• Režim dňa

    • Prevádzka je zabezpečená v čase od 6:30- 7:45 hod. ráno a od  11:30- 16:00 hod. popoludní.

     6,30–7,45   Príchod detí do ŠKD, hry, oddych, relaxácia, presun detí do triedy na vyučovanie

     11,25–12,30  Oddych a relaxácia, presun detí z vyučovania do oddelení ŠKD, čakanie na ostatné deti podľa rozvrhu hodín, hry, hygiena

     12,30–13,00   Príprava na obed, obed v školskej jedálni, presun detí do jednotlivých oddelení

     13,00–13.45   Oddychovo-rekreačná činnosť - odpočinok na koberci, počúvanie rozprávok, pohybové aktivity

     13,45–15,00   Záujmová činnosť- zameraná na esteticko výchovnú, prírodovedno-enviromentálnu, pracovno-technickú,dopravnú, telovýchovnú a zdravotnú, spoločensko-vednú oblasť výchovy

     15,00–15,30   Príprava na vyučovanie podľa potreby žiakov, činnosť záujmových krúžkov, spoločenské hry, odchod detí domov podľa zápisných lístkov /prípadná zmena zaznamenaná v slovníčku/, úprava oddelenia

     15,30–16.00   Pohyb vonku - športová činnosť, vychádzky, spontánne hry /náhradný program podľa počasia – telocvičňa, alebo v oddelení hry so stavebnicami, spoločenské hry, voľné kreslenie/

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje