Školský poriadok ZŠ

Navigácia

Centrum voľného času

Ciele a úlohy

1. Pri priamej práci s deťmi nadviazať na kresťanskú výchovu v duchu evanjelia, upriamiť pozornosť pri prežívaní Roka Božieho milosrdenstva na realizovanie skutkov milosrdenstva v každodennom živote
2. Realizovanie voľného času v zmysle výchovného školského programu CVČ
3. Zmysluplné a efektívne využívanie voľného času detí v širokej ponuke pravidelnej krúžkovej činnosti a príležitostných akcií.
4. Do mimoškolskej práce zapojiť žiakov a študentov celej KSŠ, deti MŠ.
5. Podchytávať nadané a talentované deti a vytvárať podmienky na ich rast, realizáciu a prezentáciu schopností formou zapájania sa do rôznych súťaží a podujatí.
6. Ponúknuť počítačové krúžky na rozšírenie základných vedomostí získaných pri vyučovaní.
7. Zapájanie sa do projektov organizovaných MŠ SR s cieľom zlepšovania podmienok práce, materiálového vybavenia a rozširovania ponuky krúžkov.
8. Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam
v mimo vyučovacom čase organizovaním besied, súťaží, stretnutí, výstav, divadelných predstavení na tému ľudských práv
9. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa organizovať besedy na tému záškoláctvo, šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie, delikvencia, zneužívanie návykových látok, sexuálne zneužívanie v spolupráci so školou
10. Venovať zvýšenú pozornosť na ochranu žiakov vo voľnom čase
11. Organizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu
12. Podporovať čitateľskú gramotnosť u žiakov, formovať kladný vzťah ku knihe a literatúre s využitím knižno-informačných služieb
13. Eliminovať nežiaduce javy u žiakov zo SZP a rómskych žiakov, predchádzať diskriminácií a segregácií žiakov
14. Posilňovať u detí zdravý životný štýl a vytvárať programy na podporu zdravia
15. Viesť žiakov k správnemu postoju k životnému prostrediu
16. Rozvíjať u detí schopnosť ako efektívne využívať finančné zdroje a naučiť ich
hospodáreniu - Finančná gramotnosť
17. Usporiadať rôzne jazykové aktivity a podujatia s cieľom upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov
18. Zapájať deti so ŠVVP do mimoškolských aktivít

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria