dvor
Deň Zeme
Beseda s poľovníkom o ochrane prírody a lesnej zveri
Divadelné predstavenie
Deň Zeme spojený s brannou vychádzkou do prírody (zapájanie detí do pohybových aktivít)
Zápis detí do 1.ročníka

Máj
Zápis detí do MŠ
Mesiac Panny Márie - modlitba ruženca v školskej kaplnke
Deň matiek - besiedka
Návšteva príslušníkov záchranných zložiek (stretnutie zo záchranárom, políciou, hasičmi)
Zber papiera

Jún
Koncoročný výlet/exkurzia
MDD- týždeň detskej radosti
Deň otcov

Beseda s pracovníčkou RÚVZ - prevencia úrazov
Rozlúčka s predškolákmi

 

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria