Navigácia

O škole

Základné modlitby a pravdy

 

Katolícky pozdrav

Pochválený buď Ježiš Kristus.

Naveky. Amen.

 

Prežehnanie

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

Modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach,

posväť sa meno tvoje,

príď kráľovstvo tvoje,

buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes

a odpusť nám naše viny,

ako i my odpúšťame svojim vinníkom,

a neuveď nás do pokušenia,

ale zbav nás Zlého. Amen.

 

Anjelské pozdravenie

Zdravas´, Mária, milosti plná,

Pán s tebou,

Požehnaná si medzi ženami

a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.

Svätá Mária, Matka Božia,

pros za nás hriešnych teraz

i v hodinu smrti našej. Amen.

 

Chváloslovie

Sláva otcu i Synu i Duchu Svätému;

ako bolo na počiatku,

tak nech je i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.

 

 Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval panne Márii.

R. A ona počala z Ducha Svätého.

Zdravas´, Mária.

 

Hľa služobnica Pána.

R. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.

Zdravas´, Mária.

 

A Slovo sa telom stalo.

R. A prebývalo medzi nami.

Zdravas´, Mária.

 

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.

R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

 

Modlime sa.

Bože, z anjelovho zvestovania vieme,

že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom;

prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť,

aby nás jeho umučenie a kríž

priviedli k slávnemu vzkrieseniu.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Raduj sa, nebies KRáľovná

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.

Lebo koho si nosila, aleluja,

z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.

Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

 

V. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.

R. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych. Aleluja.

 

Modlime sa.

Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna,

nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet;

prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie

dosiahli radosti večného života.

Skrze Krista, našho Pána.

R. Amen.

 

Túto modlitbu sa modlíme namiesto Anjel Pána vo Veľkonočnom

 období. Modlitba  pochádza z 12. - 13. storočia.

 

 

APOŠTOLSKÉ VYZNANIE VIERY

Verím v Boha, Otca všemohúceho,

Stvoriteľa neba i zeme,

 i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna,

 nášho Pána,

 ktorý sa počal z Ducha Svätého,

 narodil sa z Márie Panny,

 trpel za vlády Poncia Piláta,

 bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný,

 zostúpil k zosnulým,

 tretieho dňa vstal z mŕtvych

 vystúpil na nebesia,

 sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.

 Odtiaľ príde súdiť živích i mŕtvych.

 Verím v Ducha Svätého,

 v svätú Cirkev katolícku,

 v spoločenstvo svätých,

 v odpustenie hriechov,

 vo vzkriesenie tela

 a v život večný. Amen.

 

ŠESŤ  HLAVNÝCH  PRÁVD

1. Boh je len jeden.

2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.

4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.

5. Duša človeka je nesmrteľná.

6. Božia milosť je na spásu potrebná.

          

 

 Desatoro Božích prikázaní

1.  Ja som Pán, tvoj Boh!

     Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

2.  Nevezmeš Božie meno nadarmo.

3.  Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4.  Cti svojho otca a svoju matku.

5.  Nezabiješ.

6.  Nezosmilníš.

7.  Nepokradneš.

8.  Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

9.  Nebudeš  žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

Nebudeš  túžiť po majetku svojho blížneho.

 

Pätoro cirkevných prikázaní

1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť  na  svätej omši.

2. Zachovávať prikázané dni pokánia.

3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo  Veľkonočnom období prijať Oltárnu     

    sviatosť.

4. Uzatvárať manželstvo sviatostným spôsobom.

5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

 

Božské čnosti

Viera.

Nádej.

Láska.

 

Mravné čnosti

1.  Rozvážnosť.

2.  Spravodlivosť.

3.  Statočnosť. ( Mravná sila )

4.  Miernosť.

 

SEDEM DAROV DUCHA SVATÉHO

1. Dar múdrosti.

2. Dar rozumu.

3. Dar rady.

4. Dar sily.

5. Dar poznania.

6. Dar nábožnosti.

7. Dar bázne voči Bohu.

 

 OVOCIE  DUCHA  SVATÉHO

Láska, radosť, pokoj,

trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť,

vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota. ( Gal 5, 22–23; Vulgáta)

 

Rob   dobré   skutky

 

Skutky telesného milosrdenstva

Dávať jesť hladným.

Dávať piť smädným.

Prichýliť pocestných.

Odievať nahých.

Navštevovať chorých.

Poskytovať pomoc väzňom.

Pochovávať mŕtvych.

 

Skutky duchovného milosrdenstva

Napomínať hriešnikov.

Poúčať nevedomých.

Dobre radiť pochybujúcim.

Tešiť zarmútených.

Trpezlivo znášať krivdu.

Odpúšťať ubližujúcim.

Modliť sa za živých a mŕtvych.

              

Sedem hlavných hriechov

Pýcha.

Lakomstvo.

Smilstvo

Závisť.

Obžerstvo.

Hnev.

Lenivosť.

 

Sedem sviatostí

Krst.

Birmovanie.

Eucharistia.

Pokánia.

Pomazanie chorých.

Posvätná vysviacka. ( Posvätný stav. Posvätný rád. )

Manželstvo.

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria