Školský poriadok ZŠ

Navigácia

Národný projekt

Národný projekt - Základná škola

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

 

Katolícka spojená škola,  Školská 9, Nemšová

organizačná zložka: Základná škola sv. Michala, Školská 9, Nemšová

 

je zapojená

do Národného projektu

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

 

ktorý implementuje:            Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11,

                                                 P.O.BOX 58,  850 05  Bratislava 55

 

spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

v operačnom programe       Ľudské zdroje

prioritná os:                           1  Vzdelávanie

špecifický cieľ:                       1.1.1. Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku

                                                 kvalitnému  vzdelávaniu a zlepšiť výsledky

                                                 a kompetencie detí a žiakov

 

realizácia projektu:              od 01.02.2021 do 31.08.2022

 

obsadené pracov. pozície: asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným

                                                znevýhodnením -3 prac. pozície so 100%   

                                                                                pracovnými  úväzkami

                                               školský psychológ – 100%  pracovný úväzok

                                               školský špeciálny pedagóg – 50% pracovný úväzok

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Riadiaci orgán zodpovedný za realizáciu príslušného balíka pomoci – webová stránka www.esf.gov.sk

 

Sprostredkovateľský orgán za realizáciu balíka pomoci - webová stránka www.minedu.gov.sk

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria