Školský poriadok ZŠ

Navigácia

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Operačný program - Ľudské zdroje

Katolícka spojená škola v Nemšovej získala grant na podporu individuálnej práce s deťmi, vďaka čomu podporuje trend zvyšovania štandardu kvality výchovy a vzdelávania svojich žiakov.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Na jeho realizáciu získa škola do svojho rozpočtu na nasledujúcich 36 mesiacov nenávratný finančný príspevok.
Dňa 2.3.2018 škola začala oficiálne realizovať hlavné aktivity dopytového projektu „Rovnoprávne vzdelávanie v súčinnosti s inklúziou“, cieľom ktorého je vytvorenie optimálnych podmienok pre každého žiaka základnej školy, ktoré zabezpečia nasýtenie ich sociálnych, výchovných, emocionálnych, resp. individuálnych potrieb. Projekt prispieva k rozširovaniu vplyvu inklúzie, dosahovaniu rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých a zlepšovaniu výsledkov a kompetencií našich žiakov, vašich detí. O kvalitu vzdelávania a výchovy sa od marca 2018 starajú aj traja novo-prijatí asistenti učiteľa, školský špeciálny pedagóg a školský psychológ. Všetky tieto novovzniknuté pracovné pozície, najmä však školský psychológ a školský špeciálny pedagóg sú veľkým prínosom pre žiakov a rodičov, ktorí môžu ich služby využívať priamo v škole. Týmto sa škola snaží o skvalitnenie a zefektívnenie vzdelávania a výchovy cestou individuálneho a profesionálneho prístupu ku každému žiakovi.

Projekt

 

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria