• Základné modlitby a pravdy

    •  

     1. Katolícky pozdrav

      

     Pochválený buď Ježiš Kristus.

     Naveky. Amen.

      

      

     2. Prežehnanie

      

     V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

      

     3. Modlitba Pána

      

     Otče náš, ktorý si na nebesiach,

     posväť sa meno tvoje,

     príď kráľovstvo tvoje,

     buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

     Chlieb náš každodenný daj nám dnes

     a odpusť nám naše viny,

     ako i my odpúšťame svojim vinníkom,

     a neuveď nás do pokušenia,

     ale zbav nás Zlého. Amen.

      

     4. Anjelské pozdravenie

      

     Zdravas´, Mária, milosti plná,

     Pán s tebou,

     Požehnaná si medzi ženami

     a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.

     Svätá Mária, Matka Božia,

     pros za nás hriešnych teraz

     i v hodinu smrti našej. Amen.

      

     5. Chváloslovie

      

     Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému;

     ako bolo na počiatku,

     tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

      

     6. Anjel Pána

      

     Anjel Pána zvestoval Panne Márii.

     R. A ona počala z Ducha Svätého.

     Zdravas´, Mária.

      

     Hľa, služobnica Pána.

     R. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.

     Zdravas´, Mária.

      

     A Slovo sa telom stalo.

     R. A prebývalo medzi nami.

     Zdravas´, Mária.

      

     Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.

     R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

      

     Modlime sa.

     Bože, z anjelovho zvestovania vieme,

     že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom;

     prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť,

     aby nás jeho umučenie a kríž

     priviedli k slávnemu vzkrieseniu.

     Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

      

     Modlitba Anjel Pána  má  dávnu tradíciu. Veriaci sa ju modlia         

      trikrát denne: ráno, napoludnie a večer.

      

      

     7. Raduj sa, nebies KRáľovná

      

     Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.

     Lebo koho si nosila, aleluja,

     z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.

     Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

      

     V. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.

     R. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych. Aleluja.

      

     Modlime sa.

     Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna,

     nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet;

     prosíme ťa,

     daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie

     dosiahli radosti večného života.

     Skrze Krista, našho Pána.

     R. Amen.

      

     Túto modlitbu sa modlíme namiesto Anjel Pána vo Veľkonočnom

      období. Modlitba  pochádza z 12. - 13. storočia.

      

      

     10. APOŠTOLSKÉ VYZNANIE VIERY

      

     Verím v Boha, Otca všemohúceho,

     Stvoriteľa neba i zeme,

      i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna,

      nášho Pána

      ktorý sa počal z Ducha Svätého,

      narodil sa z Márie Panny,

      trpel za vlády Poncia Piláta,

      bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný,

      zostúpil k zosnulým,

      tretieho dňa vstal z mŕtvych

      vystúpil na nebesia,

      sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.

      Odtiaľ príde súdiť živích i mŕtvych.

      Verím v Ducha Svätého,

      v svätú Cirkev katolícku,

      v spoločenstvo svätých,

      v odpustenie hriechov,

      vo vzkriesenie tela

      a v život večný. Amen.

      

      

     12. ŠESŤ  HLAVNÝCH  PRÁVD

      

     1. Boh je len jeden.

     2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

     3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.

     4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.

     5. Duša človeka je nesmrteľná.

     6. Božia milosť je na spásu potrebná.

      

      

                               Prikázania

      

     14. Desatoro Božích prikázaní

      

     1.  Ja som Pán, tvoj Boh!

          Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

     2.  Nevezmeš Božie meno nadarmo.

     3.  Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

     4.  Cti svojho otca a svoju matku.

     5.  Nezabiješ.

     6.  Nezosmilníš.

     7.  Nepokradneš.

     8.  Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

     9.  Nebudeš  žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

     10.Nebudeš  túžiť po majetku svojho blížneho.

      

      

     15. Pätoro cirkevných prikázaní

      

     1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť  na  svätej omši.

     2. Zachovávať prikázané dni pokánia.

     3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo  Veľkonočnom období prijať Oltárnu     

         sviatosť.

     4. Uzatvárať manželstvo sviatostným spôsobom.

     5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

      

      

     20. Božské čnosti

      

     Viera.

     Nádej.

     Láska.

      

      

      

     21. Mravné čnosti

      

     1.  Rozvážnosť.

     2.  Spravodlivosť.

     3.  Statočnosť. ( Mravná sila )

     4.  Miernosť.

      

      

      

     22. SEDEM DAROV DUCHA SVATÉHO

      

     1. Dar múdrosti.

     2. Dar rozumu.

     3. Dar rady.

     4. Dar sily.

     5. Dar poznania.

     6. Dar nábožnosti.

     7. Dar bázne voči Bohu.

      

      

     23. OVOCIE  DUCHA  SVATÉHO

      

     Láska, radosť, pokoj,

     trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť,

     vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota. ( Gal 5, 22–23; Vulgáta)

      

      

                                      Rob   dobré   skutky

      

     24. Skutky telesného milosrdenstva

      

     Dávať jesť hladným.

     Dávať piť smädným.

     Prichýliť pocestných.

     Odievať nahých.

     Navštevovať chorých.

     Poskytovať pomoc väzňom.

     Pochovávať mŕtvych.

      

      

     25. Skutky duchovného milosrdenstva

      

     Napomínať hriešnikov.

     Poúčať nevedomých.

     Dobre radiť pochybujúcim.

     Tešiť zarmútených.

     Trpezlivo znášať krivdu.

     Odpúšťať ubližujúcim.

     Modliť sa za živých a mŕtvych.

      

      

                                 

      

       Chráň  sa  hriechu

      

      

     26. Sedem hlavných hriechov

      

     Pýcha.

     Lakomstvo.

     Smilstvo

     Závisť.

     Obžerstvo.

     Hnev.

     Lenivosť.

      

      

     30. Sedem sviatostí

       

     Krst.

     Birmovanie.

     Eucharistia.

     Pokánia.

     Pomazanie chorých.

     Posvätná vysviacka. ( Posvätný stav. Posvätný rád. )

     Manželstvo.

      

      

                                

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje