• Školský poriadok ŠKD

    •  

     ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ,

     Školská 9, 914 41 Nemšová

     ako súčasť Katolíckej spojenej školy Nemšová

      

     1/ Charakteristika školského klubu detí                                                                                  

               Školský  klub  detí,  ďalej  ŠKD,  podľa   Zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na  vyučovanie a  na uspokojovanie a rozvíjanie  ich záujmov v čase mimo vyučovania.

     Školský klub detí sa člení na oddelenia spravidla podľa veku detí, pričom ich počet v oddelení je podľa § 114  najviac  26; počet detí v oddeleniach pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je rovnaký  ako v triedach, v ktorých sa vzdelávajú.

                ŠKD   pracuje  podľa  výchovného  programu, ktorý vypracujú vychovávateľky ŠKD, schvaľuje a vydáva riaditeľ školy.

          V štruktúre činnosti školského klubu detí  ide o cieľavedomé a plánovité výchovné pôsobenie   na  osobnosť   dieťaťa,  so  zameraním na rozvoj jeho kladných vlastností, všeľudskej a morálnej vychovanosti, slušnosti, rozvoj stravovacích, zdravotných  a hygienických návykov, rozvoj zručností a schopností formou záujmových a telovýchovných činností, podporu osvety a prehlbovanie vedomostí žiakov. Organickou súčasťou je plnenie špecifických sociálnych činností a to organizovaním stravovania žiakov, oddychu a relaxácie, spontánnej činnosti, hier a výkonom nevyhnutného pedagogického dozoru pri činnostiach počas pobytu detí v ŠKD.

              Činnosť ŠKD je organizovaná v samostatných oddeleniach, rozdelených podľa veku alebo špecifických záujmov detí v záujmových krúžkoch. ŠKD sa spolupodieľa na podujatiach ZŠ, vychovávatelia vstupujú do vyučovacieho procesu, spolu s triednym učiteľom organizujú mimotriednu a mimoškolskú činnosť. ŠKD organizuje tiež vlastné celoklubové podujatia pre všetky deti, alebo oddelenia jedného ročníka. O takýchto podujatiach vychovávatelia informujú rodičov vopred, najmä v prípade, že odchod dieťaťa zo ŠKD je v rozpore s hodinou ukončenia podujatia.

             Umiestnenie dieťaťa v ŠKD je podmienené podaním písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD jeho rodičom  alebo zákonným zástupcom. Súbežnou podmienkou je písomné vyjadrenie riaditeľa školy o prijatí dieťaťa do ŠKD  a úhrada legislatívne stanoveného poplatku. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je 10,00 € . Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Úhrada je hotovostná vychovávateľke oddelenia, do ktorého je dieťa začlenené. V prípade, že dieťa zo závažných dôvodov po celý mesiac nenavštevovalo ŠKD, je v danom mesiaci od poplatku oslobodené. Aj v tomto prípade je  evidované ako člen ŠKD.

           Každé dieťa prijaté do ŠKD má zavedený Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí, v ktorom sú okrem jeho osobných údajov uvedené informácie o predpokladanom rozsahu denného pobytu dieťaťa v ŠKD počas školského roka a odchýlky v dennej dochádzke dieťaťa, ktoré rodič oznamuje vychovávateľke vopred  písomne do slovníčka.

      

     2/ Organizácia činnosti, režim dňa v ŠKD

      

     6.30 –  7.45

     Príchod detí do ŠKD, hry, oddych, relaxácia, presun detí do triedy na vyučovanie

      

      

     11.25– 12.30     

     Oddych a relaxácia, presun detí z vyučovania do oddelení ŠKD, čakanie na ostatné deti podľa rozvrhu hodín, hry, hygiena

      

      

     12.30 – 13.00

     Príprava na obed, obed v školskej jedálni, presun detí do jednotlivých oddelení

      

      

     13.00 – 13.45

     Oddychovo-rekreačná činnosť - odpočinok na koberci, počúvanie rozprávok, pohybové aktivity

      

      

     13.45 – 15.00

     Záujmová činnosť- zameraná na esteticko výchovnú, prírodovedno-enviromentálnu, pracovno-technickú,dopravnú, telovýchovnú a zdravotnú, spoločensko-vednú oblasť výchovy

      

      

     15.00– 15.30

     Príprava na vyučovanie podľa potreby žiakov, činnosť záujmových krúžkov, spoločenské hry, odchod detí domov podľa zápisných lístkov /prípadná zmena zaznamenaná v slovníčku/, úprava oddelenia

      

     15.30 – 16.00

     Pohyb vonku - športová činnosť, vychádzky, spontánne hry /náhradný program podľa počasia – telocvičňa, alebo v oddelení hry so stavebnicami, spoločenské hry, voľné kreslenie/

      

      

     Deti ŠKD organizovane obedujú v školskej jedálni pod dohľadom vychovávateľky. Prihlasovanie obedov a stravné lístky na mesiac vopred zabezpečujú rodičia, obedy tiež odhlasujú rodičia, deň vopred. Výber jedál sa uskutočňuje podľa samostatného usmernenia ŠJ.  

               Činnosť detí v čase od 13.45 – 15.00 hod. je organizovaná spoločne pre všetkých členov oddelenia. V tomto čase deti  ŠKD spravidla nesmú používať mobilný telefón.

              Úprava školského poriadku Katolíckej spojenej školy Nemšová,  ktorou sa vymedzujú opatrenia používania mobilného telefónu v zmysle § 20 ods. 7 Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole, § 58 ods. 2 Zákona č. 245/2008.

     1. Počas vyučovania, pobytu v ŠKD, počas záujmovej činnosti v krúžkoch Centra voľného času  žiak nesmie používať mobilný telefón, tablet a iné multimediálne zariadenia. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vychovávateľa, alebo jeho povereného zástupcu.

     2. Pokiaľ si žiak prinesie do ŠKD alebo do CVČ mobilný telefón, tablet alebo iné multimediálne zariadenie,  škola za toto zariadenie nezodpovedá. Zodpovednosť  nesie žiak so svojím zákonným zástupcom, ktorý mu mobil, tablet, či iné multimediálne zariadenie do školy dovolil priniesť.

      3. Ak si žiak prinesie do ŠKD, CVČ mobilný telefón, tablet, či iné multimediálne zariadenie, musí byť vypnuté počas celého vyučovania, pobytu v ŠKD i počas záujmovej činnosti v CVČ a žiak si ho pred začiatkom pobytu v ŠKD, záujmovej činnosti v CVČ uloží medzi svoje osobné veci do svojej uzamykateľnej šatňovej skrinky, kde zostáva uložené  počas  celého vyučovania, pobytu v ŠKD i záujmovej činnosti.

     4. Žiakovi, ktorý aj napriek zákazu použije mobilný telefón, tablet, či iné multimediálne zariadenie, bude toto zariadenie odobrané a odovzdané jeho zákonnému zástupcovi každý deň prostredníctvom vychovávateľa alebo pracovníka kancelárie č. 21 do 15.00 hodiny.

     5. Žiak nesmie mobil, či iné multimediálne zariadenie zneužiť na výhražné SMS správy, fotografovanie a natáčanie žiakov a zamestnancov školy, na ponižovanie ľudskej dôstojnosti, šikanovanie.

     Podľa ustanovenia § 144 ods. 4 písm. a) a b) školského zákona, okrem iných povinností ukladajú žiakom neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania a dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia.

     Do záujmových krúžkov ŠKD po 13.00 sa deti prihlasujú samostatne, prihlášky podpisuje rodič alebo zákonný zástupca. Deti majú možnosť pracovať v krúžkoch s rôznym zameraním.

      

     3/  Práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu

     1. Oboznámiť sa a dodržiavať Školský poriadok školy a ŠKD
     2. Poskytnúť vychovávateľke pred nástupom dieťaťa do ŠKD jeho  osobné údaje,  informácie o zákonných zástupcoch / rodičoch dieťaťa a uhradiť stanovený poplatok. V prípade zmeny dohodnutého termínu odchodu zo školy predložiť doklad o zmene podpísaný rodičom. Písomne vyznačiť, či dieťa bude odchádzať zo školy samostatne (na vlasnú zodpovednosť), alebo v sprievode inej oprávnenej osoby. Rovnako písomne oznámiť každý mimoriadny odchod dieťaťa. Na telefonické požiadanie nesmie byť dieťa zo ŠKD uvoľnené. Sprostredkované odkazy cez mobilné telefóny detí nebudú akceptované. Rodič je povinný upozorniť na okruh osôb, ktoré nesmú vyzdvihnúť dieťa zo ŠKD. Rodičia čakajú svoje deti pred oddelením, prípadne vo vstupnej miestnosti školy pri šatniach. Čakanie detí na rodičov pred budovou školy a v  jej okolí, napríklad parkovisko, sa považuje za samostatný odchod dieťaťa zo ŠKD bez sprievodu dospelého. Takýto odchod dieťaťa zo ŠKD musí  byť vopred písomne dohodnutý. Ak dieťa opakovane ostáva v ŠKD po dobe otvorenia ŠKD t.j. po 16:00 hod. z dôvodu jeho nevyzdvihnutia zákonným zástupcom, bude tento fakt oznámený na príslušnom oddelení Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
     3. Dieťa má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho vek, záujmy, schopnosti a možnosti, nadanie a jeho zdravotný stav v súlade s rešpektovaním Práv a povinností dieťaťa, žiaka, rodiča (zákonného zástupcu) a školy. Rodič je povinný oboznámiť vychovávateľku o zdravotnom stave dieťaťa, vrátane krátkodobých zdravotných oslabení. Ak dieťa ochorie počas dňa v ŠKD, rodič si ho vyzdvihne zo ŠKD v čo najkratšej dobe po prevzatí oznámenia o jeho zlom zdravotnom stave.
     4. Dieťa alebo rodič informuje vychovávateľku o účasti dieťaťa v nepovinných, voliteľných, predmetoch alebo záujmových krúžkoch, na ktoré je potrebné jeho uvoľnenie zo ŠKD. V prípade, že ide o činnosti organizované mimo školy, musí byť vyžiadanie o uvoľnenie dieťaťa na takéto činnosti dohodnuté písomne s podpisom rodiča.
     5. Dieťa má právo na úctu k vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.
     6. Nerešpektovanie pokynov vychovávateľky zo strany dieťaťa, agresívne správanie sa voči spolužiakom, alebo konanie, ktorým môže ohrozovať vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť spolužiakov, alebo pedagóga, môžu mať za následok vylúčenie dieťaťa z niektorých činností ŠKD alebo zo ŠKD, najmä ak by tým mala byť zaistená jeho bezpečnosť alebo bezpečnosť spolužiakov. O vylúčení dieťaťa zo ŠKD rozhodne riaditeľka školy po predchádzajúcej  konzultácii na pedagogickej rade. Umiestnenie dieťaťa v ŠKD nie je nárokované.
     7. Zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za škody, ktoré jeho dieťa spôsobilo zjavným porušením alebo ignorovaním školského poriadku, hrubým porušením disciplíny, alebo nerešpektovaním usmernení vydaných vychovávatelkou ŠKD.
     8. Dieťa alebo zákonný zástupca má právo a povinnosť informovať riaditeľstvo školy o prípadoch, kedy došlo k porušeniu práv dieťaťa alebo školského, či pracovného poriadku  zo strany vychovávateľky, alebo ohrozeniu zdravia, hygieny, bezpečnosti telesného a duševného zdravia alebo morálneho vývinu dieťaťa.
     9. Zákonný zástupca dieťaťa má svojim konaním podporovať jednotu výchovného pôsobenia školy a rodiny. Súčasťou tohoto úsilia je účasť rodiča v pomoci škole a zariadeniu ŠKD, pravidelné informovanie sa o výchovných a vzdelávacích výsledkoch dieťaťa.

      4/ Povinnosti vychovávateľky ŠKD

     Vychovávateľka pracuje podľa vopred schváleného rozvrhu a pracovného úväzku podľa pracovnej zmluvy. Ranná služba začína o 6.30 hod. zhromažďovaním detí v ranných oddeleniach, do ktorých prichádzajú deti prezuté a v šatniach si nechávajú aj vrchné ošatenie. O 7.45 hod. vychovávateľka posiela žiakov do svojich tried. V prípade potreby zastupuje neprítomných vyučujúcich. Inak svoju činnosť preruší a nastúpi do školy podľa svojho rozvrhu, 15 min. pred začiatkom vyučovacej povinnosti. Triedny učiteľ dovedie svojich žiakov do príslušného oddelenia ŠKD.

     Vychovávateľ pracuje podľa schváleného programu činnosti a vedie si predpísanú pedagogickú dokumentáciu. Zabezpečí, aby bol/a na všetkých miestach činnosti so žiakmi v predpísanom časovom predstihu a preverila podmienky BOZP v priestoroch klubovej činnosti. Dbá na to, aby najmä počas činností detí mimo školy mala tieto pod priamym dohľadom. O mieste a trvaní vychádzky nechá rodičovi prístupný písomný odkaz /napr. na dverách oddelenia/.

              Deti na obed odvádza v organizovanom tvare. Príchod do školskej jedálne a stravovanie detí zabezpečí tak, aby sa predišlo kumulovaniu detí pred a v školskej jedálni. Dbá, aby si deti pred obedom upratali svoje veci, umyli ruky, po odchode uzamkne triedu. Dohodou s deťmi určuje spoločný priestor stolovania pre deti oddelenia.

              Počas obeda pomáha deťom a vedie ich ku kultúrnemu stolovaniu. Dbá na poriadok, kľud a disciplínu pri stolovaní, v prípade znečistenia podlahy alebo stolov upozorní na neprijateľný stav príslušnú  pracovníčku ŠJ. Zabezpečí, aby bol obed vydaný deťom po kliknutí čipom. Kontroluje primeranosť vydávaných porcií, v prípade potreby upozorní na nezrovnalosť hlavnú kuchárku alebo vedúcu ŠJ. Dbá, aby deti skonzumovali kompletný a podľa možností celý obed. Po ukončení obeda zabezpečí, aby si deti odniesli riad, zasunuli stoličky a zanechali na mieste poriadok. Zabezpečí ich organizovaný presun do miesta ďalšej činnosti.

              Po prestravovaní detí pokračuje vo výchovnej činnosti tak, aby zabezpečila dostatočnú relaxáciu detí. Celá činnosť je cieľavedomá, plánovitá a to i pri spontánnej hre detí.

               Odchod dieťaťa zo ŠKD - ak  rodič nemá zákonom stanovenú starostlivosť o dieťa /rozvedení rodičia/, vychovávateľka mu dieťa nevydá. Cudzej osobe môže dieťa vydať len na základe podpísaného písomného poverenia zákonného zástupcu. Maloletému súrodencovi môže vydať dieťa len na základe písomnej žiadosti podpísanej oprávneným zákonným zástupcom (na vlastnú zodpovednosť).

              Počas celého pobytu dieťaťa v ŠKD nesie  za dieťa priamu zodpovednosť. Toto ustanovenie sa vzťahuje i na škody, ktoré dieťa spôsobí počas činnosti v ŠKD. Zodpovednosti sa zbaví v prípade, že dieťa spôsobilo škodu napriek usmerneniu vychovávateľky alebo zjavným porušením školského poriadku alebo ak konanie dieťaťa nemohla priamo ovplyvniť. V takýchto prípadoch nesie zodpovednosť za konanie dieťaťa a jeho dôsledky jeho zákonný zástupca.

              Pri činnosti v ŠKD vykonáva diagnostické hodnotenie detí a všetky významné okolnosti konzultuje s rodičmi a triednym učiteľom žiaka. Je jej povinnosťou prekonzultovať s rodičmi pedagogickú problematiku dotýkajúcu sa dieťaťa a jeho vývinu. Úzko spolupracuje s triednym učiteľom dieťaťa, dodržiava podmienku jednotného výchovného pôsobenia s triednym učiteľom a rodičmi. Chráni dieťa pred okolnosťami ohrozujúcimi jeho telesné a  duševné zdravie a morálny vývin.

              Klubovú činnosť s deťmi vykonáva v pridelenej miestnosti, alebo v iných priestoroch školy vhodných na jej realizáciu. Po ukončení činnosti skontroluje a uzamkne zverené priestory. V prípade, že na klubovú činnosť odchádza mimo školy (napr. výstava, kino, bábkové divadlo, knižnica apod., s výnimkou  detských ihrísk), oznámi písomnou formou rodičom túto skutočnosť deň vopred.

              Dbá, aby čo najväčšiu časť dňa trávili deti vonku. Zohľadní pritom stav počasia a oblečenie detí. Na pobyt vonku využíva školský športový areál, alebo iné detské ihriská v okolí školy. Vždy sa najskôr presvedčí, či v danom priestore nebudú deti ohrozené závadou technického charakteru, alebo iným ohrozením /fyzickým, zdravotným, hygienickým, morálnym,.../.

              Primeraným spôsobom sleduje zdravotný stav detí. V prípade náhleho ochorenia dieťaťa bezodkladne informuje rodičov alebo zákonných zástupcov dieťaťa o jeho zdravotnom stave, ak treba privolá rýchlu zdravotnícku pomoc, lekára, alebo si rodič vyzdvihne dieťa zo školského klubu. V prípade malého úrazu (odreniny, krvácanie z nosa, hematóm po páde a pod.) sama poskytne dieťaťu neodkladnú prvú pomoc a tiež informuje rodiča, ktorý rozhodne o jeho ďalšom zotrvaní v ŠKD (v deň úrazu). Vychovávateľ/ka následne zabezpečí spísanie záznamu o úraze. Riadi sa pokynmi podľa traumatologického plánu školy. O úraze bezodkladne oboznámi riaditeľku školy.

              Vychovávateľ/ka dodržiava stanovený pracovný čas. Pri príchode do školy a odchode sa zapisuje do zošita dochádzky. V prípade potreby vykonáva predĺženú službu s deťmi, pre ktoré v stanovenom čase neprišli rodičia. Tieto deti nenechá samostatne odísť zo školy. Škody vzniknuté vychovávateľke na základe týchto dôvodov, bude škola vymáhať od rodičov dieťaťa.

              Vychovávateľka zodpovedá za zverený alebo používaný inventár, kvalitu výchovnej práce a pedagogického dozoru. Dbá o svoj odborný rast samoštúdiom, účasťou na metodických podujatiach a školeniach. Zúčastňuje  sa všetkých plánovaných alebo operatívnych porád. Podľa potreby zastupuje iné vychovávateľky alebo vyučujúcich. Podľa pokynov nadriadených sa zúčastňuje prípravy a realizácie aj iných pedagogických, organizačných a pomocných činností v zmysle zákonníka práce.

                     
      5/ Záverečné ustanovenie:

               Tento poriadok je otvoreným dokumentom a je ho možné s vedomím pedagogickej rady školy a rady rodičov prispôsobovať reálnym podmienkam. 

      

     V Nemšovej, dňa 04.09.2023
     Vypracovala: Bc. Petronela Novosadová

      

      

     Schválila: Mgr. Anna Birasová

                        riaditeľka školy

      

     PRÁVA A POVINNOSTI DIEŤAŤA V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

      

     1. Oboznámim sa a dodržiavam pravidlá školského poriadku a poriadku ŠKD.
     2. Na činnosť ma rodičia prihlásili prostredníctvom písomnej žiadosti o prijatie do školského klubu detí,  v Osobnom spise dieťaťa  je vyznačený spôsob  a hodina môjho odchodu zo ŠKD.  Mimoriadne odchody rodičia oznámia vopred písomne, nie telefonicky.
     3. Pripomeniem rodičom, aby  uhradili stanovený poplatok.
     4. Ráno môžem do ŠKD prísť od 6,30 hod. Hrám sa, oddychujem a bez súhlasu vychovávateľky neopustím vyhradené priestory. Od 7.45 hod. sa v triede pripravujem na vyučovanie, hrám sa s kamarátmi. Každé dieťa má právo na ranný kľud, preto sa správam ohľaduplne. Bez dozoru  neotváram okná, nesedím na parapetnej doske, svojím správaním neohrozujem svoje zdravie, ani zdravie svojím spolužiakom.
     5. Každá moja neprítomnosť v ŠKD musí byť ospravedlnená, preto po vyučovaní  počkám pani vychovávateľku v triede. Obedujem so ŠKD, aj keď idem domov  hneď po obede.                               
     6. V školskej jedálni mám právo sa slušne a zdravo najesť, toto právo neupieram ani ostatným, preto sa správam nehlučne, bezdôvodne nebehám po jedálni, dbám na usmernenia dospelých. Svoje miesto zanechám čisté, použitý riad ukladám na určené miesto. Mám úctu k potravinám i tetám kuchárkam, ktoré jedlo pripravili. Návrhy na spestrenie jedálneho lístka môžu moji rodičia predniesť na rodičovskom združení, ja svojím pedagógom. 
     7. Vo výklenkoch školy, vestibule školy, v šatni a na chodbách školy sa smiem hrať len v sprievode p. vychovávateľky. Bez jej dovolenia nesmiem opustiť priestor oddelenia. Na  WC alebo do iných priestorov škol  si  pýtam  dovolenie.
     8. Účasť na nepovinných predmetoch a v záujmových krúžkoch musím mať vyznačenú v slovníčku, v Osobnom spise dieťaťa ŠKD, alebo v žiackej knižke. Na každú takúto činnosť sa musím vypýtať od p. vychovávateľky, zo ŠKD odchádzam len s jej súhlasom aj keď krúžok, alebo hodina začína hneď po vyučovaní.
     9. Všetky neobyčajné, alebo podľa môjho úsudku nebezpečné, najmä zdravie ohrozujúce okolnosti, najmä nevoľnosť, pády, udretia, poranenia, či náhle zmeny v zdravotnom stave ohlásim svojej vychovávateľke.
     10. Nerešpektovanie pokynov dospelých, moje agresívne správanie alebo konanie, ktorým môžem ohrozovať vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť spolužiakov, alebo vychovávateľov, môžu mať za následok moje vylúčenie z niekotrých činností, alebo z dochádzky v ŠKD. Zodpovedám za škody, ktoré som spôsobil porušením alebo ignorovaním školského poriadku, porušením disciplíny, alebo usmernení p. vychovávateľky.
     11. V ŠKD mám právo na oddych, na pestrú a zaujímavú činnosť, na rozvoj a uplatnenie mojich záujmov. Mám právo slušne vyjadriť svoje želania a pripomienky. Ja i moji rodičia majú právo a povinnosť informovať riaditeľstvo školy o prípadoch, kedy došlo k porušeniu práv dieťaťa , porušeniu školského poriadku, prípadom ohrozenia zdravia, hygieny, bezpečnosti telesného a duševného zdravia, alebo morálneho vývoja detí.

     Výchovno – vzdelávaciu činnosť vykonávajú  v školskom klube detí / školský rok 2023/2024:

                  vychovávateľka:  Andrea Máliková  /ranná činnosť/

                  vychovávateľka:  Bc. Petronela Novosadová /popoludňajšia činnosť/

                  vychovávateľ:      Bc. Martin Gajdošík /popoludňajšia činnosť/

                  vychovávateľka:  Mgr. Zuzana Hollá /popoludňajšia činnosť/

                  vychovávateľka:  Mgr. Katarína Forgáčová /popoludňajšia činnosť/

                  vychovávateľka:  Anna Čillingová /popoludňajšia činnosť/

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje