• Akcie MŠ

    • September
     Turistická vychádzka- pozorovanie zmien v prírode
     Poznávacie vychádzky- posilňovať kladný vzťah detí k blízkemu okoliu
     Hry na školskom dvore, kreslenie kriedou na školskom ihrisku
     Jesenná brigáda – úprava areálu, zbieranie konárikov, hrabanie lístia
     Jesenná vychádzka spojená so zberom jesenných plodov
     Výstava ovocia a zeleniny + prezentácia detských produktov

     Október
     Púšťanie šarkanov
     Deň jablka a zdravej výživy
     Deň úcty k starším
     Tekvičkový deň- výroba svetlonosov
     Divadelné predstavenie
     Beseda so včelárom (výroba sviečok z vosku)

     November
     Návšteva cintorína - Pamiatka zosnulých, Sviatok všetkých svätých
     Beseda s pracovníkom RÚVZ – Dentálna hygiena
     Príprava na advent (adventné tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi)

     December
     Mikuláš medzi nami
     Vianočné besiedky- posedenie pri stromčeku s rodičmi
     Vianočné tvorivé dielničky- výzdoba tried, pečenie a zdobenie medovníkov, výroba ozdôb
     z keramiky
     Vyzdobené vianočné mesto- mestský Betlehem, vianočné osvetlenie – prechádzky po okolí
     Skauti- rozprávanie o putovaní Betlehemského svetla

     Január
     Stavby zo snehu- súťaž o najväčšieho snehuliaka, o najväčšiu snehovú guľu
     Zimná športová olympiáda – sánkovanie, bobovanie
     Starostlivosť o vtáčiky v zime – kŕmenie
     Zimná vychádzka spojená s pozorovaním zmien v prírode

     Február
     Návšteva ZŠ- spolupráca ZŠ s MŠ
     Fašiangový karneval - detská diskotéka
     Návšteva mestského múzea
     Mobilné planetárium

     Marec
     Začiatok pôstu, modlitby krížovej cesty, návšteva kaplnky a kostola
     Návšteva Mestskej knižnice pri príležitosti mesiaca knihy
     Výstava rozprávkových kníh
     Výtvarná súťaž o najkrajšiu kresbu rozprávkovej postavy/rozprávky
     Mám básničku na jazýčku – prednes básní v ZŠ a v MŠ
     Jarná vychádzka spojená s pozorovaním zmien v prírode
     Príprava na Veľkú noc
     Deň vody

     Apríl
     Jarná brigáda – upratovanie areálu po zime
     Exkurzia – zberný dvor
     Deň Zeme
     Beseda s poľovníkom o ochrane prírody a lesnej zveri
     Divadelné predstavenie
     Deň Zeme spojený s brannou vychádzkou do prírody (zapájanie detí do pohybových aktivít)
     Zápis detí do 1.ročníka

     Máj
     Zápis detí do MŠ
     Mesiac Panny Márie - modlitba ruženca v školskej kaplnke
     Deň matiek - besiedka
     Návšteva príslušníkov záchranných zložiek (stretnutie zo záchranárom, políciou, hasičmi)
     Zber papiera

     Jún
     Koncoročný výlet/exkurzia
     MDD- týždeň detskej radosti
     Deň otcov

     Beseda s pracovníčkou RÚVZ - prevencia úrazov
     Rozlúčka s predškolákmi

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje