• Projekt ESF

    •                                          

                                                        Názov projektu: Rovnoprávne vzdelávanie v súčinnosti s inklúziou

                                                                  Prijímateľ:      Katolícka spojená škola, Školská 9, Nemšová

                                                  Kód projektu ITMS:      312011I200

                                                  Operačný program:      Ľudské zdroje

                                                                 Kód výzvy:      OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

                                                               Prioritná os:      1

                                                          Špecifický cieľ:      1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku         

                                                                                             kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a

                                                                                             kompetencie detí a žiakov

                                            Financovanie projektu:      Európsky sociálny fond, štátny rozpočet a spoluúčasť prijímateľa

            Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:      36 mesiacov

                                 Spustenie realizácie projektu:      03/2018

                                                    Rozpočet projektu:      163 800 eur

                                                                         Z toho:      155 610 eur Európsky sociálny fond a ŠR

      

     Problematika a charakteristika projektu:

     Projekt je zameraný na utváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a zlepšeniu školských výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Riešenie aktuálnych problémov vzdelávania formou integrácie a inklúzie nie je možné bez pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sú neoddeliteľnou, až nutnou súčasťou procesu na uspokojovanie individuálnych potrieb každého dieťaťa v rámci edukácie a výchovy. Cieľom tohto projektu je vytvorenie optimálnych podmienok pre každého žiaka základnej školy a nastavenie takých podmienok v procese vzdelávania, ktoré umožnia nasýtenie sociálnych, výchovných, emocionálnych, resp. individuálnych potrieb našich žiakov. Chceme tým prispieť k rozširovaniu vplyvu inklúzie, dosahovaniu rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých, zlepšovaniu výsledkov a kompetencií našich žiakov a predovšetkým Vašich detí.

     Vďaka projektu môžeme náš  odborný a pedagogický tím rozšíriť o špeciálneho pedagóga, psychológa a troch asistentov učiteľa. Spolu sa budú venovať adaptácii žiakov, podpore prekonávania ich individuálnych bariér, mentoringu, diagnostike, poradenstvu a systematickej práci so žiakmi, ktorí sú cieľovou skupinou projektu.

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

     Viac informácií o projektových podporách ESF nájdete na  www.esf.gov.sk alebo www.minedu.sk

     Formulár príkladov dobrej praxe a)

     Zmluva o NFP z CRZ

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje