• Organizácia ŠKD

    • Výchovno – vzdelávaciu činnosť vykonávajú  v školskom klube detí / školský rok 2023/2024:

      vychovávateľka:  Andrea Máliková  /ranná činnosť/

     vychovávateľka:  Bc. Petronela Novosadová /popoludňajšia činnosť/

      vychovávateľ:      Bc. Martin Gajdošík /popoludňajšia činnosť/

      vychovávateľka:  Mgr. Zuzana Hollá /popoludňajšia činnosť/

      vychovávateľka:  Mgr. Katarína Forgáčová /popoludňajšia činnosť/

       vychovávateľka:  Anna Čillingová /popoludňajšia činnosť/

     Činnosť ŠKD je organizovaná v samostatných oddeleniach, rozdelených podľa veku alebo špecifických záujmov detí v záujmových krúžkoch. ŠKD sa spolu podieľa na podujatiach ZŠ, vychovávatelia vstupujú do vyučovacieho procesu, spolu s triednym učiteľom organizujú mimotriednu a mimoškolskú činnosť. ŠKD organizuje tiež vlastné celoklubové podujatia pre všetky deti, alebo oddelenia jedného ročníka. O takýchto podujatiach vychovávatelia informujú rodičov vopred, najmä v prípade, že odchod dieťaťa zo ŠKD je v rozpore s hodinou ukončenia podujatia.        

      V štruktúre   činnosti školského klubu detí  ide o cieľavedomé a plánovité   výchovné pôsobenie   na  osobnosť   dieťaťa,  so  zameraním na rozvoj jeho kladných vlastností, všeľudskej a morálnej vychovanosti, slušnosti, rozvoj stravovacích, zdravotných  a hygienických návykov, rozvoj zručností a schopností formou záujmových a telovýchovných činností, podporu osvety a prehlbovanie vedomostí žiakov. Organickou súčasťou je plnenie špecifických sociálnych činností a to organizovaním stravovania žiakov, oddychu a relaxácie, spontánnej činnosti, hier a výkonom nevyhnutného pedagogického dozoru pri činnostiach počas pobytu detí v ŠKD.

     Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je 10,00 € . Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Úhrada je hotovostná vychovávateľke oddelenia, do ktorého je dieťa začlenené.  

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje