• CVČ

    • Centrum voľného času je organizačná zložka Katolíckej spojenej školy v Nemšovej.

      
     Vo svojom pláne výkonov práce vychádza z doterajších výsledkov, požiadaviek ako aj z podmienok a možností, ktoré pre svoju činnosť má v súlade so Zákonom č. 245 /2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon), s vyhláškou MŠ SR č. 22/2022 o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a Sprievodcom školským rokom 2023/2024.

     Centrum voľného času ponúka pestrú paletu záujmovej činnosti. Samotná činnosť daných krúžkov sa každoročne dopĺňa o nové, prípadne nadväzuje na tie, ktoré sa osvedčili v minulosti. Rodičia napomáhajú pri rozhodovaní svojich detí, ako a s kým prežívať voľné chvíle. Pri priamej práci s deťmi sa snažíme nadviazať na kresťanskú výchovu pre formovanie ich životného postoja, viesť deti k vzájomnej úcte, úcte k rodičom a iným ľuďom, ale aj ku kultúrnym tradíciám. Krúžková činnosť je súčasne aj zdravou prevenciou proti nežiaducim vplyvom a nástrahám okolia, ktoré na naše deti striehnu na každom kroku.

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje