• Prijímacie skúšky na SŠ

    • Prijímacie skúšky na stredné školy na školský rok 2024/2025


     Na základe § 66 ods. 5 – 6 a § 68 ods. 1 a ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. sa určujú termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania takto: a. Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá
     Prvý termín
     • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
     a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 29. apríl 2024 a v prípade potreby,
     vzhľadom na počet uchádzačov, aj 30. apríl 2024 a 26. apríl 2024.
     • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
     a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 2 máj 2024 a v prípade potreby,
     vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. máj 2024.
     Druhý termín
     • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
     a nadania sa určuje na 6. máj 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 7.máj 2024.
     • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
     a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 9. máj 2024 a v prípade potreby,
     vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2024 a 13. máj 2024.
     • Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam
     uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.),
     § 68 ods. 1.
     • Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024
     (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
     Ďalší termín
     na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka
     okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008
     Z. z.). Určuje sa termín 17. jún 2024, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť
     19. júna 2024.
     • Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam
     uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
     • Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024
     (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
     b. Stredné športové školy
     Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných
     športových školách koná v dvoch fázach:
     Prvá fáza – termín overenia športového nadania sa určuje na 25. marec až 19. apríl 2024 pre
     všetky druhy športov.
     Druhá fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti sa určuje na 29. apríl 2024 a v prípade
     potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 26. apríl 2024 a 30. apríl 2024 (1. termín) alebo 9. máj
     2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2024 a 13. máj 2024
     (2. termín).

     Podrobné informácie a pomoc pri výbere SŠ poskytuje žiakom a ich rodičom výchovný poradca: Mgr. Janka Hôrková.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje