• Prípravný ročník

    •  

     Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

      

     Aké výhody so sebou prináša Prípravný ročník  pre deti s NKS ?

      

     • dieťa hravo nabieha na školský systém
     • zvyká si na školské povinnosti v prostredí hračiek
     • prípravný ročník sa počíta do povinnej školskej dochádzky
     • činnosť detí je členená ako v škole, no prispôsobená ich individuálnym a okamžitým potrebám
     • prípravný ročník je náročnejší ako škôlka, no hravejší ako škola

      

      

     Prípravný ročník s narušenou komunikačnou schopnosťou na Katolíckej spojenej škole v Nemšovej Vám ponúka komplexnú ranú starostlivosť o Vaše dieťa :

      

     • individuálna logopedická intervencia
     • celodenný rozvoj komunikačných zručností
     • zraková stimuláciu pomocou hier, cvičení, pracovných listov
     • sluchovú stimuláciu prostredníctvom hudby „šitej“ každému dieťaťu na mieru cez metódu JIAS (bližšie info – http://www.avare.sk/metodajias-sluchova-stimulacia/ )
     • rozvíjanie predmatematických a matematických predstáv – pravo – ľavá orientácia na sebe a v okolí, priestorová orientácia, odhad, poznávanie čísel, logické úlohy, matematické operácie, základné geometrické tvary ...
     • rozvíjanie grafomotoriky, jemnej a hrubej motoriky
     • fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina – ide o originálny teoreticky zdôvodnený a prepracovaný program. Fonematické uvedomovanie je schopnosť vedome narábať so segmentami slov, uvedomiť si zvukovú štruktúru slov, identifikovať poradie zvukov reči, uskutočniť hláskovú analýzu a syntézu, a to ešte skôr, ako sa dieťa naučí čítať
     • rozširovanie predčitateľských zručností
     • bilaterálna integrácia - ide o pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení. V dôsledku používania tohto programu sa obvykle zrýchľuje pracovné tempo, deti alebo dospelí sú schopní vykonávať viacero činností naraz s väčšou ľahkosťou, sú schopní rýchlejšie si pospájať veci do súvislostí. Inými slovami „rýchlejšie im to páli“. Zlepšuje sa pamäť, rovnováha aj motorika, v dôsledku toho aj školské zručnosti ( www.avare.sk)
     • veľa rozvíjajúcich hier, aktivít, kreslenia, maľovania, skladania, spievania, zážitkového učenia a hrania sa
     • spoznávanie Boha, správnych morálnych hodnôt deťom prístupným spôsobom

      


      

     Prípravný ročník pre deti s poruchami autistického spektra

     Aké výhody so sebou prináša Prípravný ročník  pre deti s PAS?

     • dieťa hravo nabieha na školský systém
     • prípravný ročník sa počíta do povinnej školskej dochádzky
     • štruktúrované  a predvídateľné prostredie, ktoré mu umožní porozumieť svetu (orientovať sa v čase, priestore, vzťahoch
     • činnosť detí je členená ako v škole, no prispôsobená ich individuálnym a okamžitým potrebám
     • prípravný ročník je náročnejší ako škôlka, no hravejší ako škola

     Prípravný ročník pre deti s poruchami autistického spektra, na Katolíckej spojenej škole v Nemšovej Vám ponúka špeciálno-pedagogické pôsobenie, špeciálnymi edukačnými metódami, ktorých cieľom je ovplyvniť vývin dieťaťa tak, aby dospel na úroveň maximálne možnej nezávislosti (samostatnosti).

     • individuálny vzdelávací program
     • individuálnu logopedickú intervenciu
     • celodenný rozvoj funkčných komunikačných zručností
     • celodenné rozvíjanie sociálnych zručností a sociálneho správania
     • špeciálne edukačné metódy - metóda TEACCH a  ABA terapia
     • štruktúrovanú triedu podľa individuálnych vzdelávacích programov
     • vizualizáciu vzdelávacieho procesu
     • zrakovú a  sluchovú stimuláciu
     • rozvíjanie predmatematických a matematických predstáv
     • rozvíjanie grafomotoriky, jemnej a hrubej motoriky
     • fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina
     • rozširovanie predčitateľských zručností
     • bilaterálnu integráciu

      

     Denný režim a rozvrh v Prípravnom ročníku v KSŠ Nemšová je navrhnutý a koncipovaný tak, aby sa deti nepreťažovali, no mali plnohodnotne využitý čas na ich plnohodnotný, primeraný vývin.

     Po dohode s rodičmi dieťaťa  sa môžeme prostredníctvom diagnostických materiálov lepšie pozrieť na oslabené čiastkové funkcie – prostredníctvom Metodiky Sindelar pri predchádzaní porúch učenia a zamerať sa na ich odstránenie. Môžeme sa sústrediť na oslabenú pozornosť a sústredenie cez Metodiku Kuprev.  

      

     Deti majú k dispozícii aj Školský klub detí a množstvo zaujímavých krúžkov cez Centrum voľného času ako súčasť KSŠ v Nemšovej.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje