Školský poriadok ZŠ

Navigácia

Zápis do 1. ročníka ZŠ

 

Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

 

Aké výhody so sebou prináša Prípravný ročník  pre deti s NKS ?

 

 • dieťa hravo nabieha na školský systém
 • zvyká si na školské povinnosti v prostredí hračiek
 • prípravný ročník sa počíta do povinnej školskej dochádzky
 • činnosť detí je členená ako v škole, no prispôsobená ich individuálnym a okamžitým potrebám
 • prípravný ročník je náročnejší ako škôlka, no hravejší ako škola

 

 

Prípravný ročník s narušenou komunikačnou schopnosťou na Katolíckej spojenej škole v Nemšovej Vám ponúka komplexnú ranú starostlivosť o Vaše dieťa :

 

 • individuálna logopedická intervencia
 • celodenný rozvoj komunikačných zručností
 • zraková stimuláciu pomocou hier, cvičení, pracovných listov
 • sluchovú stimuláciu prostredníctvom hudby „šitej“ každému dieťaťu na mieru cez metódu JIAS (bližšie info – http://www.avare.sk/metodajias-sluchova-stimulacia/ )
 • rozvíjanie predmatematických a matematických predstáv – pravo – ľavá orientácia na sebe a v okolí, priestorová orientácia, odhad, poznávanie čísel, logické úlohy, matematické operácie, základné geometrické tvary ...
 • rozvíjanie grafomotoriky, jemnej a hrubej motoriky
 • fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina – ide o originálny teoreticky zdôvodnený a prepracovaný program. Fonematické uvedomovanie je schopnosť vedome narábať so segmentami slov, uvedomiť si zvukovú štruktúru slov, identifikovať poradie zvukov reči, uskutočniť hláskovú analýzu a syntézu, a to ešte skôr, ako sa dieťa naučí čítať
 • rozširovanie predčitateľských zručností
 • bilaterálna integrácia - ide o pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení. V dôsledku používania tohto programu sa obvykle zrýchľuje pracovné tempo, deti alebo dospelí sú schopní vykonávať viacero činností naraz s väčšou ľahkosťou, sú schopní rýchlejšie si pospájať veci do súvislostí. Inými slovami „rýchlejšie im to páli“. Zlepšuje sa pamäť, rovnováha aj motorika, v dôsledku toho aj školské zručnosti ( www.avare.sk)
 • veľa rozvíjajúcich hier, aktivít, kreslenia, maľovania, skladania, spievania, zážitkového učenia a hrania sa
 • spoznávanie Boha, správnych morálnych hodnôt deťom prístupným spôsobom

 


 

Prípravný ročník pre deti s poruchami autistického spektra

Aké výhody so sebou prináša Prípravný ročník  pre deti s PAS?

 • dieťa hravo nabieha na školský systém
 • prípravný ročník sa počíta do povinnej školskej dochádzky
 • štruktúrované  a predvídateľné prostredie, ktoré mu umožní porozumieť svetu (orientovať sa v čase, priestore, vzťahoch
 • činnosť detí je členená ako v škole, no prispôsobená ich individuálnym a okamžitým potrebám
 • prípravný ročník je náročnejší ako škôlka, no hravejší ako škola

Prípravný ročník pre deti s poruchami autistického spektra, na Katolíckej spojenej škole v Nemšovej Vám ponúka špeciálno-pedagogické pôsobenie, špeciálnymi edukačnými metódami, ktorých cieľom je ovplyvniť vývin dieťaťa tak, aby dospel na úroveň maximálne možnej nezávislosti (samostatnosti).

 • individuálny vzdelávací program
 • individuálnu logopedickú intervenciu
 • celodenný rozvoj funkčných komunikačných zručností
 • celodenné rozvíjanie sociálnych zručností a sociálneho správania
 • špeciálne edukačné metódy - metóda TEACCH a  ABA terapia
 • štruktúrovanú triedu podľa individuálnych vzdelávacích programov
 • vizualizáciu vzdelávacieho procesu
 • zrakovú a  sluchovú stimuláciu
 • rozvíjanie predmatematických a matematických predstáv
 • rozvíjanie grafomotoriky, jemnej a hrubej motoriky
 • fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina
 • rozširovanie predčitateľských zručností
 • bilaterálnu integráciu

 

Denný režim a rozvrh v Prípravnom ročníku v KSŠ Nemšová je navrhnutý a koncipovaný tak, aby sa deti nepreťažovali, no mali plnohodnotne využitý čas na ich plnohodnotný, primeraný vývin.

Po dohode s rodičmi dieťaťa  sa môžeme prostredníctvom diagnostických materiálov lepšie pozrieť na oslabené čiastkové funkcie – prostredníctvom Metodiky Sindelar pri predchádzaní porúch učenia a zamerať sa na ich odstránenie. Môžeme sa sústrediť na oslabenú pozornosť a sústredenie cez Metodiku Kuprev.  

 

Deti majú k dispozícii aj Školský klub detí a množstvo zaujímavých krúžkov cez Centrum voľného času ako súčasť KSŠ v Nemšovej.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria