• Práva a povinnosti dieťaťa v ŠKD

     1. Oboznámim sa a dodržiavam pravidlá školského poriadku a poriadku ŠKD.
     2. Na činnosť ma rodičia prihlásili prostredníctvom písomnej žiadosti o prijatie do školského klubu detí,  v Osobnom spise dieťaťa  je vyznačený spôsob  a hodina môjho odchodu zo ŠKD.  Mimoriadne odchody rodičia oznámia vopred písomne, nie telefonicky.
     3. Pripomeniem rodičom, aby  uhradili stanovený poplatok.
     4. Ráno môžem do ŠKD prísť od 6,30 hod. Hrám sa, oddychujem a bez súhlasu vychovávateľky neopustím vyhradené priestory. Od 7.45 hod. sa v triede pripravujem na vyučovanie, hrám sa s kamarátmi. Každé dieťa má právo na ranný kľud, preto sa správam ohľaduplne. Bez dozoru  neotváram okná, nesedím na parapetnej doske, svojím správaním neohrozujem svoje zdravie, ani zdravie svojím spolužiakom.
     5. Každá moja neprítomnosť v ŠKD musí byť ospravedlnená, preto po vyučovaní  počkám pani vychovávateľku v triede. Obedujem so ŠKD, aj keď idem domov  hneď po obede.                               
     6. V školskej jedálni mám právo sa slušne a zdravo najesť, toto právo neupieram ani ostatným, preto sa správam nehlučne, bezdôvodne nebehám po jedálni, dbám na usmernenia dospelých. Svoje miesto zanechám čisté, použitý riad ukladám na určené miesto. Mám úctu k potravinám i tetám kuchárkam, ktoré jedlo pripravili. Návrhy na spestrenie jedálneho lístka môžu moji rodičia predniesť na rodičovskom združení, ja svojím pedagógom. 
     7. Vo výklenkoch školy, vestibule školy, v šatni a na chodbách školy sa smiem hrať len v sprievode p. vychovávateľky. Bez jej dovolenia nesmiem opustiť priestor oddelenia. Na  WC alebo do iných priestorov škol  si  pýtam  dovolenie.
     8. Účasť na nepovinných predmetoch a v záujmových krúžkoch musím mať vyznačenú v slovníčku, v Osobnom spise dieťaťa ŠKD, alebo v žiackej knižke. Na každú takúto činnosť sa musím vypýtať od p. vychovávateľky, zo ŠKD odchádzam len s jej súhlasom aj keď krúžok, alebo hodina začína hneď po vyučovaní.
     9. Všetky neobyčajné, alebo podľa môjho úsudku nebezpečné, najmä zdravie ohrozujúce okolnosti, najmä nevoľnosť, pády, udretia, poranenia, či náhle zmeny v zdravotnom stave ohlásim svojej vychovávateľke.
     10. Nerešpektovanie pokynov dospelých, moje agresívne správanie alebo konanie, ktorým môžem ohrozovať vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť spolužiakov, alebo vychovávateľov, môžu mať za následok moje vylúčenie z niekotrých činností, alebo z dochádzky v ŠKD. Zodpovedám za škody, ktoré som spôsobil porušením alebo ignorovaním školského poriadku, porušením disciplíny, alebo usmernení p. vychovávateľky.
     11. V ŠKD mám právo na oddych, na pestrú a zaujímavú činnosť, na rozvoj a uplatnenie mojich záujmov. Mám právo slušne vyjadriť svoje želania a pripomienky. Ja i moji rodičia majú právo a povinnosť informovať riaditeľstvo školy o prípadoch, kedy došlo k porušeniu práv dieťaťa , porušeniu školského poriadku, prípadom ohrozenia zdravia, hygieny, bezpečnosti telesného a duševného zdravia, alebo morálneho vývoja detí.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje