• Ciele a úlohy

    • 1. Pri priamej práci s deťmi nadviazať na kresťanskú výchovu v duchu evanjelia, upriamiť pozornosť pri prežívaní Roka Božieho milosrdenstva na realizovanie skutkov milosrdenstva v každodennom živote
     2. Realizovanie voľného času v zmysle výchovného školského programu CVČ
     3. Zmysluplné a efektívne využívanie voľného času detí v širokej ponuke pravidelnej krúžkovej činnosti a príležitostných akcií.
     4. Do mimoškolskej práce zapojiť žiakov a študentov celej KSŠ, deti MŠ.
     5. Podchytávať nadané a talentované deti a vytvárať podmienky na ich rast, realizáciu a prezentáciu schopností formou zapájania sa do rôznych súťaží a podujatí.
     6. Ponúknuť počítačové krúžky na rozšírenie základných vedomostí získaných pri vyučovaní.
     7. Zapájanie sa do projektov organizovaných MŠ SR s cieľom zlepšovania podmienok práce, materiálového vybavenia a rozširovania ponuky krúžkov.
     8. Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam
     v mimo vyučovacom čase organizovaním besied, súťaží, stretnutí, výstav, divadelných predstavení na tému ľudských práv
     9. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa organizovať besedy na tému záškoláctvo, šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie, delikvencia, zneužívanie návykových látok, sexuálne zneužívanie v spolupráci so školou
     10. Venovať zvýšenú pozornosť na ochranu žiakov vo voľnom čase
     11. Organizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu
     12. Podporovať čitateľskú gramotnosť u žiakov, formovať kladný vzťah ku knihe a literatúre s využitím knižno-informačných služieb
     13. Eliminovať nežiaduce javy u žiakov zo SZP a rómskych žiakov, predchádzať diskriminácií a segregácií žiakov
     14. Posilňovať u detí zdravý životný štýl a vytvárať programy na podporu zdravia
     15. Viesť žiakov k správnemu postoju k životnému prostrediu
     16. Rozvíjať u detí schopnosť ako efektívne využívať finančné zdroje a naučiť ich
     hospodáreniu - Finančná gramotnosť
     17. Usporiadať rôzne jazykové aktivity a podujatia s cieľom upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov
     18. Zapájať deti so ŠVVP do mimoškolských aktivít

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje