Navigácia

Projekty

Národný projekt MŠ

https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/mpc/dokumenty/np_pop_ii_farebne.png

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Katolícka spojená škola,  Školská 9, Nemšová

organizačná zložka: Materská škola sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová

je zapojená

do Národného projektu

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

 

ktorý implementuje:           Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58,

                                            850 05  Bratislava 55

spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

v operačnom programe.      Ľudské zdroje

prioritná os:                        1  Vzdelávanie

špecifický cieľ:                   1.1.1. Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému

                                            vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

realizácia projektu:             od 14.09.2020 do 31.08.2022

obsadené pracov. pozície:  pedagogický asistent

                                            školský špeciálny pedagóg

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Riadiaci orgán zodpovedný za realizáciu príslušného balíka pomoci – webová stránka www.esf.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán za realizáciu balíka pomoci - webová stránka www.minedu.gov.sk

 

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria