Školský poriadok ZŠ

Navigácia

Školský psychológ

Informácie pre rodičov o možnostiach a službách školského psychológa

Mgr. Andrea Barková 

tel. kontakt: 0944 468 662

Osobná konzultácia: PONDELOK – PIATOK od 7:30 – 14:30 hod

V prípade záujmu o konzultáciu mimo uvedených hodín je potrebná vzájomná dohoda.

E-mail:   psycholog.nemsova@gmail.com

 

Služby školského psychológa

PRE MATERSKÚ ŠKOLU

Sleduje úroveň školskej spôsobilosti a pripravenosti detí vstupujúcich do školy a do procesu povinnej školskej dochádzky, o svojich výsledkoch informuje rodičov detí a učiteľov MŠ, v prípade nedostatočnej zrelosti dieťaťa navrhuje učiteľom MŠ i rodičom efektívne intervencie na rozvíjanie potencionalít detí v spolupráci s poradenským psychológom (CPPPaP) rieši otázku odkladu školskej dochádzky.

PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU

Skúma úroveň kognitívneho vývinu žiakov, zisťuje možné problémy v písaní, čítaní, počítaní.

Podieľa sa na zaraďovaní a preraďovaní žiakov do špeciálnych tried.

Poznáva priamo v školách predpoklady žiakov a študentov v oblasti všeobecných a špeciálnych intelektových schopností, osobnostných  vlastností, motivácie výkonu a záujmov.

Poskytuje žiakom poradenstvo v otázkach profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov stojacich pred 1. smerovou voľbou.

Poznáva žiakov neprospievajúcich a žiakov učiacich sa pod svoje možnosti, realizuje intervencie.

Poznáva žiakov s poruchami a problémami v správaní a podieľa sa na tvorbe intervenčných programov pre elimináciu nežiaduceho správania.

Pracuje so žiakmi v kríze a v spolupráci s poradenskými a klinickými psychológmi krízu rieši.

Zaoberá sa problémami preťaženosti, únavy, psychickej záťaže a stresu žiakov v školskom prostredí.

Poskytuje rodičom i žiakom individuálne konzultácie zamerané na riešenie špecifických problémov.

Realizuje krízové intervencie v rizikových a akútnych prípadoch a po súhlase rodiča začína so žiakom proces dlhodobej spolupráce na náprave.

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria